اخبار ساعت 9

در شرايطي  ماموران نيروي انتظامي تصور مي كردند كه بارش باران از يك سو و از تاريكي هوا از طرف ديگر  موجب متفرق شدن مردم معترض تبريزي خواهد بود اما با گذشت زمان بر شدت حضور مردم اضافه مي شود. ناكامي پليس در متفرق كردن سبب شده كه نيروهاي بسيجي وارد ميدان شوند. گزارش هاي رسيده حاكي است كه  ادامه درگيري ها از مقابل دانشگاه تبريز و چهارراه آبرساني به سمت بيمارستان شمس تبريزي  هدايت شد. در ادامه واكنش مردم بانك رفاه كارگران روبروي  بيمارستان شمس تبريزي توسط معترضين به‌اتش كشيده شد. و  درگيري ها  هنوز با حضور نيروهاي بسيجي همچنان ادامه دارد.

آخرين اخبار تجمع اعتراض اميز درتبريز در ساعت8  

درگيري نيروهاي پليس با مردم معترض آغاز شده است.  گزارش رسيده حاكي است كه ادامه حضور و تجمع مردم در خيابانهاي منتهي به دانشگاه تبريز  با حساسيت خاص ماموران نيروي انتظامي و يگان ويژه پيگيري  مي شد  كه اين حساسيت  با هجوم  به مردم براي ترك صحنه  آغاز مي شود و ابتدا گاز اشك آور پرتاب مي شود اما طرفي نمي‌بندد .همچنين شنيده مي شود كه چندين گلوله نيز شليك شده است  و در  همان آغاز دو تن از جوانان مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. شليك گلوله و مجروح شدن اين دو جوان بر استقامت مردم افزوده و شدت شعارهاي آنان افزايش مي يابد.  اما ماموران به هجوم خود ادامه داده و تلاش براي متفرق كردن آنان همچنان بي نتيجه مي ماند. فشار افزون نيروهاي امنيتي بر مردم سبب خشم مردم شده و بانك ملت شعبه آبرساني ، بانك ملي شعبه دانشگاه مورد هجوم مردم قرار مي گيرد  و مورد آتش قرار مي گيرد . در كنار اين حركت يك موتور سيكلت نيروي انتظامي  واژگون و به آتش كشيده مي شود دو لاستيك خودرو نيز در كنار اين موتور سيكلت  بة اتش كشيده مي شود و يك ميني بوس  پليس نيز به آتش كشيده مي شود . تعداد ماشينهاي آتش گرفته شده 4 يا 5 دستگاه مي باشد .

در ساعت 20/8 گزارش رسيد كه تظاهر كنندگان دكه هاي روزنامه فروشي را در سه راه طالقاني به آتش كشيدند و سپس به طرف دفتر روزنامه ايران در خيابالن طالقاني هجوم بردند كه با واكنش شديد نيروي انتظامي موفق به اين كار نشدند .

اعتراضات در اين لحظه كماكان ادامه دارد