بسمه تعالی

تبریز به خاک و خون کشیده شد.

ملت آذربایجان اولین روز خرداد 1385 را هرگز فراموش نخواهد کرد. روزی که مردم تبریز با تجمع چند صد هزار نفری خود به صورت مدنی خواستار ابتداییترین حقوق انسانی خود شدند. آن روز روز دیگری بود، بازار بزرگ تبریز در اعتصاب بود، دانشجویان به سر کلاسهایشان نرفته بودند، همه کارشان را تا ساعتی قبل تمام کرده بودند و آماده برای تحصن و اعتراض بودند، در آغاز همه جا آرام بود، جمعیت آمد و باز هم آمد. به یکباره جمعیت چند هزارنفری حاضران به سیل عظیم سیصد هزار نفری بدل گردید. دیگر جمعیت تنها در راستا کوچه نبود تمامی مرکز تبریز مملو از جمعیت بود. شرکتکنندگان از هر طیف و صنفی بودند، زن و مرد، استاد، دانشجو، بازاری و .... آمده بودند تا نشان دهند تبریز، تبریز است و آذربایجانی از جان خود میگذرد از حق خود هرگز. ساعت 4 بعد از ظهر بود تجمع آرام بود و به صورت منطقی و مدنی پیش میرفت. آری اینبار نیز تبریز حماسه آفریده بود. حماسهای به بلندای بذ و به پایداری ارک و این باز نیز این فرزند خلف آذربایجان شهر اولینها شده بود. همه چیز به خوبی پیش می رفت. شعارها گویا بود و معرف تفکر جمعیت هارای، هارای من تورکم، منیم دیلیم اؤلن دئییل، اؤزگه دیله دؤنن دئییل ،....

اما دخالت بیجای پلیس تبریز را به خون نشاند. جوانان تبریز با دست خالی برای دفاع از جمعیت بیدفاع مجبور به ایستادگی در برابر پلیس شدند. ضربات باتوم و سپس آماج گلوله ها سبب نگردید که آنها قدم پس بگذارند. آنان تنها یاشاسین آذربایجان سردادند و بر خاکش بوسه نهادند.

پس از اتمام تجمع، تبریز شهر بی دفاع بود. افراد لباس شخصی، حریم دانشگاه را شکسته به خوابگاه دانشجویان هجوم بردند، آنان پس از مضروب ساختن بسیاری، تعدادی از دانشجویان را دستگیر کرده با خود بردند. خانههای فعالان تفتیش و بسیاری از آنان دستگیر شدند.

خبرهای رسیده حاکی است تجمع روز دوشنبه بیش از هزار تن زخمی، قریب به 100 نفر بازداشت و تنی چند کشته داشته است،

ما دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران با حمایت از تجمعات قانونی و مدنی ملت آذربایجان خواستار:

1-          برکناری تمامی مقامات اجرایی و امنیتی دخیل در به خشونت کشانیدن تجمع تبریز و محاکمه عاملین آن در دادگاه صالحه به صورت علنی.

2-          آزادی تمامی بازداشت شدگان اعتراضات ملت آذربایجان .

3-          رفع حکومت نظامی غیر رسمی از تمامی شهرهای آذربایجان

4-          رسمی شدن زبان تورکی آذربایجانی، راهاندازی تلویزیون 24 ساعته به زبان تورکی و در یک کلام به رسمیت شناخته شدن تمامی خواستههای ملت آذربایجان، خواسته تمامی ملت آذربایجان هست.

5-          رفع تمامی مصادیق تبعیض تبعیضهای قومی، اقتصادی از ملت آذربایجان

6-          حق برگزاری تجمع و اعتراض به عنوان یکی از مصادیق دموکراسی، و برگزاری تجمعات آرام توسط ملت آذربایجان نشانگر ظرفیت بالای تمدنیـ فرهنگی آن میباشد. ضمن اعلام حمایت از تمامی تجمعات آرام، باید این تجمعات تا اعاده تمامی حقوق انسانیمان، این تجمعات در شهرهای مختلف آذربایجان ادامه داشته باشد.

7-          در حوادث و اتفاقات اخیر سکوت معنادار رسانهها، روزنامهها و نشریاتی که داعیه آزادی بیان و دموکراسی را دارند، نشان از عدم اعتقاد آنها به این اصول و نگاه ابزاری آنان دارد. همچنین سعی برخی از رسانهها و گروههای قومگرای پارس در مصادره این حرکت آب در هاون کوبیدن است، چرا که این حرکت تنها ریشه در اعاده تمامی حقوق انسانی ملت آذربایجان دارد.

جمعی از دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران