جنبش دانشجوئی آذربایجان هرگز توپلوم را تنها نخواهد گذاشت

 

در روزهای اخیرتعدادی از عافیت طلبان که از پرداخت کوچکترین هزینه ای در راه مبارزات حرکت ملی آذربایجان ابا داشته و بعد ازگذشت زمانهای طولانی پی به تحلیل های نادرست خود می برند اینبار نیز بدون در نظر گرفتن حساسیت شرایط حاضر قصد تخریب وجهه توپلوم در بین فعالین حرکت را دارند. در اینجا نوشته های عزیزانی که تنها از باب انتقادات سازنده و تذکرهای دوستانه و برادرانه بوده کاملا مستثنی است. چرا که تنقیدهای بجا و سازنده باعث حضور پرقدرت حرکت ملی و جنبش دانشجوئی در مبارزه ملی آذربایجان خواهد بود و بی شک با شناختی که از توپلوم داریم آنها نیز نه تنها از انتقادات سازنده ناراحت نمی شوند بلکه بسیار ممنون بوده و ازآن استقبال نیزخواهند بود و این روند همواره در موضع گیریها و عملکردهای سابق توپلوم بارها مشاهده شده است. متاسفانه بعضی ها آگاهانه و یا ناآگاهانه توپلوم را به قدرت طلبی و سواستفاده متهم نموده اند که بنظر می رسد آبشخور این نوع تفکر حسادتها، اختلافات شخصی و یا رفتارهایی سازماندهی شده جهت تضعیف توپلوم باشد. در شرایط حساس حاضر جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن محفوظ داشتن حق هر گونه انتقاد سازنده برای خود باز با صدای محکم اعلام می دارد که تحت هیچ شرایطی اجازه سو استفاده به بدخواهان را نداده و از"مجمع دانشگاهیان آذربایجان" حمایت کامل خواهد نمود. جنبش دانشجوئی آمال، آرزوها و نقشه های آنهائی را که در صدد تفرقه بین دانشجویان آذربایجانی هستند را با اتحاد کامل خود نقش برآب خواهد نمود. جنبش دانشجوئی آذربایجان جنبشی یکپارچه، متحد و منسجم است. این جنبش بارها اعلام نموده که مخالف هر گونه رهبری دیکتاتورمابانه و غیر دمکرات در حرکت ملی است. این جنبش تجربه تلخی از این نوع رهبری ها و تمامیت خواهان در طول سالهای گذشته داشته و دارد. از اینروی ضمن حفظ یکپارچگی خود از هرگونه شخصیت پرستی و رهبری پوپولیستی در حرکت ملی آذربایجان انتقاد نموده و اجازه سو استفاده و مصادره حرکت را به هیچ فرد، حزب و گروهی نخواهد داد. توپلوم بعنوان بازوی توانمند و پرقدرت جنبش دانشجوئی آذربایجان نه تنها در این شرایط حساس تنها نخواهند ماند بلکه همچون گذشته با کمک دانشجویان فعال در جنبش دانشجوئی آذربایجان مسیر عقلانی و منطقی خود را طی خواهد نمود. مکتب توپلوم و جنبش دانشجوئی مکتب خردگرائی و عقلانیت دمکراتیک بوده و بر این اساس جهت رسیدن به آرمانهای مقدس حرکت ملی آذربایجان مصمم تر از گذشته گام بر خواهد داشت. بی شک هیچ حرکتی بدون عیب و نقص نخواهد بود و مجموعه جنبش دانشجوئی و توپلوم نیزحتما سهوهایی داشته و خواهند داشت. از این روی جنبش دانشجوئی با آغوشی باز از هرگونه انتقاد سازنده و منطقی استقبال می کند. امیدواریم در این روزهای حساس بتوانیم دین خود را به آرمانهای بلند حرکت آذربایجان ادا نموده و پاسداران با لیاقتی از خون شهدای حرکت ملی آذربایجان باشیم. آزادی تمامی دوستان در بند و محبوس حرکت ملی و برگزاری پرشکوه مراسم قلعه بابک از اولین و نزدیکترین اولویتهای حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذربایجان است. در پایان همه دوستان را به وحدت و همدلی بیشتر فراخوانده و امیدواریم بتوانیم با برگزاری پرشکوه مراسم قلعه بابک گام بسیار مهم  و بزرگ دیگری در راه آرمانهای مقدس حرکت ملی آذربایجان بر داریم.

 

گله جک بیزیمدیر

بخش رسانه ای جنبش دانشجوئی آذربایجان

سه شنبه 16 خرداد 1385