از جنبش ملی دموکراتیک ملت ترک و ندای آزادی خلق آذر بایجان حمایت کنیم!

 

ملت ترک در تمام ایران بپا خاسته است و فریاد علیه حکومت بیداد سر می دهد!حکومتی که زنجیر اسارت بر پای همگان نهاده است ! حکومتی که دشمن مردم خود است ، حکومتی که با تکیه بر قداره و گلوله ارازل و اوباش جیره خوار خود ، پیکر دانشجویان را از هم می درد ، زبان اسانلو ها را پاره پاره می کند ، صدای هر معترضی را در گلو خفه می کند ، شرمی از حمله به تجمع ساده زنان در محیط بسته یک پارک و ضرب و شتم آنان ندارد و پای امید نسل جوان را در حرکت به جلو در هم شکسته است! حکومتی که زندان و گورستان ، سر زمین آزادی در آن است!

اکنون ملت ترک علیه ستم و تحقیر صد ساله شونیسم نژاد پرست بر خود سر به طغیان بر داشته است ، ستمی که از طریق حاکمیت اقلیتی فارس و عمّال ذلیل آن اعمال میشود!

اکنون هر شهر ترک نشینی خود قلعه بابک بزرگتری است و آزادی قله بلند صعود آن است! خلق آذربایجان همواره برای رهائی خود و برای آزادی و دموکراسی و حکومت قانون در این سرزمین به خاک وخون کشیده ،

قیام کرده اند ، تا آزادی هوای زیستن همگان باشد ، تا خلق ها و ملیت در صلح و آرامشی برادر وار در کنار هم زندگی کنند ، تا خوشبختی همگان فصل مشترک زیستن باشد! این طغیان علیه مردم فارس نیست ، این شورش علیه شونیسم و نژادپرستی فارس است که توسط حاکمیت موجود بیان میشود و مدام اندیشه و ذهن مسمومی را در جامعه تزریق کرده است ، فرهنگ عمومی را آلوده کرده ست ،و نژاد پرستی علیه ملیت ها را بیک امر عادی تبدیل کرده است !

ستمگران را تنها عصیان و استواری ستم دیدگان می تواند به تسلیم بر خواسته های بحق خود وا دارد! آیا صدای تاریخ را نمی شنوید؟ آیا در فریاد خلق بپا خاسته آذربایجان ، ندای آزادی ستارخان و شیخ محمد خیابانی و پیشه وری را نمی شنوید؟ آیا پایمردی و اراده استوار صفر خان ها برای دفاع از ملت ترک و آزادی همگانی از این استبداد شوم حاکم بر کشور را نمی بینید؟ آیا زمان فهمیدن واقعیت ها فرا نرسیده است؟

از جنبش ملی و دموکراتیک این خلق بپا خاسته دفاع کنید!

هيئت اجرائيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

 

 

 

 

بيانيه جمعی از تشكلهای دانشجويی دانشگاههای شمال غرب كشور

بسمه تـعالی

حق سئل كيمي دريايه آخيب يؤل تاپاجاقدير داش آتماغيــنان كيمسه اؤنو چوندره بــيلم

عالمـــده قارانليـــقلار اگـر بيـر لشـه با هـــم بير خيرداجا شمعين ايشيقين سوندؤره بيلمز


بيش از يك هفته از اعتراضات عمومي مردم آذربايجان نسبت به هتك حرمت روزنامه ايران به ساحت فرهنگ و زبان اين ديار مي گذرد و آتش افروخته شده در خرمن خشم اين مردم به دليل بي تدبيري مسئولان ارشد منطقه و كشور كماكان شعله ور است. آنچه كه تا به امروز از سوي برخي دولتمردان، احزاب، تشكل ها و شخصيت هاي سياسي_اجتماعي اظهار گشته يا به كلي تهي از واقعييت هاي جاري بوده يا در نازل ترين سطح به شكل تمجيد يا تقبيح اين واكنش ها بيان شده است. اگر تا به امروز سياست هاي غلط بستر چنين وقايعي را فراهم كرده، امروز نيز رفتارشناسي نادرست و تجويز نسخه هاي غير واقعي مي تواند مسبب وقايع مشابه آتي باشد لذا امضا كنندگان اين بيانيه با عنايت به درك خود از واقعييت هاي جاري در آذربايجان بخشي از ديدگاههاي خود را جهت اطلاع حكمرانان، احزاب، فعالان سياسي، دانشگاهيان و توده مردم شريف ايران و به ويژه آذربايجان به شرح زير اعلام ميدارد :

نسبت دادن اتفاقات اخير صرفا به يك كاريكاتور به لحاظ تحليلي نادرست بوده، منجر به ساده سـازي مسئله خواهد شد.

1- كاريكاتور منتشر شده تنها يكي از موارد اهانت هاي عريان و تحقير فرهنــگ وهــويت آذربايجان است ومردم اين ديار در حافظه تاريخي خود انبوهي از اين موارد را به يادگار دارند. آنــچه كه امروز در آذربايجان مي گذرد، محصول غير قابل كتمان سياستهاي نادرست دراين منطقه بوده است كه در بستري از آزردگي رواني ناشي ازاهانت روزنامه ايران سوار گشته و بديــن شكـل ظــهور كرده است . دولتهايي كه بذر محروميــتهاي اقتصـادي ، توسعه نيافــتگي وهـــويت زدايي را در اين منــطقه كاشتــه اند و سوداي مستحيل كردن اين هويت و تنوعات فرهنگـي آن را در درون فرهــنگ و هـويت ديگــري در سرپرورانده اند امروز بايد آماده برچيدن محصولشان باشند. اگر امروز حاكمـــيت درگير مسئله آذربايجان است ريشه هاي آن را نه در آنسوي مرزها بلكه در دل برخي از سياستهاي غلط خــود بايستي جستجو كند. چگونه و با چه منطقي آذربايجان با اينهمه پتانسيل هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنـگي به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني در طي ده سال گذشته جزواستانهاي توســعه نيافته ايران گرديــده است؟كدامين سياستهاي اقتصادي، مجموع بودجه تخصيص يافته به استانهاي آذربايجان شـرقي ،غربـي و اردبيل را كمتر از يك بخش بودجه استان كرمان رقـــم زده اســـت ؟ ( البتـه در اين ميان غـفــلت و ســـهل انگاري نمايندگان و مسئولان اين خطه خود جاي بحث دارد) كدامين سياستهاي اعمال شـــده مـــيزان مهاجرت نيروي كارآمد آذربايجان را در صدر آمارها نشانده است؟ از نظرما مســئله پيـــچيده نيســت، اگر حاكميت نگاهي به عملكرد خويش داشته باشد، رفتار امروز آذربايجان را به آســاني درك خواهدنمود .

2- در اين برهه حساس در يك تلاش ناموفق جهت كاستن از حجم اعتراضها، سيل تعريفها و تمجيدها از سوي مسئولان نسبت به آذربايجان، مردم وتاريخ آن جــاري گشته اســـت و مداهنه و تكرارشــعارهاي بي پشتوانه سابق كماكان در دستور كار آنها قرار دارد. به صراحت اعلام مي كنيم كه مردم آذربايجان نيازي به تمجيد نداشته و از تقبيح نيز بي واهمه هستند. براي آنان، اينكه آذربايجان سرايران است، مردمانش مظهر غيرت هستند و تاريخ درخشاني دارند ابدا اهميتي ندارد . تشت مهمل بودن اين غزل سراييها ديرزماني است كه از بام افتاده است. حكمرانان! سه دهه حقوق معوقه مصرح در قانون اساسي اين دياررا احقاق كنيد، تمجيد و قدرداني پيشكش .!!

لازم ميدانيم به گروههايي كه تلويحا دل نگران اوضاع آذربايجان و خون به جگر شده ي خطر تجزيه هستند يادآور شويم
كه انگشت بر روي موضوع بلاربطي نهاده اند.

3- اگر امروز تجزيه طلبي به عنوان خطري اساسي تلقي مي گردد ريشه هاي آنرا نه در آذربايجان، بلكه در سياستهاي غير اصولي آناني بايد جست كه ايران را تنها در غالب نژاد و زباني خاص مي پندارند و كمر به حذف ساير هويت هاي اين سرزمين بسته اند. آذربايجان را دير زماني است كه بر خلاف خواست و اراده ملت آن، از ايران جدا كرده اند، از همان روزي كه از عرصه ي تصميم گيري هاي ملي محروم گشته و در معرض نابودي فرهنگ بومي خويش قرار گرفته است. اگر عزم و جسارتي براي مقابله با اين مشي نادرست داريد از سياست گذاريهاي كلان اجتماعي خود آغاز كنيد.

4- مراتب نگراني و اعتراض عميق خود را نسبت به برخوردهاي پليسي، امنيتي شكل گرفته به ويژه بازداشت جمعي از فعالان دانشجويي،مطبوعاتي و سياسي ابراز داشته و معتقديم تداوم اين برخوردها نه تنها كمكي جهت بهبود اوضاع نخواهد كرد كه بر وخامت و تشديد آن نيز خواهد افزود .

5- به عنوان بخشي از بدنه ي جنبش اصيل دانشجويي اين سرزمين با تاكيد بر اعتراضات مدني مردم آذربايجان، مخالفت خود را با رويكردهاي تجزيه طلبانه و اعمال و روشهاي پوپوليستي و هجمه اي اعلام داشته و يادآور مي گرديم كه اين نحوه ي مواجهه با مسائل تنها به نفع لباس شخصي ها وگروههاي فشاري است كه حيات ومماتشان متكي و وابسته به وجود بحران وخشونت در حوزه اجتماعي است .

در پايان رسيدگي هر چه سريع تر حاكميت نسبت به موارد زير جهت التيام بخشيدن به زخمهاي اين ملت را خواستاريم

الف) استعفاي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي به جای انحراف افکار عمومی وبه بندکشیدن روزنامه نگاران روزنامه ایران

ب) عذر خواهي مستقيم رئيس جمهوراز مردم آذربايجان

ج) رفع توقيف از مطبوعات منطقه اي

د) رعايت حقوق مدني فعالان دستگير شده سياسي ودانشجويي وآزادي بازداشت شدگان فله اي

ه ) ايجاد فضاي آزادومنطقي در دانشگاهها،جامعه و رسانه هاي جمعي براي كالبد گشايي مسئله با حضور نمايندگان فكري مختلف و صداهاي خاموش مانده ي آ ذربايجان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی زنجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) آذربایجان شرقی
کانون وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
تشکل آرمان دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد مراغه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز
کانون دانشجویی دیار سبز دانشگاه آزاد تبریز

 

 

 

 

http://haqqimiz.blogsky.com/

 

 

شنبه 13 خرداد ماه سال 1385

عباس لسانی دستگیر شد

حمله بیش از سی مامور مسلح اطلاعاتی به خانه لسانی

ساعتی قبل بیش از سی نفر از ماموران اداره کل اطلاعات اردبیل با حمله مسلحانه به خانه عباس لسانی فعال حرکت ملی آذربایجان وی را دستگیر کردند.بر اساس اظهارات خانواده لسانی ماموران که بالغ بر سی و یک نفر و مسلح به سلاحهای جنگی  بوده اند درب منزل را شکسته و وارد خانه شده اند.اطلاعاتی ها ضمن وارد کردن خساراتی به منزل دو دستگاه گوشی موبایل متعلق به عباس لسانی و برادر زنش و همچنین یکدستگاه کیس کامپیوتر را ضبط کرده اند.ماموران حتی اقدام به ضرب شتم لسانی کرده اند و در تمام مدت تفتیش منزل و همچنین انتقال او به اتوموبیل وی را مقابل چشم خانواده و همسایگانش کتک زده اند.

ماموران پوسترهای ستارخان و قلعه بابک را نیز از دیوار کنده و برده اند

 

 

سانیوز :امروز میانه در سوگ اولین شهید خود به ماتم نشسته است.

وضعیت شهر میانه ناآرام ومتشنج است.امروز شنبه شهر میانه حضور نیروهای گارد ویژه و سرکوب گر را در خیابانهای خود تجربه کرد.در پی تظاهرات روز پنج شنبه هزارن نفر از مردم میانه علیه سیاست های تبعیض آمیزحکومت که شهادت یک نفر را به دنبال داشت این شهر فضای ناآرامی را سپری می کند.آیدین پزشکی که عصر پنج شنبه سوار بر موتور دراعتراضات شرکت کرده بود بر اثر ضربه یکی از سرکوبگران کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داده و به جدول کنار خیابان برخورد کرد که در اثرضربه وارد شده به سر افتخار اولین شهید میانه را نصیب خود نمود.خبرهای رسیده از میانه حاکی است روز پنج شنبه تعداد زیادی از مردم در نتیجه در گیری ها به شدت زخمی گشته اند.صدها نفر نیز توسط مامورین بازداشت شده اند که از وضعیت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.

از اردبیل هم خبر می رسد عباس لسانی توسط مامورین اطلاعات رژیم دستگیر شده است.امروزشنبه حدود 30 نفر از مامورین جمهوری اسلامی با هجوم به منزل ایشان بدون حکم و با شکستن درب وارد منزل شده و پس از ضرب و شتم آقای لسانی وی را به نقطه نامعلومی انتقال داده اند.عوامل اطلاعات جمهوری اسلامی وسائل شخصی از جمله کامپیوتر و موبایل ایشان را نیز با خود برده اند.بازداشت شدگان اردبیل از کمترین حقوق یک زندانی برخوردارندومدام تحت شکنجه قرار می گیرند.

 

http://sa-news.blogfa.com

 

 

امام جمعه اردبیل

سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل در نماز جمعه 12 خرداد با اشاره به تظاهرات گسترده مردم اردبیل در اعتراض به شونیزم فارس آنرا توطئه دشمنان ایران معرفی کرد.. و فعالین حرکت ملی آذربایجان را در اردبيل افرادی نادان و کوته فکر خواند وی که از جواب دندان شکن مردم اردبیل بسیار ناراحت و مغموم بود گفت،مردم اردبیل و کلا آذربایجان بهای سنگینی در این مورد خواهد پرداخت

 

وی با اشاره به اینکه فرمان حمله وحشیانه بسیجیان وسپاهیان اردبیل به تظاهر کنندگان اردبیلی از سوی وی صادر شده است افزود. که،مردم اردبیل در طول تاریخ جواب داده اند وی به حوادث 21 آذر 1325 اردبیل و سرکوب وحشیانه حکومت ملی آذربایجان اشاره کرد.

وی کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ايران را توطئه آمریکا معرفی کرد و گفت که بین تورک و فارس هیچ خصومتی وجود ندارد.

وی حوادث سال قبل خوزستان و نامه آوزش و پرورش آذربایجان غربی مبنی بر تغییر نام جزایر دریاچه ارویه را نیز توطئه آمریکا معرفی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالان سرشناس آذربایجان همچنان در زندان

مهندس غلامرضا امانی،استاد حسن دمیرچی، چنگیز بختاور، دکتر حیدر شادی، یاشار حکاک پور، مهندس حامد یگانه پور، داود مقامی،داود عظیمزاده و.... همچنان در زندانهای تبریز، تهران، مراغه و مغان هستند .

 

 

 

قیام اهالی کلیبر در عصر روز 5 شنبه 11 خرداد ماه

در ادامه سلسله قیامهای مردمی ملت آذربایجان، هزاران تن از اهالی کلیبر در عصر روز 5 شنبه 11 خرداد، با حضور در خیابانهای اصلی این شهر به حاکمیت سیستم فارس گرا در ایران اعتراض کردند و خواستار رسمی شدن زبان تورکی در سراسر کشور شدند.

در این تظاهرات که به درگیری با نیروهای انتظامی منجر شد دهها تن بازداشت شده ند.

 

سرقت وجوه نقدی و اشیاء قیمتی بازداشت شدگان

بسیاری از هویت طلبانی که از زندانهای تهران و آذربایجان آزاد شده اند اظهار داشته اند که بعد از دستگیری ، وجوه نقدی و اشیاء قیمتی آنها توسط ماورین سرقت شده است.

در چند مورد مامورین بزور اقدام به باز کردن زینت الات دختران و زنان و همچنین سرقت ساعت و وجوه نقدی انان کرده اند.

 

تهدید خانواده های هویت طلبان

بدنبال شناسائی شدن هویت طلبان تورک در شهرهای آذربایجان، خانواده های آنان با تماسهای تلفنی تهدید آمیزی روبرو شده اند.

 

همه شهرهای آذربایجان تبدیل به ساخلوی نظامی شده اند

بدنبال سلسله قیامهای ملت آذربایجان، همه شهرهای تورک نشین از کرج تا ماکو تبدیل به ساخلوهای نظامی شده اند.

حضور نیروهای ضد شورش در شهرهایی چون تبریز،زنجان، اردبیل،اورمو، سولدوز، خیاو،میانه،اهر، ماکو، مرند و ...بسیار چشمکگیر است.

 

بازداشت شدگان تهران 24 ساعت با چشمهای بسته نگهداری شد ه اند

براساس اظهارات شاهدان عینی، هویت طلبانی که در تظاهرات میدان بهارستان تهران اسیر فاشیزم شده بودند بر خلاف مقررات و قوانین، 24 ساعت با چشمان بسته نگهداری شده اند

 

برخی از بازداشت شدگان تا سر حد مرگ ضرب و شتم شده اند

بسیاری از جوانان بازداشت شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. بنحویکه بسیاری از آنها بعد از خروج از بازداشت در بیمارستان و یا منزل بستری شده اند.

هدف از این اقدام از کار انداختن توان جسمی و اراده جوانان برای عدم شرکت مجدد در تظاهراتهای احتمالی بعدی دانسته شده است.

 

  تحصن ترکهای قشقائی در فرمانداری شیراز
راستش(من)شیرازی هستم ولی به خاطر ارتباط نزدیک با دوستان ترک قشقائی ارادت ویژه ای به این قوم اصیل دارم . نمی دانم خبر دارید یا نه؟!اینجا قشقائی ها در مظلومیت خاصی بسر می برند.
به خاطر اهانت نابخشودنی و هدف دار روزنامه ایران به ترک زبانان دوستان روز شنبه بدنبال گرفتن مجوز رسمی برای اجرای یک تحصن به فرمانداری شیراز رفتند. سرهنگ سپاه عزیزی (فرماندار) مجوزی دادند برای روز چهارشنبه 10 خرداد ساعت سه و نیم عصر که در تالار سینا و صدرا در خیابان نشاط با رعایت مسائل امنیتی اين نشست بصورت تریبون آزاد برگزار گردد.
علی رغم اطلاع رسانی کامل و هماهنگی نهائی ونامه های متعدد به ارگانهای مختلف جهت حفظ امنيت توسط شخص فرماندار و .... ساعت سه عصر، قشقائی ها با ازدحام زیادی در جلو سالن بودند و متاسفانه قفل و زنجیر بزرگی بر درب سالن به چشم می خورد . پس از چند تلفن با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سالن متعلق به دانشگاه است ) اعلام کردند که از فرمانداری ساعت دو و نیم تماس گرفته و گفته اند که درب سالن را ببندید و کسی را به داخل راه ندهید .
از ساعت 3 تا حدود 5/5 بیش از 1000 نفر با زن و بچه به اینجا مراجعه کردند تا انزجار خود از از اهانت روز نامه ایران و بخصوص بی توجهی مسئولین به هویت قومیت ها را اعلام کنند . اما این جلسه را شخص فرماندار منتفی کرد و دوستان با انزجار از بی هویتی مدیران و مسئولین و با شعارهائی دسته جمعی و بالاجبار حدود ساعت 5/5 محل را ترک کردند .
نا گفته نماند که نيروهای انتظامی نیز در سرتاسر خیابان نشاط شیراز حضور داشتند .

اما برخورد خاصی از طرفین صورت نگرفت .
سوال من این است :
1
.چرا فرماندار شیراز اصلا مجوز صادر کرده که بعد بخواهد لغو کند؟
2
.چرا یک روز و یا دو روز قبل از جلسه این برنامه را لغو نکردند وگذاشتند نیم ساعت قبل از وقت اصلی جلسه اعلام کردند که مردم با تحمل گرما در آنجا پشت در بسته قرار گیرند؟
3
.چرا رسانه ها و خبر نگاران ساکت هستند؟
.4
ایا خبرنگاران وظیفه خود را میدانند و یا اینکه تماما دوره های ویژه ای را برای سانسور دیده اند؟
5
.چرا ارتباط شماها(آذربایجانیها) با قشقائی ها کم است؟
البته ضعف از خود آنها هم هست اما واقعیت این است که این قوم بسیار متعصب و با فرهنگ غنی و اصالت هستند اما در سالهای پس از انقلاب تا حدودی شیرازه مدیریت ایلات قشقائی ها با سیاست های خاص دولتمردان از هم پاشیده است .
از طرفی این بندگان خدا در استانهای فارس - اصفهان -بوشهر - خوزستان با جمعیت زیادی پخش هستند اما یک نقطه تمرکز خاصی ندارند که بتوانند شهری و یا استانی از آن خود بدانند .همین خلاأ و ضعف ارتباط یه جورائی حضور آنان را کم رنگ نشان میدهد .
ولی یک واقعیت است آن اینکه در این استان (فارس ) حدود 5/2 الی 3 میلیون قشقائی وجود دارد و مسئولین واهمه عجیبی را از این قوم دارند و تحت هیچ شرایطی میدانی را حتی برای ازمایش به این سلحشوران جنگ جهانی دوم نمی دهند . حتی از نشست آرام و بی سر و صدای انها نیز واهمه دارند

 

صدها تن در قیام ضد آ پارتاید مردم میانه بازداشت شده اند

متعاقب دومین تظاهرات خودجوش و مردمی میانه در غروب روز 5 نشبه گذشته، صدها تن دستگیر شده اند و دهها تن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

در این تظاهرات شیشه های چندین اداره دولتی از جمله پست شکسته شده و رییس پلیس این شهر توسط مردم ضرب و شتم شده است.

بازداشت شدگان به تبریز فرستاده شده اند.

 

توطئه جدید دولت ایران علیه " عباس لسانی" فعال سیاسی آدربایجانی

به گفته یکی از دستگیرشدگان روز شنبه 6/3/1385 اردبیل که تازه از زندان آزاد شده است:" دولت ایران از کلیه افراد دستگیر شده درروز تظاهرات خواسته است که شکایاتی بر علیه "عباس لسانی" فعال سیاسی آدربایجانی مبنی بر اینکه ما را شخص"عباس لسانی" ترغیب به حضور در این تظاهرات و به آتس کشیدن بانکها و شکستن شیشه ها و ایجاد نا آرامی کرده است.
حال اینکه آقای "عباس لسانی" همواره بر مدنی بودن اعتراضات و جلوگیری از تخریب اموال دولتی و شخصی تاکید می کردند و این امر در حین تظاهرات روز شنبه اردبیل محسوس بود که جوانان را به اعتراض مدنی و آرام فرا می خواندند.

به گفته فرد تازه آزاد شده :"شکنجه جسمی و روحی بر روی دستگیر شده گان خیلی بی رحمانه است و روزها ما را بدون آب و غذا شکنجه میدادند.

 

حضور تعیین کننده دختران در قیام اردبیل

بر اساس فیلمهایی که توسط مردم ضبط شده است در تظاهرات طوفانی مردم اردبیل صدها دختر و زن در کنار پسران و مردان به مبارزه با فاشیستها فارس و مزدوران آنها پرداخته اند.

در این فیلمها دخترانی دیده می شوند که سنگ در دست در مقابل نیروهای ضد شورش در حال نبرد هستند.

 

 

جنازه شهید جواد عابدینی به خاک وطن امانت داده شد

جنازه جواد عابدینی که توسط فردی بنام عزیز برادران درقیام مشکین شهر به شهادت رسیده بود بدون اینکه به خانواده وی داده شود در قبرستان این شهر دفن شد و تنها خانواده معظم این شهید قادر شدند تا بر سر مزار جوان برومندشان حاضر شوند.

بر اساس مشاهدات من، اهالی مشکین شهر از زن و مرد بر این جوان فداکار گریستند و قاتلین وی را همانند قاتلین شهدای کربلا مورد لعنت قرار دادند.

به چشمان خود دیدم که این شهید نه یک مادر بلکه صدها مادر داشت.

زنان مشکین شهری به حدی در فراق این جوان برومند 23 ساله اشک ریختند که هیچ بیننده ای قادر به شناسائی مادر واقعی این شهید نبود.......ت.م. خی یو

 

 

 

 

هارای هارای من تورکم

تجمع عظیم مردم قم در راستای اعتراض به توهین های مکرر رسانه های دولتی و درخواست رسمی شدن زبان تورکی

 

 

زمان: سه شنبه 16 خرداد ساعت 7 عصر

مبدا حرکت:

1.    میدان شهدا

2.    میدان مطهری

مرکز تجمع: میدان آستانه حضرت فاطمه معصومه (س)

شعارها:

هارای هارای من تورکم/ تورک دیلی رسمی اولسون/ ایران تورکو اویاقدیر/ اؤز دیلینه دایاقدیر و....

 

توجه: لطفا فقط شعار داده و از هر گونه حرکت خشونت آمیز و شعارهای توهین آمیز به سایر ملتها بپرهیزید.

 

جمعی از طلاب، دانشجویان و کسبه تورک زبان قم

 

 

اطلاعیه

شوینیزم حاکم در ایران با فرهنگ و زبان انحصاری به مدت هشتاد سال (1384 - 1304) و تشیع سیاسی شده در بیست و هشت سال اخیر (از سال 1357) تواماً کشور ایران را که موزائیکی از ملل و اقوام مختلف است با تحقیر، بی عدالتی، آزادی کشی و نابرابری انسانی زن با مرد، دچار بحران های سیاسی و فرهنگی دائمی ساخته است.

 

ملل و اقوام محکوم غیر فارسی زبان به خصوص آذربایجانی ها که مدافعان و پیشگامان آزادی و برابری بوده اند در برابر این تبعیض ها و اهانت ها ی مداوم سیاسی و فرهنگی چند ین بار به پا خاسته و امروز نیز برای پایان دادن به سیستم و ساختار تک ملیتی و تک فرهنگی در ایران همبستگی تمامی ملل و اقوام ایرانی را خواستارند.

 

جهت آگاهی همه آزادیخواهان، روز شنبه سوم جون، ازساعت 12 تا 2 بعد از ظهر

یک راه پیمائی اعتراضی انجام خواهد شد. حضور شما ندایی است حق طلبانه برای همراهی با همه رهروان آزادی در ایران.

 

محل گردهمائی :

Globe and Mail, 444 front Street.

 

اطلاعیه

 

ایرانداکی حاکیم شوینیزم هشتاد ایلدیر (1384 1304) آنجاق بیر دیل و کولتورو اساس آلیب ایگیرمی سککیز ایللیک (1357 اینجی ایلدن بری) سیاسی لشمیش شیعه چیلیک ایله ال اله وئریب مختلیف مللت لردن اولوشموش مملکتی عدالت سیزلیک، اؤزگورلوک دوشمانچیلیغی، آشاغیلاما ، قادین کیشی مناسبت لرینده کی برابرسیزلیک ایله سیاسی و کولتوره ل بحرانا سوق

وئرمیشدیر

 

فارس دیللی اولمایان باشقا محکوم خالقلار اؤزه للیکله آزادلیق و برابرلیگین اؤنجولو ساییلان آذربایجان، بو سیاسی - فرهنگی آشاغیلامالار و آیری سئچکیلیک قارشیسیندا دفعه لرله آیاغا قالخیمیش دیر. بو گون ده آذربایجان مللتی بو بیر ملته، بیر کولتوره دایانمیش سیستمه سون قویماق اوچون بوتون ایران مللت و قوملارینی بیرلشمه یه چاغیریر.

 

بوتون اؤزگورلوک سئونلره، شنبه گونو جون آیینین اوچونده ساعات 12 دن 14- ده قده ر اعتراض یورویوشو کئچیریله جگینی بیلدیریریک. سیزین حضورونوز ایراندا اؤزگورلوک یولونداکی یولچولارین حق سسینه دستک اولاجاقدیر.

 

گؤروش یئری:

Globe and Mail, 444 front Street.

 

 

تورکمن درگيسی نين سايتی:

www.yaprakpress.com

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر: آخرین اخبار از تبریز

Student committee of
human right reporters

مراسم سومین روز درگذشت بهزاد صبوحی نژاد که در جریان تظاهرات اعتراض آمیز روز دوشنبه گذشته در تبریز به دست مامورین امنیتی کشته شده بود، دیروز در مسجد چهارده معصوم این شهر تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی- اطلاعاتی برگزار شد.

همچنین بنا براخبار دریافتی، عباس پورازهاری از فعالین ملی مذهبی تبریز و عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز، ده روز پیش توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و تاکنون از سرنوشت و محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نمیباشد.

گفتنی است با سپری شدن حدود 10 روزاز بازداشت گسترده فعالین سیاسی و روزنامه نگاران از جمله حسن ارک عضو شورای سردبیری هفته نامه توقیف شده "شمس تبریز"، دکتر احمد رضایی نویسنده و استاد دانشگاه، منوچهرعزیزی روزنامه نگارو نویسنده نشریات ازجمله "شمس تبریز" و"ندای آذربایجان"، مهندس امانی روزنامه نگارونویسنده هفته نامه "اوی بیل ماج" ، چنگیز بختاور روزنامه نگار و فعال سابق جنبش کارگری، هاشم میرزاده فعال دانشجویی و ... اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نیست.

این در حالی است که با گذشت بیش از دوهفته از شروع ناآرامی ها در تبریز و سایر شهرهای آذری زبان، کماکان اوضاع این شهرها غیرعادی و امنیتی گزارش میشود.

 

شكنجه زندانيان، تداوم دستگيريها و اعتصاب غذای دستگيرشدگان در آذربايجان

کمیته دانشجويی دفاع از زندانیان سیاسی

بنا بر گزارش منابع موثق از آذربايجان و تهران، دستگيري فعالان سياسي فرهنگي آذربايجان در نقاط مختلف كشور ادامه دارد و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با همكاري نيروي انتظامی در برنامه و اقدامي مشترك عده زيادي را در روزهاي اخير بازداشت كرده اند.

روز گذشته پنج شنبه ۱۱ خرداد، در شهرستان مشگین شهر (خیاو) تعداد زيادي از جمله افراد زیر بازداشت شدند: اسد یعقوبی ، ایرج موذن زاده ، جلیل مقدسی و فرهاد سرونازی.

در شهر مرند نیز ماموران اداره اطلاعات، داوود شیردل يكي از فعالان سیاسی در اين شهر را پس از بازرسي منزل و ظبط اسناد و لوازم شخصي وي دستگير كرده اند.

در همين حال روز پنج شنبه در اردبيل ۴ نفر از فعالان سياسي فرهنگی به نام های محمد یوسفی، ساسان صحافی، اکبر قربانی و آراز غفارزاده توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند. خبرهاي تاييد شده حاكي است كه تا به حال بيش از ۱۱۰۰ نفر در اردبیل دستگیر شده اند که از این تعداد حدود ۴۰ نفر زن بوده اند.

از زندان اردبیل خبر رسیده است که بیش از ۵۰ نفر از بازداشت شدگان، از روز یکشنبه هفتم خرداد اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. قیصر نژاد رئیس زندان در واكنشي به اين اعتصاب غذا دستور داده است تا موهای کلیه زندانیان از ته تراشیده و به سلولهای انفرادی منتقل شوند.

در روز چهارشنبه در تبريز نيز ابراهیم رشیدی از فعالان اجتماعی ارومیه توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز دستگیر شد.

تعدادي از آزاد شدگان از زندان هاي تبریز خبر از بازداشت نزديك به ۵۰۰ نفر در زندان تبریز و بازداشتگاههای اداره های اطلاعاتی و امنیتی تبریز مي دهند.

همچنين تعدادي از بازداشت شدگان در تبريز از جمله غلامرضا اماني، داود عظیم زاده، یاشار حکاک پور، علیرضا حقی، مجید پژوه فام،حامد یگانه پور، سعید بیدخت و سعید محمدی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و تا به حال مقامات امنيتي و قضايي هیچ اقدامی جهت رسیدگی به درخواست ایشان انجام نداده اند.

خبر ديگري حاكي از آن است كه تعداد قابل توجهي از دستگيرشدگان از جمله در تبريز، اروميه و اردبيل به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند تا به آنچه عنوان مي كنند"ارتباط با محافل خارجي ضد انقلاب وابسته به انگليس و آمريكا" اعتراف كنند.

طبق اظهارات خانواده هاي تعدادي از دستگير شدگان شناخته شده در آذربايجان، حامد یگانه پور دانشجوی مراغه ای که ناراحتی قلبی دارد به بند ویژه زندان که محل حبس اشرار است منتقل شده است. دیگر دانشجوی مراغه ای یاشار حکاک پور مراغی در بند مالی است و سه بازداشتی دیگر از مراغه به نامهای داود عظیم زاده (معلم) ، مجید پژوهی فام(استاد دانشگاه) و علی رضا حقی در قرنطینه زندان نگهداری می شوند.

با اینکه به خانواده های ایشان اعلام شده است برای حکاک پور ۲۰ میلیون و برای چهار نفر دیگر هر کدام ۱۰ میلیون تومان وثیقه حاضر کنید اما هیچکدام از زندانیان هنوز به دادگاه برده نشده اند. مقامات قضايي و امنيتي با قرار وثيقه اي كه منجر به آزادي بازداشت شدگان نمي شود آنها را در بازداشت نگه مي دارند.

خبر دريافتي از شهر مغان در استان اردبيل حاكي از آن است كه يك زنداني به نام داوود مقامی پس از بازداشت در تظاهرات اعتراضي در مغان به زندان شهر پارس آباد منتقل شده بود و تحت شکنجه قرار گرفته است. گفته مي شود طحال وی از کار افتاده و دچار خونریزی شدید شده و به سختی تنفس مي كند. در حال حاضر داوود مقامی در بیمارستان مغان بستری شده و در وضعيت وخيمي به سر مي برد.

گفتنی است که دستگیری ها و مراجعه به منازل فعالان سیاسی فرهنگی در آذربایجان همچنان ادامه دارد

 

تهديد و تطميع خانواده شهيد اسدپور از سوي مقامات دولتي

نام فرزاد اسدپور از سوي مقامات دولتي به عنوان شهيد اعلام شده است

اورمونيوز(پنجشنبه 11 خرداد 1385):

خانواده شهيد فرزاد اسدپور، هم چنان تحت فشار مقامات و نيروهاي امنيتي اورميه قرار دارند. بنا بر شنيده ها در روزهاي اخير، مسئولين ضمن ثبت نام وي به عنوان شهيد و وعده برخورداري خانواده وي از مزاياي قانوني شهدا، از آنان خواسته اند تا اين موضوع هم چنان پوشيده بماند. اين در حالي است كه در جريان مراسم روز سوم شهادت وي اطلاعيه اي از طرف پدر در بين حاضران پخش گرديد كه در آن هرگونه شركت وي در جريان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد تكذيب گرديده است. درآن اطلاعيه آمده است كه فوت فرزاد اسدپور بر اثر بروز حادثه اي در حمام منزل وي صورت پذيرفته است.

هم چنين شنيده شده است كه مبلغي چندين ميليون توماني از طرف مقامات حكومتي به پدر وي داده شده است.

شهيد اسدپور دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اورميه و عضو تيم فوتبال آراز بود.

 

 

 

به دنبال پخش اعلاميه هايي در اورميه مبني بر تجمع امروز صورت گرفت

مانور نيروهاي ضد شورش در سطح شهر اورميه

اورمونيوز(پنجشنبه 11 خرداد 1385):

در پي پخش اطلاعيه هايي در سطح شهر اورميه در روزهاي اخير مبني بر تجمع ساعت 6:30 امروز (پنجشنبه 11 خرداد) در خيابان امام اورميه، تدابير امنيتي شديدي در سطح شهر به اجرا در آمده است. به گفته منابع مطلع از دو روز پيش تيپ اميرالمومنين (تيپ مستقر در ورزشگاه آزادي تهران) وارد شهر اورميه شده است و از ساعت چهار بعد از ظهر امروز در سطح خيابان هاي اصلي شهر در حال تردد مي باشد. امروز در سطح خيابان ها چهار دستگاه تويوتا و نزديك به ده موتورسوار علاوه بر نيروهايي كه پيش از اين در شهر مستقر شده بودند در خيابان ها ديده مي شوند. هم چنين سردار كرمي فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي در مقابل اين نيروها در حال ارزيابي اوضاع شهر بوده است.

در همين زمينه امروز برخي از فعالين آذربايجاني شهر اورميه توسط اداره اطلاعات شهر به صورت تلفني احضار شده اند. از تهران نيز خبر مي رسد كه امروز فرشاد فرشيدفر، دانشجوي اورميه اي دانشگاه علم و صنعت و مدير مسئول نشريه دانشجويي توقيف شده ايشيق كه در تجمع دانشجويان در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي بازداشت شده بود امروز آزاد شده است.

خبر ديگر از فعالان اورميه اينكه ائلياز يئكنلي روزنامه نگار، در حين تظاهرات روز دوم خرداد در اورميه پس از ضرب و شتم توسط مامورين دچار شكستگي از ناحيه پا و صدمه به ستون فقرات گشته است.

در خبري ديگر ظهر امروز و در اتوبوس بين شهري مسير نقده-اورميه كه حامل معاون اداره اوقاف و دو نفر بسيجي بود، بين مسافران و مقامات مذكور درگيري فيزيكي روي داده است. اين درگيري در پي بروز بحث و مشاجره لفظي در خصوص شهيدان نقده رخ داده است. در پي اين درگيري و دخالت عوامل پاسگاه محمديار جهت فيصله دادن به قضيه، مقامات مذكور را از محل نزاع دور گشته اند. گفتني است اين اتوبوس با دو ساعت تاخير به شهر اورميه رسيده است.