بیانیه دانشجویان دانشگاه پیام نور خوی

ملت تورک آذربایجان

مدتهای مدیدی است که همه ما شاهد توهین و تحقیر پس مانده ها

و عقب  مانده های شوونیسم هستیم.

ملت غیور آذربایجان همیشه تاریخ در کنار سایر قومیت ها و در صف مقدم جبهه ها در راه این خاک, خون ها داده است وهنوز هم خاک این وطن از خون ستار خان ها وشیخ محمد ها و باکری ها و ...رنگین است.

ما اکنون به پاداش خدمت هایمان زیر توهین وتحقیر شوونیست های فارس ودر کشوری که مدعی اسلام راستین است وسردمداران آن خود را پیرو پیامبر اعظم(ص)میدانند ودر هر مجلس و محفلی سنگ همبستگی و وحدت ملی وحقوق قومیتها را به سینه میزنند!

اکنون چه جفاها  وجسارت ها که به ملت تورک نمی کنند!!!

.در پی این تحقیر وتوهین ها"روزنامه ایران" ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران" در تاریخ 23 اردیبهشت 1385 باچاپ کاریکاتوری موهن ملت تورک آذربایجان را به  سوسک  تشبیه کرده که غذایش تفاله های ملت فارس است وبه راه های مقابله با این مللت سی و هفت میلیونی ..."که به گفته خودشان روز به روز بر تعدادشان در این کشور افزوده میشود "پرداخته است و راه شوونیسم رضا خانی را می پیماید ...

و در تصمیمی ناخوشایند تیم فوتبال کشور راکه در آن جوانان غیور تورک که در همه عرصه های  ورزشی تنها مدال آورندگان هستند با نام "ستارگان پارس!! " راهی جام جهانی میکنند .ما ملت تورک آذربایجان که از اکثریت قومیتی در ایرانیم از کمترین حقوق خود بی بهره هستیم در حالی که در بند   15 و 19 قانون اساسی ایران بر این حقوق تأکید شده وهنگامی که خواستار حقوقمان میشویم ..ما را سوسکی که میشود با دمپایی له کرد خطاب می کنند ...آیا این تبعیض نژادی نیست ؟؟؟ آیا این حقوق قومیتی است؟؟!!!

 

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور خوی هم زبان و هم صدا با سایر هم فکران خود در سایر شهر های آذربايجان اعتراض خود را نسبت چاپ مطا لب توهین آمیز روزنامه" ایران"اعلام میداریم

وخواستار عذرخواهی رسمی مقامات و توقیف روزنامه "ایران"هستیم.

تفاله های شوونیسم فارس که در قالب حکومت اسلامی راه خود را ادامه میدهند بدانند...

جوانان تورک آذربایجان بیدارند...