بيانيه کانون نشريات دانشجويان آذربايجاني در مورد تعطيلي چندين نشريه دانشجويي آذربايجاني

 

در پي قيام ملي و مدني ترکهاي آذربايجان جنوبي کشتار, دستگيري, و شکنجه ملت و فعالين سياسي در مقياسي وسيع اعمال شده و ميشود و دستگيرشدگان در معرض شديدترين اقدامات غير انساني مامورين امنيتي و انتظامي قرار دارند. همزمان رژيم به سانسور و تعطيلي نشريات و مطبوعات در آذربايجان روي آورده است تا از طرح مباحث مربوط به حقوق ملت آذربايجان در آنها جلوگيري کند. در اين ميان نشريات دانشجويي که در چند سال اخير بدون هر نوع محافظهکاري به طرح مسائل مربوط به نقض حقوق اساسي ملت پرداختهاند و به نوعي در پيشاني حرکت آگاهي بخش ملي براي احقاق حقوق ملي آذربايجان قرار داشته و دارند از سوي رژيم جمهوري اسلامي تحت فشارهاي امنيتي, عدم اجازه توزيع, سانسور و ... قرار ميگيرند.

در روزهاي اخير اقدامات سرکوبگرانه و نقض آزادي بيان و حقوق مدني و ملي از سوي رژيم باز هم تشديد شده است و نشريات دانشجويي "اويانيش", "ياشيل" و "بولود" از دانشگاه اروميه و نشريات "يورد" از دانشگاه شهيد رجائي و "ساراي" از دانشگاه الزهرا تعطيل شده و همچنين آقاي "نادر وليپور" مدير مسئول نشريه "قارتال" از اردبيل توسط عوامل اطلاعاتي و امنيتي دستگير شده است. جمهوري اسلامي به جاي تلاش براي حل منطقي بحران هويت در ايران و پذيرش وجود چندين هويت ملي برابر با هويت ملي فارس و اعطاي حقوق ملي آنان و فراهم کردن مشارکت برابر حقوقي, سياسي, اقتصادي, فرهنگي و ... ملل ساکن در ايران, سعي در پاک کردن صورت مسئله و حل بحران از طريق استفاده از ابزارهاي سانسور, خفقان, سرکوب, جعل تاريخ و هويت براي ملل ترک, عرب, کرد, ترکمن و ... دارد. نابودي موجوديت ملل غير فارس در ايران با بهرهگيري از کثيفترين شيوههاي اقتصادي, امنيتي, فرهنگي و ... در عصر ارتباطات و آگاهي يافتن ملتها از حقوق ملي خويش کارساز و عملي حتي براي منافع نظام هم نخواهد بود. اين سياستها پايههاي وحدت را در کشور از بين برده و نفرت بين ملل را افزايش ميدهد و نهايتا زمينههاي تداوم معضلات بيشمار بين ملل را که در کوتاه مدت امکان حل آنها وجود نخواهد داشت فراهم خواهد آورد.

کانون نشريات دانشجويان آذربايجاني اين اقدامات غير قانوني, خلاف آزادي بيان و ناقض حقوق بشر که حتي در مغايرت صريح با آئيننامه نشريات دانشجويي ميباشد, را محکوم ميکند و ضمن درخواست آزادي ادامه انتشار مجدد اين نشريات, و آزادي سريع و بيقيد و شرط آقاي "نادر وليپور" بر اين باور است که جنبش دانشجويي آذربايجان در شرايط حساس فعلي به فعاليتهاي ملي و مدني خويش در راستاي منافع ملي آذربايجان ادامه داده و در صورت امکان به گرفتن مجوزهاي جديد براي انتشار نشريات دانشجويي اقدام خواهد کرد و حتي در صورت روبرو شدن با محدوديتهاي تازه نيز فعاليتهاي خود در راستاي آگاهي بخشي به ملت ترک آذربايجان ادامه خواهد داد و تهديدها, محدوديتها و سرکوبها تنها اراده پولادين فرزندان ملت آذربايجان را تا رسيدن به تمامي حقوق ملي خود راسختر خواهد کرد.

کانون نشريات دانشجويان آذربايجاني

1385.4.17