بیانیه گروهی از فعالین جنبش مدنی آذربایجان در مورد قتل آقای اکبر محمدی

 

باردیگر شاهد آن بودیم که صدایی خاموش شد و نفسی بریده گشت، آقای اکبر محمدی از پیشگامان جنبش دانشجویی پس از تحمل سالها زندان در شرایطی غیر انسانی به قتل رسید.

ما گروهی از فعالین مدنی مدافع حقوق ملت آذربایجان ضمن محکوم کردن قتل آقای اکبر محمدی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی و بدنبال آن محاکمه و مجازات عاملان، آمرین و مسببان آن می باشیم..

ما ضمن یاد کردن از کشته شدگان جنبش مدنی ملت آذربایجان نگرانی شدید خویش را از وضعیت نا معلوم بسیاری از بازداشت شدگان آذربایجانی چون آقایان صالح کامرانی، حسن راشدی، عباس لسانی، حسن دمیرچی، رضا عباسی، چنگیز بخت آورو سایر بازداشت شدگان وقایع اخییر آذربایجان و همچنین آقایان احمد باطبی و منوچهر محمدی اعلام داشته و مسولین امر را مسول سلامتی و حفظ جان آنها دانسته و خواهان آزادی فوری  آنان می باشیم.

 

" خشونت و توهین، خشونت میافریند و راه دموکراسی از صلح و احترام به دیگران میگذرد"