اطلاعيه اتحاد چپ کارگري

خطاب به جهانيان و فعالين ضد جنگ :جنبش ضد جنگ از جنبش براي آزاديهاي سياسي جدايي ناپذير است !

جنگ دولت اسرائيل بر عليه مردم وسرزمين فلسطين به بهانه ي محدود سازي قدرت حزب الله لبنان که توسط دولت ايران مورد حمايت مالي و نظامي قراردارد، وجدان بيدارجهانيان را تکان داد و جنبش ضد جنگ جهاني را به اقدام فوري بر عليه جنگ و بر عليه سيا ست هاي امپرياليستي درکل جهان و خاور ميانه بر انگيخت . بموازت مناقشات هسته و تهديدات جنگي، خطرجنگ مرگباري ديگر برسرمردم ايران فرودآمده است . مردمي که طالب صلح وآزادي اند وبا جنگ طلبي و جنگ افروزي مخالف اند. مردمي که ازتجربه ي جنگ 8 ساله جمهوري اسلامي و عراق آموختند هيچ صلحي بدون تامين آزاديهاي سياسي و دمکراتيک پايدارنيست و رژيم ايران بنابر ماهيت ضد دمکراتيک وضد آزادي اش با توسعه طلبانه ي ارتجاعي و پان اسلاميستي ،براي گسترش نفوذ افتصادي سياسي اش در جهان بويژه در منطقه ي خاور ميانه، گروههاي اسلامي را آموزش مي دهد ، مسلح مي کند و ازطريق آنها برتوازن قواي منطقه اي تاثيرمي گذارد و درشرايط بحراني و حاد نيزمستقيم و غير مستقيم وارد درگيري مي شود . ازهمين رو ما بعنوان بخشي ازنيروهاي ضد جنگ ايراني همواره با ابرازمخالفت شديد با سياست هاي امپرياليستي ، مخالفت شديد با نظامي گري دولت اسرائيل و ستم هاي فراموش نشدني بر عليه مردم فلسطين همزمان به مخالفت با جمهوري اسلامي و گروههاي وابسته به آن برخاسته ايم . همين خشم ونفرت گروههاي اسلامي وابسته به جمهوري بر عليه فعالين جنبش ما را بر انگيخته است .

در روز هاي اخير، حملات کينه توزانه ي آنها بر عليه فعالين ايراني ضد جنگ که با شعار" نه به جنگ امپرياليستي" و " نه به جمهوري اسلامي" در تظاهرات سراسري ضد جنگ که در هفته ي گذشته در چندين شهر جهان برگزارشد، يکبارديگر به اثبات رساند که مدام که فعالين جنبش ضد جنگ درکشورهاي مختلف، به بهانه هاي تاکتيکي يا بهانه هاي ضد امپرياليستي و ارزيابي يک جانبه ازماهيت نيروهاي اسلامي با پتانسيل ضد آمريکايي، آنان را متحد بالفعل خود و مورد حمايت قرار دهند، تکرار چنين حوادثي ممکن است و درعمل ميدان دار اصلي فعاليت هاي ضد جنگ نه تنها نيروهاي اصيل ضد جنگ و نيروهاي دمکراتيک و چپ و سوسياليست نخواهند بود ، بلکه نيروهاي اسلامي ابتکارعمل را بدست مي گيرند وبا شعارهاي اسلامي نظير "الله و اکبر" و "زنده باد نصراله" تصاويرآخوندهاي ايراني وعرب را به تظاهرکننده گاني تحميل مي کنند که بخاطر اعتراض به قتل عام و جنايات ارتش هاي امپرياليستي در تظاهرات ضد جنگ شرکت مي کنند . و بدتر اينکه نيروهاي حزب اله حتي پا فراتر گذاشته و تلاش مي کنند با حمله به برخي معترضين به چنين سوء استفاده هايي از وجدان بيدار مردم ؛ دهان آنان را به بندند وآزادي بيان را وسط روزدر خيابانها ي اروپا سلاخي کنند.

ما ضمن هشدار به آمران و عاملان اين تعرضات ارتجاعي به آزادي بيان دگرانديشان ، اعلام مي کنيم که اينگونه تلاشها ي سرکوب گرانه نه قادرخواهد بود دهان ما را در افشاي ارتجاع و امپرياليسم به بندد ونه مي تواند درصفوف جنبش ضد جنگ جهاني تفرقه انداخته و ما را نسبت به متحدين واقعي خودمان دلسرد کند .

همچنين خطاب به نيروهاي سکولار و دمکرات و چپ کارگري ازکشورهاي مختلف وبويژه ايرانياني که در جنبش ضد جنگ فعاليت مي کنند اعلام مي کنيم هوشيارباشند وبا دخالت بيشتر، براي تقويت متحدين واقعي خود درجنبش ضد جنگ بکوشند تا با مقاومت در مقابل گرايشات ارتجاعي که بنام مردم مورد ستم واقع شده در پي گسترش نفوذ حزب اله و اسلاميست ها درجنبش هاي صلح طلبانه هستند هرچه بيشتر ماهيت جنگ طلبانه ي امپرياليسم و ماهيت سرمايه دارانه و ارتجاعي رژيم جمهوري اسلامي را در افکارعمومي جهان افشا نمايند .

در ادامه ، فشرده ي گزارشات دريافتي ازتعرضات نيروي حزب الله بر بخشي ازنيروهاي چپ ايراني ضد جنگ درروز هاي اخيررا به اطلاع مي رسانيم :

کپنهاک (دانمارک) :

روز جمعه 21.07.2006 هواداران حزب الله لبنان ( حدود 15 نفر ) با همراهي يک گروه به اصطلاح چپ دانمارکي ( انتر ناسيونال سوسياليست ها گروه تروتسکيست ) وارد تظاهرات شدند وعکس حسن نصرالله رهبر حز ب الله را بالا بردند. توسط برگزار کنندکان تظاهرات،" گروه ابتکار عليه ترور اسرائيل" ، که از پيش دريک مصاحبه مطبوعاتي روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که آنها با نيروهاي مذهبي ارتجاعي ( همچون حزب الله) مرزبندي دارند . از حزب الله خواسته شد که تظاهرات را تر ک بکنند، ولي همزمان هواداران حزب الله به چند تن از فعالين چپ ايراني حمله کردند که منجر به اغتشاش در تظاهرات گرديد. با آمدن نيروهاي پليس، طبق نقشه قبلي هوداران حزب الله به پليس مراجعه کرده و با نشان دادن و معرفي رفقاي چپ ايراني همزمان خواهان دستگير ي آنها شدند .در پايان تظاهرات، هواداران حزب الله رفقاي ايراني را نيز تهديد جاني در آينده کردند هامبورگ :

در روز جمعه 21 ژوئيه 2006 ، به دعوت نيروهاي مترقي آلماني حرکتي فراخوانده شد ، در اين حرکت نيروهاي حزب الله نيز به شکل چشم گيري حضور يافتند. يکي از فعالان زن و چپ ايراني که از سخنرانان دعوت شده اين تجمع بود،توهين کردند. ماداميکه ايشان از جمهوري اسامي صحبت به ميان آورد، او را هو کردند و خواستند که بلندگو را رها کند، شلوغ کردند و فحاشي کردند و وقتي او به اعتراض ميکروفن را ترک کرد، چند تن با دوربين فيم برداري او را تعقيب کردند و ضمن فيم برداري از او، به آزارش پرداختند که دوستان عرب مترقي به کمک اش شتافتند و او را از محرکه در بردند.

گوتنبرگ ( سوئد):

روز شنبه 22 ژوئيه 2006، به دعوت شبکه ضد جنگ گوتنبرگ ، تظاعرات فراخوانده شد در اين حرکت رفقاي ما با باندرول : ( نه به جنگ ، نه به بوش و آمريکا و مرگ بر جمهوري اسلامي ) به تظاهرات پيوستند . در اجتماع آنروز بيش از 500 تن از نيروهاي حزب الله با قاب عکس حسن نصرالله و پرچم الله اکبر در ابتداء صف بودند .با شروع تظاهرات ، چند تن حزب الله مانع حمل باندرول مرگ بر جمهوري اسلامي شدند و وقتي مقاومت يکي ار رفقا را ديدند تهديد کردند و گفتند: که کاري نکن که الان 50 تا 100 را بريزيم و تو را بخورند. با سر و صدا جمع، پليس وارد معرکه شد و از ما خواست که بخاطر پرهيز از درگيري باندرول خود را جمع کنيم . در تمام طول مسير خيابان شعار: حزب فقط حزب الله ، سر مي دادند و سازمان دهنده گان اين تظاهرات، با ادعاي اينکه اين نيرو ضد امپريالست هستند، به کميت اين نيرو چشم بسته و از ما پشتيباني نکردند. در حاليکه ماهموراه با همين باندرول در چندين حرکت مشابه ضد جنگ حضور داشتيم و کوچکترين مشکلي هم پيش نيامده بود.

استکهلم :

در روز شنبه به دعوت نيروهاي ضد جنگ ، متشکل از گروهبندهاي مختلف چپ سوئدي و غيره، تظاهراتي فراخوانده شدو نيروهاي حزب الله وسيعا شرکت کردند و با شعار حزب فقط حزب الله و عکس حسن نصرالله و يک مورد حمل پرچم ايران، حرکت عمومي تظاهرات را در دست داشتند.

در هيچ يک از اين حرکت ها، فراخوان دهنده، نيروهاي حزب الله نبودند بلکه عمدتا چپ ها يعني همان شبکه هاي ضد جنگ و طرفدار صلح بوده اند که د راين مقطع ، بدون کمترين توجه به ماهيت حزب الله ، به حضور کمي آنان در اين تظاهرات ها بهاء داده و براي ضد امپرياليست بودن حزب الله ، حساب ويژه باز کرده اند.

نه به جنگ ا مپريا ليستي ، نه به جمهوري اسلامي ؛ نه به جنگ دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين زنده باد صلح و حق تعيين سرنوشت مليتها بدون دخالت قدرت هاي نظامي، مالي و سياسي ا مپريا ليستي