اسانلو با قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد شد

 

اسانلو با قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد شد
رييس هيات مديره تشكل موسوم به سنديكاي كارگران شركت واحد ، دقايقي پيش با قرار وثيقه آزاد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا, منصور اسانلو كه در تاريخ 1/10/84 به دنبال نا آرامي‌‏هاي شركت واحد و اعتراض كارگران اين شركت به مركز صنفي خود بازداشت شده بود، ساعت 15:30 بعد از ظهر امروز 18/5/85 با قرار 150 ميليون تومان آزاد شد.
سعيد ترابيان ، يكي ديگر از فعالين اين تشكل با بيان اين مطلب ، گفت‌‏: اتهام اسانلو هنوز مشخص نيست ، ولي سرانجام با موافقت شعبه 14 دادسراي انقلاب، وي آزاد شد.
وي ، روحيه اسانلو را در زمان آزادي خوب توصيف كرد و افزود: اسانلو هم اكنون در حال عزيمت به منزل است.
ترابيان، يادآور شد‌‏: بيشتر فعالين شركت واحد به اتهام ترويج عليه نظام و تشويش اذهان عمومي تحت تعقيب بودند.

 

18مرداد:واکنش تشکل های کارگری به آزادی منصور اسانلو

روشنگری: به دنبال انتشار خبر آزادی منصور اسانلو دو تشکل کارگری با انتشار اعلاميه هايی نسبت به اين خبر واکنش نشان دادند که متن آنها در زير آمده است:


اطلاعيه اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران
مبارز راه آزادی ايجاد تشکلات مستقل کارگری ، آزاد شد !
سرانجام منصور اسانلو رئيس هيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شد. آزادی اسانلو بدون ترديد نقطه عطفی در تاريخ کوتاه اما پُرفراز و نشيب دور جديد مبارزه کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان است .
از بدو احيای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی تلاش بی وقفه ای را برای سرکوب فعالين اين حرکت و متلاشی کردن تشکل آنها در دستور کار خويش قرار داد. وزارت کار مجمع عمومی آنان را برسميت نمی شناخت، افراد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به جلسه آنها حمله ور شدند. تعدادی را مجروح و اسانلو را با زبان و گلوی بريده روانه بيمارستان کردند و  با دسيسه قاليباف (شهردار تهران) اين سردار سپاه
پس از چندی به زندان فرستادند.  سرمايه، بيش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شرکت واحد و خانوادههای آنها دستگير و روانه زندان شدند. حتی به بچه دو ساله نيز رحم نکردند، جلوی بازگشت بکار کارگران را گرفتند. برای بازگشت بکار از آنها طلب تعهد نامه کردند که حرفی از تشکل نزنند، هنوز ۵۵ نفر از آنها اجازه بازگشت به کار ندارند و از همه مهم تر کارگران را از نظر مالی تحت فشار بسيار قرار دادند و هر روز ترفند و حيله‍ی جديدی بکار بردند که کارگران را به پذيرش خواسته های خود وادار کنند.
در اين مدت کارگران شرکت واحد، همسران و فرزندان آنها و فعالين سنديکا نيز ساکت ننشستند. چراغهای اتوبوسها را بعنوان اعتراض روشن کردند، از گرفتن بليط از مسافرين خوداری کردند، اعلام اعتصاب کردند، عکس اسانلو و شعار سنديکای مستقل را بر روی اتوبوسها نصب کردند، با خبر رسانی به موقع و مصاحبه با رسانه های گروهی در سطح جهان، با برگزاری آکسيونها و تجمع و تحصن و دادن اطلاعيه های متعدد حرکت خود را بگوش جهانيان رساندند.
حمايت اقشار مختلف جامعه از جمله نويسندگان، دانشجويان و روشنفکران را از حرکت خود بدست آوردند. اول ماه مه را مستقلآ با شرکت جمعی از دانشجويان برگزار کردند و عليرغم همه فشارها و ناگواری ها و افت و خيزها دست از فعاليت و مبارزه جهت تحقق خواسته های خود برنداشتند.
 و مرکز ثقل اين مبارزه، استقامت و ايستادگی منصور
اما يک حلقه تعيين کننده  اسانلو بود. پذيرش زندان و تحمل فشارهای روحی و روانی با تمامی مريضی ها و ناراحتی های جسمی و با عدم پذيرش اتهامات واهی و بی پايه‍ی مأمورين اطلاعاتي، باعث شد تا تمامی ترفندها و نقشه های شوم رژيم برای به زانو درآوردنش و پايان دادن به حرکت فعالين سنديکا نقش برآب شود.
از طرف ديگر فعاليت گسترده فرد فرد فعالين جنبش کارگری در کشورهای مختلف و ايجاد يک کارزار وسيع در پشتيبانی از حرکت کارگران شرکت واحد و خواست آزادی اسانلو جبهه ديگری بود که به تغيير توازن در اين مبارزه ياری رساند و رژيم قادر نشد مقاصد شوم خود را به پيش برد.
اين فعاليت ها باعث گرديد که نهادها و تشکل های مختلف کارگری در سطح جهان، از کارگران تشکل های محلی در لوکال
۶۹٨ واشنگتن تا کارگران مترو استکهلم گرفته تا تشکل های سراسری با صدها و ميليونها عضو، از ث ج ت فرانسه تا اتحاديه های آلمان، انگليس، استراليا، کانادا، اردن،  خود را در اين تايلند، هند و... از خواسته های کارگران شرکت واحد پشتيبانی کنند و  مبارزه شريک بدانند تا جايی که سنديکای کارگران شرکت واحد به عضويت کنفدراسيون اتحاديه های حمل و نقل جهانی درآيد.
با فراخوان نهادهای بين المللی کارگری روز
۱۵ فوريه برای اولين بار، روز همبستگی با کارگران ايران اعلام شود و در جلو سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف آکسيونهای اعتراضی برگزار گردد. اکثريت قريب به اتفاق نهادهای کارگری در سطح جهان با دادن نامه های اعتراضی خود به مسئولين جمهوری اسلامي، حمايت خود را از حرکت کارگران شرکت واحد اعلام و سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم کنند.
چنين عمل گسترده ای نشان داد که تنها در پرتو  بخصوص شخص
اتحاد و يکپارچگی کارگران و نيز پايداری فعالين سنديکای شرکت واحد و  منصور اسانلو و با تکيه بر کارگران متشکل در سنديکا و کسب حمايتهای داخلی و بين المللی بود که اين حرکت به نقطه فعلی رسيد و رژيم سرمايه ناچار به يک عقب نشينی شد و منصور اسانلو آزاد گرديد.
اما اين هنوز پايان کار ما نيست. از آزادی اسانلو تا آزادی تشکل های مستقل راه درازی در پيش است. نه تنها هوشيارانه بايد توطئه های عوامل رژيم را در سرکوب جنبش کارگری و حبس و تعقيب و آزار فعالين صديق امر تشکل يابی کارگران را خنثی نمود بلکه بيش از آن بايد اين مبارزه را تا آزادی بی قيد و شرط ايجاد تشکل های کارگری ادامه داد. بايد چنان شرايطی ايجاد نمود که هر کارگر حق طلبی بتواند بدون هراس از زندگی و آينده خود و فرزندانش، بدون ترس از زندان و گلوله، دست در دست هم طبقه ای های خود گذاشته و برای دفاع از منافع خود و تأمين زندگی انسانی خود متشکل شود.
اسانلو با قرار وثيقه
۱۵۰ ميليون تومانی و با اتهامات واهی آزاد شده است. همانطور که ساير فعالين سنديکا با وثيقه های سنگين و به انتظار دادگاه از بند رهايی يافته اند، بنابراين مشاهده می کنيم که کارگران شرکت واحد پس از تحمل آنهمه سرکوب خونين و زندان و اخراج و نقص عضو و آزار دادن خانواده هايشان، تازه در ابتدای راه و در نقطه شروع حرکت اوليه خود هستند، نه آنکه هيچ يک از خواسته های آنها متحقق نشده بلکه رژيم سرمايه آنها در دام ديگری گرفتار کرده است.
لذا تنها در پرتو اتحاد و همبستگی و متشکل شدن کارگران در تشکل های مستقل خويش و به ميدان آمدن آنها است که می توان از هجوم دوباره رژيم و سرکوب حرکت کارگران جلوگيری بعمل آورد و خواسته اوليه کارگران جامه عمل به خود بپوشد. هيچ عمل ديگری جز سازمانيابی گردان های رزمنده کارگری آماده در ميدان نبرد، قادر نخواهد شد که اين ارتجاع سياه و کارگزاران سرمايه را از صحنه مبارزه بيرون راند و شکست نهايی را بر آنها تحميل کند.
فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ضمن خواست آزادی بدون قيد و شرط و لغو کليه اتهامات واهی به منصور اسانلو و تمامی فعالين سنديکای شرکت واحد از طرف رژيم و بازگشت فوری آنها بکار سابق و تحقق تمامی خواسته های قبلی اعلام شده از طرف مسئولين سنديکا، اين همبستگی و کارزار جمعی ، استقامت و مبارزه خستگی ناپذير کارگران شرکت واحد را به آنان و خانواده هايشان و تمامی انسانهای مبارزی که طی اين دوران پُر ت لاطم يار و پشتيبان اين کارگران در داخل و خارج از کشور بوده و هستند و هم چنين به عموم کارگران تبريک می گويند و همچون گذشته با صدايی رسا و با تمامی توان صميمانه در جهت جلب پشتيبانی و حمايت از خواسته ها و مبارزات کارگران در ايران ادامه خواهند داد و در اين راه از هيچ کوششی دريغ نخواهند ورزيد.
اسانلو آزاد شد. اما مبارزه برای آزادی ايجاد تشکل هنوز در آغاز راه است.
به اميد ايجاد فدراسيون کارگران اتوبوسرانی در سطح کشور و ايجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری بخش های ديگر .
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
اعلاميه بنياد کار به مناسبت آزادی منصور اسانلو
اين پيروزی خجسته باد!
با خبر شديم که منصور اسانلو پس از تحمل بيش از هفت ماه زندان, روز چهارشنبه
۹ آگوست, با وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی از زندان جمهوری اسلامی آزاد ميشود. هفت ماه تحمل فشار و مصائب در دفاع از حق کارگر و هفت ماه اعتراض و همبستگی در داخل و خارج از کشور, عاقبت جمهوری اسلامی را مجبور به آزادی منصور اسانلو کرد. اين پيروزی برای همه فعالين کارگری و جنبش برابری طلبانه و آزاديخواهانه در ايران خجسته باد!
اکنون منصور اسانلو ديگر فقط رئيس هيات مديره ی سنديکا شرکت واحد نيست. او فقط رهبر بالفعل کردن تشکل مستقل کارگری در ايران نيست. او سمبل مقاومت و پايبندی به تعهد در دفاع از حق و حقوق کارگری در ايران است. منصور اسانلو نه فقط رهبر شريف و صادق جنبش کارگری بلکه الگويی کمياب در کل جنبش اجتماعی و سياسی ايران است. در آسمان تاريک سياست در ايران که رنگ بخش اعظم "رجال سياسی" از رنگ زورمداران و قدرتمندان داخلی و خارجی قابل تمييز نيست, منصور اسانلو ستاره سهليی است که بر فراز اين آسمان تاريک ميدرخشد.
بنياد کار ضمن قدردانی از همه فعالين و علاقمندان به مسائل کارگری, بويژه همکاران و فعالين مبارز و شريف سنديکای شرکت واحد, که در اين هفت ماه از هيچ تلاشی برای آزادی ايشان دريغ نکردند, خواستار آن است که:
- آمرين و عاملين حمله به فعالين سنديکای شرکت واحد در مورخه
۱۹/۲/۱٣٨۴ که منجر به زخمی شدن شديد منصور اسالو، تخريب مکان و غارت اموال سنديکا گرديد، بايد به سزای اعمال ضد کارگری خود برسند.
- ساختمان سنديکا بدون هيچ قيد و شرطی پلمب برداری و بازگشايی شود.
- کليه کارگران و فعالين اخراجی سنديکای شرکت, با بازپرداخت خسارت, فورا به کار بازگردند.
- به منصور اسانلو و کليه فعالين بازداشت شده و زندانی شرکت واحد خسارت جانی و مالی پرداخت شود.
بنياد کار ضمن تبريک مجدد آزادی منصور اسانلو اين رهبر گرانقدر جنبش کارگری, پيشروی و هر چه متشکل تر شدن جنبش کارگری ايران را آرزومند بوده و در اين راه از هيج کوششی دريغ نخواهد کرد!
شورای هماهنگی بنياد کار

18 مرداد 1385    18:31

گزارشگر:

 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری بر روی خط اینترنتی: ایران- آزادی رهبر اتحادیه خوشایند است اما سرکوب ادامه داردنهم آگوست سال 2006

بروکسل- نهم آگوست سال 2006 (کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری بر روی خط اینترنتی): فقط جند روز بعد از شکایت رسمی به سازمان جهانی کار از طرف اتحادیه های کارگری، منصور اسانلو؛ شاخص ترین زندانی اتحادیه های کارگری که برای مدت 7 ماه در زندان انفرادی در بازداشت بود امروز از زندان ننگین اوین در تهران آزاد شد.

گوی رایدردبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد ضمن استقبال از آزادی اسانلو اظهار داشت:
" این آزادی خیلی زود اتفاق نیفتاد. دولت ایران بارها این مرد را بخاطر ایستادگی و چدیتش برای حقوق بنیادین بشر مورد آزار و اذیت قرار داد. ما به آنها تاکید کرده بودیم که همه اتهامات علیه او و سایر فعالین اتحادیه های کارگری درگیر در این امر را فورا لغو کنند.". او همچنین افزود: "آزادی منصور اسانلو گواهی بر قدرت همبستگی بین المللی است. هر چند شرایط آزادی او به اندازه دستگیری او غیر قابل قبول است و ما با شدت و قوت تمام علیه آن مبارزه خواهیم کرد".

مسئولین برای آزادی اسسانلو 150 میلیون تومان (معادل 165000 دلار امریکایی) وثیقه قرار دادند. همکاران اسانلو در اتحادیه؛ دوستان و اقوامش املاک شخصی شان را بعنوان ضمانت برای آزادی او از زندان اوین به گرو گذاشتند. زندان اوین در چند دهه گذشته به یکی از وحشتناک ترین مراکز آزار و شکنجه در جهان معروف شده است.

اسانلو رهبر اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه (سندیکای شرکت واحد) که وابسته به فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل است ، بدنبال اعتراض اعضای این اتحادیه درماه دسامبر سال گذشته علیه پرداختهای معوقه، شرایط بد محیط کار و عدم به رسمیت شناختن اتحادیه از طرف شرکت که از ماه می 2005 مجددا شروع به کار کرده بود، بازداشت شد.

گای رایدر اضافه کرد: " همه ما قدردان اتحادیه های بیشمار وابسته به کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و سایر وابستگان در سطح جهان و همچنین سازمان جهانی کار بخاطر تلاش های بی وقفه شان برای این آزادی هستیم."

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل بارها تقاضای آزادی اسانلو را داشته و به خودداری مقامات زندان در برخورداری او از مداوای پزشکی در درمان صدمات وارده درجریان حمله پلیس به جلسه اتحادیه در ماه می گذشته اعتراض کرده بودند.

ماه گذشته پس از ماهها امروز و فردا کردن وزارت کار برای آزادی اسانلو، شکایت مشترکی توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل علیه مقامات تهران به سازمان جهانی کاردر سازمان ملل ارائه شد (متن شکایت نامه).

رایدر گفتارش را چنین پایان داد: " ما برای اسانلو تجدید دیاری ایمن، آرام و شاد را با خانواده و دوستانش آرزو داریم و همچنین آرزوی بازگشت سلامتی ایشان را داریم که با دستهای عذاب آور رژیم بمخاطره افتاده است. به هر حال ما به مبارزه برای به رسمیت شناختن اتحادیه ایشان و همچنین برای بازگشت به کار دهها راننده اتوبوسرانی شرکت واحد که به ناحق و غیر قانونی بخاطر فعالیتهای اتحادیه ای از ژانویه و فوریه سال گذشته اخراج شده اند ادامه خواهیم داد."

اتحادیه های مستقل کارگری بلحاظ قانونی در ایران ممنوع هستند. تلاشها برای تاسیس این اتحادیه های مستقل همواره به شدت سرکوب می شوند و تنها سازمانی که اجازه حیا ت دارد "خانه کارگر"بعنوان یک سازمان تحت کنترل دولت است.