گزارشي از وضعيت اسفبار زندان تبريز

نامه ای از تبریز

 بند سه‌گانه يا بند يك موقت با گنجايش بيش از 650نفر در روز، محيطي كه حتي اجازه راه رفتن را به‌صورت عادي نمي‌دهد، حيات آن كمتر از 350متر است. راه رفتن در حيات به‌خصوص مواقع آمار‌گيري شبانه اصلاً امكان پذير نيست. اين بند داراي 2 سالن (كريدور)به‌طول 200 در 5متر است كه 6اتاق يا آسايشگاه داردكه در هر اتاق حدود 115نفر استراحت مي‌كنند. اما اين آمار وقتي جالب توجه مي‌شود كه براي 650نفر انسان تنها 2 دستگاه حمام آن هم آبگرمكن ديواري گازي كه براي هر 15 دقيقه بايستي 200تومان پول داد. اگر كسي پول نداشته باشد از حمام رفتن خبري نيست و بايد هزار و يك بيماري مصري و اگير‌دار بگيرد.
آسايشگاه بند موقت كه هر كدام تا 120يا 115زنداني را در خود جا مي‌دهند تنها دو پنجره كه با نرده و تورسيمي‌پوشانده شده است، نه تنها نور، عملاً هوا هم در آن وجود ندارد. به‌خاطر سرقت شدن لباسها، كساني كه پتو يا لباس خود را مي‌شويند، مجبور هستند، در داخل اتاق جلوي چشمشان پهن كنند تا مبادا دزديده شود. اين امر بر رطوبت افزوده است و بيماريهاي ريوي و قارچي را شايع كرده است.
تنها هواخوري بند آن هم با اين تعداد زياد زنداني در مواقع آمارگيري است كه همه را در حيات جمع مي‌كنند. در اين‌جا امكان راه رفتن عادي وجود ندارد.، صبحها 2ساعت و بعد از ظهرها از ساعت 5تا 7 كه زمان آمارگيري است در حيات را باز مي‌كنند .در روزهاي ملاقات هم به‌طور كلي صبحها درحيات بسته است.
از همه مهمتر براي اين همه انسان فقط 4دستگاه سرويس قابل استفاده وجود دارد و بقيه خراب و خارج از استفاده هستند. دوعدد از آنها نيز به‌علت استفاده سالن معتادين، محل داد و ستد با مواد مخدر است و كلاًبسته است.
براي هر زنداني دو تخته پتو سربازي در نظر گرفته شده است كه آنهم پر از شپش و ساس است.
از اين ششصد و پنجاه نفر، فقط حدودكمتر از پنجاه نفر معتاد نيستند. بقيه به‌طور دائمي‌يا اغلب اوقات از موادمخدر كه به‌وفور در زندان يافت مي‌شود استفاده مي‌كنند. اما اين مواد از چه راهي وارد بند و به‌طور كلي زندان مي‌شود، شنيدني است.عمده راه ورود مواد مخدربه‌زندان از طريق كارمندان، سربازان وكيلهاي بند و به‌طور علني و با حمايت و پشتوانة مدير داخلي و معاون زندان و به‌خصوص حراست زندان، شخصي به‌نام قويدل است، اين‌كار با ساخت و پاخت و تباني، بين خوشان است و به‌همديگر حق السهم مي‌دهند.
بيش از 30درصد كارمندان و سربازان در خدمت زندان تبريز، خود معتاد هستند از جمله خود قويدل كه مسئول حراست و هم‌چنين معاون زندان مي‌باشد.
راه بعدي كارمندان و دكتر صامحي، خانوادة شهيد در بهداري زندان هستند.
راه ورود بعدي، خود زندانيان هستند كه با بلعيدن مواد آن را وارد زندان مي‌كنند.
برخي افراد هم حتي به‌نوعي براي خود الكي شاكي جور مي‌كنند كه در زندان باشند تا به‌تجارت بي‌دردسر و آسودة پخش مواد مشغول شوند.
توسط همين وكيل بند ها و نيز با واسطه‌گري رابط بهداري، آرايشگاه، خياط و فروشگاه، مكان امني براي تقسيم مواد در بسته‌ها و احتمالاً جاي مناسبي براي مخفي كردن آنهاست كه زير نظر مستقيم مسئولين زندان اداره مي‌شود.
اما در سي مرداد ماه هشتاد و چهار از يك سالن آن‌هم به‌طور تصادفي فقط از دويست و پنجاه نفر آزمايش خون گرفتند .كه تنها بيست و دو نفر حاوي ويروس اچ اي وي يا ايدز و سي هشت نفر مبتلا به‌هپاتيت، سي و چندين نفر مبتلا به‌گال بودند،كه آنها را داخل اتاق راه نمي‌دادند و با لاجبار درراهرو سالن مي‌خوابيدند.
در بيست و سه مرداد به‌خاطر درگيري دوگروه فروشندة مواد مخدر، شبانه سربازان و يگان ويژه به‌داخل بند حمله كرده و چنان زندانيان را ضرب و شتم كردند كه دست و پاي چندين نفر شكسته شد.
در بيست و چهار مرداد يك معتاد خود را در بندبه‌دار آويخت.
در بيست و پنجم مرداد يك نوجوان در باشگاه به‌علت نبودن مربي همراه، زير سنگ وزنه برداري له شد و كشته شد.
يك پير مرد شصت و پنج ساله به‌نام اصغر رافتي به‌جرم نوشيدن مشروب زنداني شده بود بعد از چندين ماه در زندان سكته كرد و مرد.
از جمله ويژگي اين بند، نگهداري افراد محكوم به‌قصاص و اعدام در كنار ديگر زندانيان است،كه هر از گاهي آنها را اعدام مي‌كردند. از جمله حسن اخگر گداز متهم به‌قتل دوست خود در بيست و ششم مرداد صبح اعدام شد. وي داراي بيماري غش و سرع بود. به‌طوري كه وقتي وي را خواستند براي اعدام ببرند، غش كرد، ولي با آمپول وي را به‌اعدام رساندند. در همان حال بيهوشي، اين متهم به‌قصاص دار‌زده شد .برخي موارد كه روز اعدام نزديك مي‌شد با كشتن يا مجروح كردن يكي براي مدتي اعدام خود را به‌تعويق مي‌آنداختند، اين هم آثار ننگ بشريت است كه اين رژيم با خود به‌همراه آورده است
جواناني كه براي تهية مواد مخدر خودشبانه يا در موقع مناسب دست به‌خود فروشي مي‌زدند. يا معتادي غذاي ظهر خودرا براي تهية مواد مي‌فروخت..و يا آدرس خانه خود رابه‌شخص مي‌داد تا بعد از آزادي به‌ازاي دادن مواد مخدر به او ‌پيش زن وي برود كه ننگ اين رژيم را بيش از پيش هويدا مي‌كند.
مسئولين زندان تمامي‌آدرس 82نفر زنداني زن در بندزنان و حتي روز آزادي آنها يا روز مرخصي رفتن آنها را از قبل تهيه و تدارك مي‌بينند و بقيه ماجرا..
حتي يك مورد در ملاقات شهري دو زنداني جاي خود رابا دادن پول به‌سرباز و مسئول مراقب عوض كرده بودند .يعني به‌اسم فلاني، كس ديگري از بند مالي رفته بود.
از جمله افراد زنداني در بند مالي، گروه زمين‌خوار مشهور وابسته به‌تعاوني مسكن نيروي انتظامي‌آذربايجان شرقي است. اين افراد امير نصرت قرباني، محمد پور كاظم، ناصر اوليايي و .. اين افراد با دادن رشوه به‌معاون اطلاعات نيروي انتظامي، حاج احد كاظمي‌كه يك خانه 250متري در روبه‌روي پمپ بنزين مارلن واقع در كمربندي، هركاري كه بخواهند انجام مي‌دهند. به‌خود رئيس زندان، معاون وي آقايي و رئيس سابق دادگستري ناصري و قاضي پرونده خيرالهي هر كدام يك آپارتمان در شهرك رشديه داده‌اند. الان همه اينها به‌طور اتفاقي از يك جا مسكن خريدند آن هم80ميليوني!!!
سه مرداد ماه شخصي به‌نام حسين تبار، بچه اهواز كه به‌جرم سرقت به‌زندان تبريز تبعيد شده بود مورد هجوم بيش از 15سربازقرار گرفت .آنها وي را به‌فرمان شكري پور، به‌طور وحشيانه زير لگد و باتوم قرار دادند و معلوم نشد به‌چه جرمي؟ جرم او اين بود كه از من موقعي كه ارازل به من حمله كرده بودند حمايت كرده بود و مرا به بهداري برده بود. با وجود وخامت حالش بهداري از گرفتن عكس راديولوژي از وي خودداري مي‌كرد. جالب اين‌كه به‌محض كوچكترين اعتراض، به‌ زندان مجردي برده و با زدن آمپول لاگاردين طرف را كلاً بي‌حس مي‌كردند و به‌صورت مرده در مي‌آوردند.
در هيجده مهر من به‌شخصي به‌نام محمدي كه مسئول زدن شلاق است رشوه دادم تا قضيه را فيصله بدهد ولي چون مسئولين زندان خود پيگير قضيه بودند با گرفتن 100هزار تومان باز آن تازيانه عربي را بر من زد. قاضي ملا محرمي‌خودش معتاداست.
همان كسي كه حكم شلاق براي من تاييد كرد ناصري رئيس دادگستري سابق، به‌دليل گرفتن رشوه از يك شركت ترك توسط پسر ناصري، در هتل پارس تبريز، بر كنار شد
اما در مورد امير نصرت قرباني چنان‌چه مستحضريد براي بدرقه به‌دادگاه بايستي حكم قاضي باشدكه متهم را براي اداي مطلبي راجع به‌پرونده خود از مسئولين زندان خواسته باشد و غيراز اين هرگز امكان خروج زنداني از زندان وجود ندارد. در حالي كه امير نصرت قرباني و ديگر ارازل همراه او، هر روز و به‌خصوص روزهاي پنجشنبه‌تحت‌عنوان بدرقه به‌دادگاه، آن‌هم بدون اعلام نامش، كه كمتر توجه كسي را جلب كند، براي ديدار به‌خانه خود و 2 خانمش و بعضاً براي خريد‌هايي كه با چند تا پلاستيك بزرگ به‌همراه خود مي‌آورد، مي‌رفت.
اما آوردن مشروبات الكلي به‌داخل بند با مزه كله قنديهاي سوپر تبريز. چون مسئول البسه و انبار كرمي‌همخرج و دوست وي است از داخل كيسه بر‌داشته يا توسط سربازان به‌داخل مي‌اورد.
استفاده از تلفن همراه در زندان ممنوع است ولي او توانسته بود كه 2تلفن همراه با خود به زندان بياورد. وي به‌جاي شخصي كه ملاقات شهري گرفته بودبه‌بيرون مي‌رفت. اين بابا در روز روشن با دادن تراول چكهاي كه حتي ديدن آن در بيرون از زندان باور‌كردني نيست به‌هر سرباز ي يا مسئول ملاقاتهاي شهري باج داده و اصلاً آب از آب هم تكان نمي‌خورد. منظورم از گفتن اين فاكتها اين است كه عمق وريشه فساد اين رژيم را حتي در زندانهايش، مي‌رساند.
هنگام جمع و جور كردن البسه انبارها با چشمهاي خود ديدم كه1500كيسه لباس از سالهاي 63تا 68باقي مانده است و حكايت از اوج قصاوتي مي‌كند كه شخصي چون يزدانيها يا صمد قسم پور معتاد (كه 4 سال هم نماينده مردم تبريز در مجلس بود و رئيس زندان تبريز بود) مجري آن بودند. حكايت از يك عمل جنايتكارانه و وحشيانه مي‌كند كه كسي خبردار نشده است . شلوارهاي مدل آنزمان و كمربندهاي..كه خدا خواست تا من اسير اين پليدان بشم تا موقعيتي دست دهد از روي شانس اين وقايع در تاريخ ثبت شود.
به‌طوري‌كه خود قاضي در مورد پروندة امير نصرت قرباني و ساير زمين خواران گفته: اگر به‌شما 2 ماه فرصت داده مي‌شد تا پيچهاي شهر ميانه را مي‌فروختيد! بعد اينها درواقع نفرات دست دوم يا سوم از گروه، خيل‌غارت‌گران مال مردم هستند. چنان‌چه مي‌دانيد پشت اين قضيه علاالدين نور محمد زاده عضو شوراي شهر تبريز و مسئول تعاوني مسكن بسيجيان و ملاها است كه چندين سال از عضويت شوراي شهر محروم بوده يا حاج احد كاظمي‌معاون اطلاعات ناجايا خود رئيس جانباز تعاوني مسكن نيروي انتظامي‌آذربايجان شرقي. مستقيماً يكي از مهمترين عناصر اين پرونده بودند. يا نمايندگان تبريز نظير علمايي يا تاج الديني يا همين عشرت شايق و فرهگي در نامه‌هايي كه خود وي در موقع درگيري با قاضي رابط زندان نشان داد، همه اين وكيلان نه يك بار و نه دوبار بلكه چندين‌بار خطاب به‌امير نصرت قرباني با خطاب زير شروع كرده بودند،خير محترم، فلاني از خانواده‌هاي بي‌بضاعت است و فلان مبلغ كمك كنيد يا براي تبليغات در دفتر رياست جمهوري رضايي يا مهر عليزاده و يا خريدن دفتر عفاف . فلان مبلغ را كمك كنيد. همه اين نفرات خودشان تا خرخره در اين فساد شريك هستند .بعد يك نفر بدبخت و بيچاره را كه نان ندارد بخورد ساليان در زندان به‌خاطر يك دزدي كوچك به‌كشتن مي‌دهند

 

 

 

اول مهرماه روز اتحاد ملل غیرفارس

در حالی به روز اول مهرماه زمان بازگشائی  مدارس و دانشگاهها نزدیک می شویم که همه تشکل ها و جریانات فعال در حرکت ملی آذربایجان و بویژه دانشجویان آذربایجانی خود را برای یک اعتراض بزرگ و نا فرمانی مدنی با عدم حضور در سر کلاسهای درس و تشکیل اعتراضات گسترده مدنی و غیرخشونت آمیز در داخل و خارج از کشور مهیا می کنند.

 

بی شک بغیر از دانش آموزان و دانشجویان فارس زبان همه دانشجویان و دانش آموزان و حتی فارغ التحصیلان غیر فارس اعم از تورک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن در طول سالیان دراز گذشته تحت سلطه سنگین زبان فارسی مجبور به ادامه تحصیل بوده و در این مسیر ضجرها و تحقیرهای فراوانی را تحمل نموده اند. ظاهرا دیگر صبر ملل غیرفارس ایرانی و بویژه اکثریت تورک آن بسر آمده است. از بحران کاریکاتور روزنامه ایران بدینسو دانشجویان و دانش آموزان تـورک در هرکجای ایران با اعتماد بنفس بیشتری در پی مطالبه ابتدائی ترین حقوق انسانی و ملی خویش هستند. حال زمان آن فرا رسیده است که سایر ملل تحت ظلم دوش به دوش تورکها زمینه را برای شکست استبداد و آپارتاید فارس فراهم نموده و امکان ادامه تحصیل برای همه کودکان بزبان مادری خود را فراهم سازند. هرگونه سستی در ادامه مبارزه به ضرر تمامی ملل ساکن ایران تمام خواهد شد. در شرایطی که همه به اصطلاح سینه چاکان دمکراسی و جمهوری خواهی چشمها و گوشهای خود را بسته و حتی در بسیاری از موارد همسو با جریانات شونیستی و حکومت جمهوری اسلامی عملکرد مبارزین ملل را زیر سوال می برند، اتحاد ملل غیر فارس بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. واقعیت اینست که رژیم جمهوری اسلامی حاضر به اجرای کنوانسیونهای بین المللی مبنی بر برسمیت شناختن حقوق زبانی ملل غیرفارس نیست و تنها اتحاد و اعتراضات گسترده و مدنی است که میتواند صدای ملل مظلوم غیرفارس را به گوش جهانیان رسانده و رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش خواسته اکثریت مطلق ملل غیر فارس بنماید. سکوت سایتهای اینترنتی وعدم انتشار بیانات تشکلهای غیرفارس و بایکوت شدید خبری مبارزات جنبش دانشجوئی آذربایجان و سایر فعالان ملی اگرچه حیرت برانگیز است اما هرگز باعث تعلل مبارزین در طلب خواسته های قانونی خود نمی شود. در چند روز باقی مانده به اول مهر امید است تشکلهای دانشجوئی و غیر دانشجوئی ملل غیرفارس با صدور بیانیه هایی به کمک تورکها شتافته و حلقه محاصره شونیسم فارس را تنگتر نمایند. روش مبارزه و اعتراض در هر شهر و منطقه ای یکسان نخواهد بود. اما حداقل کاری که میتوان انجام داد عدم حضور در سر کلاسهای درس می باشد. بالطبع سایر اعتراضات مدنی اعم از شعار نویسی روی دیوارها و حتی تجمع های آرام و مدنی میتواند متناسب با شرایط هر منطقه صورت بپذیرد. بایستی به هر طریق ممکن صدای خود را به گوش انسانهای آزاده جهان برسانیم. بایستی دنیا بداند که در ایران چند مللیتی اقلیت فارس دانش آموزان و دانشجویان غیرفارس را مورد ظلم و تبعیض زبانی و فرهنگی قرارداده است. در اینصورت است که میتوانیم جهان را با خود همگام نماییم. به قول یک مثل ترکی که میگوید : آغلامایانا په په یوخدور.

گله جک بیزیمدیر

حمیده اسکوئی، فعال دانشجوئی

 

 

گله جک بیزیمدیر

70-اینجی ایللرده ن بری گونئی آذربایجان انیورسیته لرینده باشلانان میللی موباریزه نین بو گونکو دوروما چاتماسینی کیمسه گوزله یه بیلمزدی. 100- 150 اویرنجی نین آنادیللری دوغرولتوسوندا باشلادیغی موباریزه 15 ایل سوره ایچینده میللتیمزین ایچینه داشدی و میلیونلار اینسانی آیاقلاندیراراق کوچه لر توکدو. ایران حوکمتی گنج لریمیزه اینانیلماز درجه ده باسقی لار پاپدی، آما گنجلیگمیز یورولمادان موباریزه سینه دوام ائتدیردی. قاپالی و دیکتاتوریا باسقی سی آلتیندا یاشامیش و مینلر شهید وئره ن گنجلیگمیز ساواش دونمی ایللرینده ن سونرا یئنه اوزونو توپرالاییب و بو دفعه یئنی بیر آنلایشلا یئنی بیر فرمدا یئنی بیر موباریزه یه باشلادی. بو موباریزه تام فرقلی بیر موباریزه ایدی. بیر یاندان آنا دیلین، بیر یاندان آنا وطنین و بیر یاندان اوز مقدراتینی اله کئچیرمک آرزوسو ایلا مئیدانا چیخان بو موباریزه اوزو اوزونو ائیتمه یه باشلادی. زامان-زامان ییخیلدی و سونرا آیاغا قالخیب یولونا دوام ائتدی.

امیرکبیر اونیورسیته سی تورک اویرنجی لری اعتراض متینگلرینده

هر جور تحقیره آلیشان میلتیمیزی کوچه لر توکمه گی باشاران گنجلیگمیز بو گونده آنا دیلینی زنجیرلرده ن خیلاص ائتمک آماجی ایلا آیاغا قالخمیش و میللتیمیزی یاردیما چاغیریر. گنجلیگیمیز ایلک باشدان یولونون حاق یولو اولدوغونا اینانیردی و ائله اونا گوره هئچ زامان یورولمادی و گله جه یه اولان اومیدی هرکسین اوره گینده یاشاتدی. ایندی بیر داها اونجه کی ایللرده ن داها جدی اولاراق آنا دیلی اوعروندا موباریزه سینی گئنیش مقیاسدا اون پلانا چیخاردیر. ایللر ده ن بری دینج و مدنی ایستک لرینی طومارلار قالیبنده حوکوکته سونان گنجلیگیمیز جاواب آلمادیقدان سونرا داها سرت بیر آدیملار آتماغی باشلامیشدیر. بو سفر درس کیلاسلاریندا حاضیر اولماییب و سیویل اعتراض لاری دوشونمه یه باشلامیشدیر. گنجلیگمیز اینانیر کی یئنه ده سونوندا حاق غالیب گله جک. ایران حوکمتی هئچ بیر اولوسلار آراسی آنلاشمالارا اویماق فیکرینده دئییل. بیزی بویله بیر ذلتلی یاشاماقدان قورتاران اوزوموزه و میللتیمیزه و گله جه یه اولان اینانجیمیز اولاجاق. میلتیمیز هله ده بیلینچلشمه پروسه سینه دوام ائتمه لی دیر. گونده ن گونه اوزوموزه و یولوموزا ایناناراق، اکسیکلیک لریمیزی تانییب چوزوم آرایشیندا اولمالی ییق. بو گونلر نه گوزه ل کی اینترنت صحیفه لریمیزده لیدرلیک آرزوسوندا اولمایان آیدین گنجلیگیمیز میلی موباریزه استراتژی لرینی آراییر و زامانی گلنده ده اویاریلار وئریر. گنج آیدین یازار توپلومو دوشونجه سیینده اولان گنجلیگمیز و اوزه للیکله اویرنجی لریمیز دردین تام مرکزینه بارماق قویموشدور. گنجلیگمیز هئچده اوزون اوزون یوللاری بیر گئجه ده گئتمه گی دوشونمور. تام عکسینه گله جه یه ایناناراق دوشونه دوشونه آدیملاییر. بو گون اساس قونو مهر آیی نین بیرینده اولان اعتراضلاریمیز اولمالی دیر. بوتون الی قلمه گئده ن یازارلاریمیزا سسله نه ره ک میللتیمیزه اوزلرین توتوب چاغریشدا اولمالاری ایسته نیلمکده دیر.

سون اولاراق میللتیمیزه اومود وئریب، اونلاری گله جک ایچین سفربر ائتمک آماجی ایله، اویرنجی گنجلیگمیزه اینانلارا اوز توتاراق هر زامان اللرینده گله جک بیزیمدیر شوعارلارینی توتمالارینی رجا ائدیره م. ملتیمیز توتدوغو اوزون و سارسیدیجی موباریزه یولوندا گله جه یه اینانا بیلمزسه موبارزه گوجونو الده ن وئریب و صبر کاساسی تئز دولا بیلر. بیز یولوموزون هله ایلک آشمالارینداییق. گله جه یه ایناناق و میللتیمیزی ایناندیراق. خوشبخت و آزاد یاشام میللتیمیزین یولونو گوزله ییر. گله جک بیزیمدیر

احسان تبریزلی

 

http://riza.blogfa.com/

ترجمه بيانيه سازمان عفو بين‌الملل در مورد رضا عباسي

 ايران : ترس از امنيت / محاكمه ناعادلانه / زنداني احتمالي به خاطر شعور : رضا عباسي ( مذكر ) ايران رضا عباسي ( مذكر ) مدافع حقوق بشر .

 رضا عباسي مدافع حقوق بشر ، عضوي از اقليت ترك آذري در ايران

( كه گاهي آنها خودشان را به عنوان ايراني آذربايجاني مي‌دانند ) در 27 ژوئن در شهر زنجان واقع در شمال غرب ايران دستگير شده و در خطر شكنجه و بد رفتاري قرار دارد . محاكمه او كه آشكارا با استانداردهاي محاكمه عادلانه بين‌المللي انجام نمي‌گيرد ، در جريان است . او ممكن است فقط به علت اقداماتش براي آزادي بيان كه شامل اقدامات او براي حقوق بشر مي‌باشد زنداني شود .

رضاعباسي عضو آسمك

( انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني ) و عضو انجمن دانشجويان دانشگاه‌هاي ايران ( سازمان دانش اموخته‌گان ايران اسلامي ( ادوار تحكيم وحدت ) كه سازماني است براي ترويج دمكراسي و حقوق بشر.

گزارش شده است كه او در

27 ژوئن ، بعد از اينكه از پذيرفتن دستور و احضاريه شفاهي اداره اطلاعات براي بازجويي امتناع ورزيده دستگير شده است . گفته مي‌شود او اكنون در زندان مركزي زنجان نگهداري مي‌شود . طبق گزارشات ، اداره اطلاعات زنجان خانواده رضا عباسي را به ستوه آورده است و اين در حالي است كه پدر و مادر پير رضا عباسي به كرات براي بازجويي به اداره اطلاعات احضار مي‌شوند.

در

5 سپتامبر ، گزارش شده كه رضاعباسي در دادگاه انقلاب زنجان بدون حضور وكيل مدافع يا خانواده‌اش در يك جلسه غيرعلني محاكمه شده است . در جريان محاكمه غيرعلني دوم او كه اين بار در 11 سپتامبر و در حضور وكيل مدافع او انجام پذيرفته است ، طبق گفته وكيل مدافع رضا عباسي سوالاتي در مورد فعاليتهاي او در سازمانهاي مختلف دانشجويي و آسمك پرسيده شده است .اتهامات او توهين به رهبر ( جمهوري اسلامي ايران ) و تبليغ عليه نظام گزارش شده است. انتظار مي‌رود كه دادگاه طي هفته آينده حكم خود را در مورد رضا عباسي اعلام نمايد.

دستگيري رضا عباسي بعد از تظاهرات گسترده در اكثر مناطق ترك آذري‌نشين در ماه مي سال

2006 به دليل چاپ كاريكاتوري در 12 مي در يك روزنامه دولتي كه در آن كاريكاتور به ترك‌هاي آذري توهين شده بود، انجام گرفت . اين دستگيري قبل از گردهمآيي سالانه قلعه بابك در سیم  ژوئن كه در آن روز هزاران ترك آذري به منظور گراميداشت تولد بابك خرمدين كه در قرن نه زندگي مي‌كرده است و در ميان ترك‌هاي آذري از او به عنوان قهرمان ياد مي‌شود ، انجام گرفته است . اين گردهمآيي‌ها با سركوب ماموران ايراني همراه بوده است و گزارش شده است كه امسال نيروهاي امنيتي قبل از جريان قلعه بابك افراد خاصي را دستگير كرده‌اند تا مانع از حضور آن افراد در قلعه بابك شوند

 

 

جنبش دانشجويي آذربايجان- واحد خبر- اورمو

 

مهرآيينين بيرينه ياخينلاشديقجا اورمو شهرينده باسقيلار آرتماقدادير.كئچن گئجه يگان ويژه مامورلاري شهرده اولان موتورچولاري دايانديريب آختاريرديلار. حاكمييت مهرآيينين بيرينه عايد اولان بيلديريشلرين ياييلماسينين قاباغين آلسين دييه اوزل مامورلاريني شهرين بوتون منطقه لرينده يئرلشديريب.

 

 

 

 

منصور جدی در اردبیل دستگیر شد

بنا به گزارش دریافتی از اردبیل منزل یکی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در این شهر پس از محاصره توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی مورد حمله ایشان قرار گرفت.منصور جدی به دنبال این یورش دستگیر و به اداره اطلاعات استان اردبیل منتقل گردید و کلیه وسایل شخصی وی نیز ظبط و توقیف شد.

خاطر نشان می شود منصور جدی سالها به خاطر حضور در جبهه جنگ ایران-عراق در بازداشتگاههای حکومت عراق اسیر بوده است.

 

صالح کامرانی آزاد شد

صالح کامرانی وکیل آذربایجانی در آخرین ساعات دوشنبه ۲۷ شهریور پس از تحمل بیش از سه ماه حبس در زندان اوین به صورت تعلیقی آزاد شد.خانم اصغری با اعلام خبر آزادی همسرش در مقابل سئوال خبرنگار وبلاگ حق در مورد حکم دادگاه کامرانی گفت:دادگاه رسیدگی به پرونده به اتمام رسیده است اما هنوز حکم صادر نشده است

لازم به ذکر است صالح کامرانی در تاریخ ۲۴ خردادماه هنگام خروج از دفتر کارش در تهران توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر شد و خانواده اش تا چند روز از بازداشت او مطلع نبودند.او نهایتا پس از حدود سه ماه بازداشت چهارشنبه گذشته به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه شد.