معلمين آزاده در سراسر ميهن فرياد اعتراض سر دادند

 

با تبريك و تهنيت روز جهاني معلم ، به تمامي معلمين آزاده اي كه در اين روز به خيابانها آمدند و در اعتراض به نابرابري هاي حاكم و وضعيت معيشتي و بي عدالتي هاي اجتماعي و سياسي، فرياد بر آوردند ، دست مريزاد ميگوئيم و حركت يكپارچه آنان به عنوان قشر آگاه جامعه را بيانگر ، تغيير محتوم شرايط نابرابر حاكم و مبشر رهايي و آزادي ميهن ميدانيم.

معلمين آزاده ميهنمان در اين روز به خيابانها آمدند و دست در دست دانش آموزان خود،  فرياد بر آورند كه وزير بي لياقت استعفا ، استعفا . اين شعار،  شعاري است كه البته به زباني ديگر،  كل اين دولت و نظام را به چالش مي كشد، زيرا همگان ميدانند كه 27 سال است كه مردم محروم ايران ، به وسيله مشتي بي لياقت ، مورد توهين و تحقير و استثمار قرار گرفته اند و وجود اين وزير بي لياقت، حاصل دولت و نظامي بي لياقتتر است كه امثال او را بر سر كار گمارده اند، تا هر چه بيشتر خون مردم محروم و زحمتكش را بمكند و اموال و ثروتهاي آنان را به يغما برند.

ذيلا گوشه اي از اخبار گردهمايي معلمين را در شهرهاي مختلف ايران به استحضار ميرسانيم:

1. تهران : قريب به 3500 تن از معلمين در تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش ، از ساعت 10 صبح دست به يك تجمع اعتراضي زدند. معلمين در حالي كه پلاكاردي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود روز جهاني معلم مبارك بادتراكت ديگري را نيز در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود: دولتمردان آيا حق مسلم معلم گرسنگي و بي خانماني است ! معلمين بر روي پلاكارد ديگري خواسته هاي خود را به اين ترتيب اعلام نمودند:

-بازگشت معلمين اخراجي به كار

-اخراج مديران انتصابي و نالايق  و ا خراج و استيضاح وزير آموزش پرورش

-پرداخت حقوق معلميني كه ماههاست حقوق آنان پرداخت نشده

- بالا بردن حقوق ماهانه معلمين براي آنكه بتوانند به زندگي ادامه دهند زيرا كه هم اكنون 90% از معلمين زير خط فقر بسر ميبرند.

در ساعت 1030 صبح استادان دانشگاه تربيت معلم نيز در حمايت از معلمين آزاده ميهنمان به آنان پيوستند و در اين تجمع شركت نمودند. در اين اثنا ، نيروي انتظامي كه شاهد پيوستن مردم به اين تجمع بود ، به سمت مردم هجوم برده و مانع پيوستن مردم به معلمين شدند. مامورين لباس شخصي و انتظامي مثل هميشه از گرفتن عكس و فيلم و مصاحبه با معلمين ممانعت به عمل مي آوردند.

 

2. اردبيل: حدود 4 هزار نفر از معلمين در اردبيل از ساعت 10 صبح دست به تجمع زدند.فرهنگيان يك طومار 21 متري امضا كرده و در آن نسبت به اضافه شدن ساعت كار معلمين اعتراض كردند.بر روي پلاكاردهايي كه معلمين حمل مي كردند نوشته شده بود:

-چرا باران عدالت بر كوير معلمين نمي بارد

-مسئولين مملكتي علم بهتر است يا ثروت!!

-روز جهاني معلم بر فرهنگيان مبارك باد

اين تجمع با دخالت ماموران انتظامي و لباس شخصي در نقاطي به خشونت كشيده شد ، معلمين اردبيلي ميگفتند ما حركتي سياسي نكرده ايم كه چنين برخوردهايي با ما ميكنيد هر چند كه حركت سياسي نيز حق ماست و اگر اين تجمع صنفي را نيز سركوب ميكنيد ما نيز راه ديگري نداريم كه دفعه بعد با دانش آموزانمان به خيابان بياييم و چيزهايي را كه شما خوشتان نميآيد را به زبان بياوريم.

 

3. رشت : معلمين اين شهر ساعت 12 ظهر دست به تجمع زدند تا دانش آموزانشان نيز با آنها به محل بيايند ، دانش آموزان شعار ميدادند : چه كسي ميخواهد منو تو ما نشويم ، خانه اش ويران باد !  و دست در دست معلمين خود از حقوق آنان دفاع ميكردند . آنها نيز پلاكاردهايي در انتقاد از نابرابري هاي دولتي و نپرداختن حقوق چند ماهه شان و اخراج معلمين آزاده در دست داشتند . جمعيت در ساعت 12.30 به 1500 نفر رسيده بود. اين در حالي بود كه مامورين لباس شخصي از پيوستن مردم به معلمين و دانش آموزان جلوگيري  كرده و و آنان را متفرق ميكردند، جو امنيتي بسيار بالا بود .

 

4. اصفهان : از ساعت 10 صبح حدود 300 تن از معلمين در اصفهان در مقابل اداره آموزش و پرورش دست به يك تجمع اعتراضي زدند، اين تعداد در ساعت 11 صبح به 500 تفر افزايش يافت.معلمين شعار ميدادند:

وزير انتصابي ، استعفا ، استعفا،  رفاه اقتصادي ، آزادي سياسي حق مسلم ماست ، نان مسكن ، آزادي حق مسلم ماست

ه آنان شعار ميدادند .يدادند . ستن مردم به معلمين آزاده اصفهاني جلوگيري به عمل آورد و مردم به همراه آنان شعار ميدادند . سي ميخو

5. تبريز:  در تبريز قريب به 2000 نفر از معلمين اين شهر در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.اما نيروي انتظامي مانع تجمع آنان شد. معلمين شعار ميدادند: آزادي ، آزادي حق مسلم ماست .

آنان پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: حقوق معلمين حتي از حقوق يك كارگر ساختماني هم كمتر است!، معلم نان ندارد ، چرا بايد معلمين براي امرار معاش خود دستفروشي كنند؟! و شعارهايي با اين مضمون بر روي دست گرفته بودند.

 

6. زنجان : بيش از 350 تن از معلمين در زنجان از ساعت 30/10 صبح در سالن آموزش و پرورش اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند.آنان با در دست داشتن پلاكاردهايي خواستار مطالبات صنفي خود شدند.روي يكي از پلاكاردها نوشته شده بود سئوال معلمين اين است: اموال ملت را چه كساني غارت ميكنند؟ حق مسلم ما رفاه اقتصادي است .

 

7. كرمانشاه: تجمع معلمين در ساعت 9 صبح آغاز شد.تعداد تجمع كنندگان بيش از  1500 نفر بود كه هر لحظه بر تعداد آنها افزوده ميشد.تجمع كنندگان در مقابل سازمان آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.نيروي انتظامي ورودي و خروجي هاي منتهي به اين محل را بسته و تحت كنترل گرفته بود و اجازه ورود ماشين ها به منطقه را نميداد و حتي از ورود عابرين پياده نيز براي نزديك شدن به محل تجمع  ممانعت به عمل مي آورد.

مسئول كانون معلمين از اجراي سخنراني منع گرديد و لباس شخصي ها دور او را گرفته بودند و او را تهديد كردند.معلمين پلاكاردي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده است:روز جهاني معلم را به كليه معلمين ايران تبريك ميگوييم.

حقوق معلمين را بپردازيد، چرا معلمين آزاده را اخراج نموده ايد، رفاه و آزادي حق مسلم ايرانيان و معلمين  است.

 

در ساير شهرهاي ميهن نيز گردهمايي هايي براي گراميداشت روز جهاني معلم  برگزار شد كه تا كنون گزارش دقيقي از آن به دست ما نرسيده است.

ضمن تبريك مجدد به معلمين آزاده ميهنمان ، براي اين همبستگي ملي و اتحاد عمل ، به آنان ميگوييم كه راه اگر چه سخت و پر تلاطم است ولي پيروزي از آن راست قامتاني است كه در برابر نابرابري ها و ظلم و ستم حاكم ايستادگي نموده و به خودكامگان زمانه نـــــــه گفته اند. آري بهاران ايران زمين در راه است و به همت عناصر آگاه جامعه مانند : معلمين ، دانشگاهيان ، دانشجويان و دانش آموزان ، طرحي نو در خواهيم افكند و ايران را آزاد و آباد خواهيم نمود . البته آزادي و رفاه اقتصادي را هيچگاه در سيني طلايي به ما تقديم نخواهند كرد ، بايد يكي شويم و از چشمان افعي دچار هراس نگرديم تا كبوتر آزادي در ميهن اسيرمان ايران دوباره به پرواز در آيد.

 

هرگز از مرگ نهراسيده ام

اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

هراس من باري،  از مردن در سرزميني است که

 مزد گور کن از آزادي آدمي افزون باشد  !

 

 

 

انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- 14مهر 85

anjomanzananazadeh@yahoo.com

http://defaazzanan.blogfa.com/