نامه سرگشاده 8 زن محکوم به اعدام و سنگسار در ايران

 

 

 

 


*زنان محکوم به اعدام و سنگسار در نامه به کوفی عنان و نهادهای مدافع حقوق بشر برای لغو احکام اعدام و سنگسار درخواست حمايت و کمک کرده اند


نامه سرگشاده به: کوفی عنان و نهاد های مدافع حقوق بشر
خانم ها, آقايان!

تعدادی از زندانيان محکوم به اعدام و سنگسار از مسئولين نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل تقاضای کمک دارند و از شما تقاضا دارند از حکومت ايران مصرانه بخواهيد احکام اعدام و سنگسار را لغو کند.

اين محکومين با گذشت چندين سال هنوز بلا تکليف هستند، آنها ميگويند: هر روز و هر لحظه ما با فکر وحشتناک طناب دار و با عرق سرد پرتاب سنگ به سر و رويمان "زندگی" سپری ميشود، هر از چند گاهی پرونده های ما بررسی می شود و حکم اعدام يا سنگسار ما تاييد می شود. ما همگی خود قربانبان وضعيت نابسامان جامعه هستيم، ما خود قربانی فقر و ستم هستيم .زندگی در اين حالت ممکن است برای شما قابل درک نباشد. ما هر لحظه از زندگی در زندان را تحت اين شکنجه روحی می گذرانيم و تمام وجود مان از حس زندگی تهی شده است. ما نمی خواهيم کشته شويم, و نمی خواهيم زير بار اين فشارها خرد شده و با افسردگی و جنون دست و پنجه نرم کنيم.

خانمها و آقايان!

در ايران قانونی به نام قصاص وجود دارد که زندگی و يا مرگ محکومين به اعدام را به دست خانواده های مقتولين سپرده است. چندين نفر از اين محکومين, سالها به انتظار بخشش و يا رضايت اوليا دم زير حکم مرگ نفس ميکشند. سالهای سال در بلاتکليفی و در زندان و با ترس و وحشت اعدام بسر بردن, زندگی نيست, کابوس وحشتناک است.

انتظار اين محکومين اين است که سازمان ملل کاری کند تا قانون قصاص و سنگسار لغو شود.

از همه شما می خواهيم به ما کمک کنيد تا اين انسانها از وضعيت غير انسانی نجات پيدا کنند و احکام اعدام و سنگسار آنها لغو بشود. برای بخشيدن زندگی دوباره و آزادی اين افراد, با ما همکاری کنيد!

زندانيان محکوم به اعدام که خواهان پيگيری پرونده خود هستند:اکرم قوی دل

اختر محمدی منفرد

طيبه حجتی

اعظم قره شيران

شهلا جاهد

کبری رحمان پور

نازنين فاتحی

فاطمه حقيقت پژوه