قطعنامه مشترک ملل بلوچ وعرب اهواز، عضو سازمان ملل و اقوام بدون نماینده به پشتیبانی از کنگره ملیتهای ایران فدرال

 

با توجه به اين که:

        ایران کشوری است چند مليتى٬ متشکل از ملل متمایز ترک ، فارس، عرب، کورد و بلوچ، ترکمن و...

        از سال ۱۳۲۵ تاکنون٬ ملت فارس با جمعيتى حدود ۱/۳ کل جمعيت ايران ٬ برکل ايران حاکميت ملى دارد و نتيجه آن ايرانى شده است که ھم اکنون شاھد و ناظربدون چون و چراى حکومت آپارتايد٬ زبانى٬ ملى٬ فرھنگى و مذھبى در ايران ميباشيم.

         در این کشور متنوع و ناهمگون ، نیروهای ناسیونال- شوينيست و اريستوکراتیک پان فارسيسم بطور تصنعی در تلاش ايجاد کشوری تک ملیتی دولت-ملت و تحمیل آسمیسلاسون و همگون سازی اجبارى بر ملل غیر فارس در ايران- است .....

        تداوم سياست متمرکز ملى توسط دولتھاى حاکم پيشين و کنونى که منجر به ناديده انگاشتن ملل ديگر( تورک آذرى٬ عرب ٬ کورد٬بلوچ و ترکمن و ...)گرديده٬ ستم ملى در کلیه وجوه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن ھم اکنون از مبرمترين معضلات اجتماعى رايج در جوار ستم و تبعيضات جنسی بر زنان در جامعه ايران ميباشد...

        رژیم حاکم ملایان در تهران نه میخواهد و نه توانائی حل این معضل اجتماعی را از طريق ريشه يابى و حل منطقى عوامل اين بى ثباتى دارد٬ نتيجتاً باعث محروميت قریب به 3/2 جمعيت جامعه از مشارکت سیاسی در کشور گشته است...

        تغييرات بنيادى در ايرانى كه از بحران درونى مزمنى كه محصول سياستھاى مستبدانه حكومت ھاى سلطنتى گذشته و ولايتى حال است٬ فقط در توان متحدانه و ھمصداى مليتھاى تشکيل دھنده ايران نھفته ميباشد.

        تأثيرو نقش برجسته و متحولى كه عصر انقلاب اطلاع رسانى ھمچون اينترنت و تلويزيون ھا و راديوھاى ماھواره اىو .... بر روند و پروسه گلوباليزاسيون و از اين طريق باعث رشد و اعتلاء بى سابقه و برگشت ناپذير سطح آگاهی ملی و سیاسی و مطالبات هویت خواهی این ملیتها شده است….

        وقوف و باور ملل تحت ستم كه به تنھايى قادر به ایجاد تغيیرات بنیادی نبوده اما با مشارکت و ھمگامى همدیگر میتوانند به این مهم دست یابند٬ لذا در فوريه سال 2005 سازمانھاى سياسى معتبر متعلق به ملل تحت ستم ايران "کنگره ملیتهای ایران فدرال" را بنياد نھادند.

        کنگره ملیتهای ایران فدرال سعی در به حركت در آوردن توده های ملل عضو در راستای احقاق حقوق دمکراتیک شان و با هدف تأمين عدالت اجتماعی در ایرانی صلح جو، عضو لایق و مثبت جامعه جهانی ٬ جامعه ای مدنی، دمکراتیک، سکولار ، جامعه ای که بنای آن بر شالوده همبستگی ملل متمایز ساکن در ایران استوار و با هدف ارتقاء دمکراسی و فدرالیزم، رعايت حقوق بشر، تساوی حقوق زنان و حمایت از حقوق کلیه اقلیتهاى ملی و مذهبی مانند سنی، مسیحی، یهودی ، بهائی زردشتی، مندانی و غیر- مبارزه میکند ....

        "کنگره" با توجه و اعتقاد کامل به حق ملل د رتعيین سرنوشت خويش، و در عین حال با توجه به شرایط جهانی و قوانین بین المللی حاکم بر این امورو اعتقاد بر پراگماتیسم ، بر اين باور است که در صورت تأمين حقوق ملل تشکیل دهنده ایران- آنان خواهان همجواری و همزیستی مسالمت آمیزدر یک سیستم حکومتی غیر متمرکز فدرالی و یا کنفدرالی میباشند. سيستمى که در آن برابرى حقوق ملیتهای تشکیل دهنده ایران تضمین گردد تا قادر به ترفیع و توسعه فرهنگ، زبان، تاریخ، اقتصاد زیستگاه خود گردند و اين تنها راه خروج از معضل کنونی و شرایط موجود در ایران و بدیل جدی برای رژیم توتالیتر کنونی ، رژیمیکه صلح و ثبات مردم خود و نیز جهان را به مخاطره انداخته است ميباشد....

        کنگره معتقد است که ملل عضو کنگره مليتھاى ايران فدرال در هیچگونه راه حل و یا طرحی که حقوق آنها را از نظر حقوق بین المللی تضمین وبرسمیت نشناسد ، شرکت نخواھند کرد زيرا که هر آلترناتیو دیگری تن دادن به آینده ای ناروشن خواهد بود...

 

بنا بر مراتب بالا از مجمع عمومی "سازمان ملل و مردم بى نماينده" تقاضا میشود :

1.     بی عدالتی، اعمال سرکوب ، دستگیری وسیع ، زندان ، کشتار و اعدام- بر علیه ملل تحت ستم عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال و اقلیتهای ملی و مذهبی دیگر بوسیله حکومت جمهوری اسلامی را بشدت محکوم کند...

2.     از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا و دیگر مجامع بی طرف بین المللی بخواهد که با تاً سیس تیم های تحقیقاتی و حقیقت یابی واعزام آنها به مناطق تحت سکونت ملیتهای تحت ستم در ایران ، مخصوصاً مناطق کردستان، خوزستان (الاهواز) ،بلوچستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، در مورد سرکوب و کشتار اقلیتهای ملی و قومی گزارشی تهیه و به جامعه جهانی تقدیم کند.

 

اين قطعنامه به مجمع عمومى "سازمان ملل و مردم بى نماينده " كه در تايوان اواخر ماه اکتوبر برگزار گرديد توسط نماينداگان ملل بلوچ و عرب الاھواز(حزب ھمبستگى دموكراتيك خلق عرب اھواز٬ سازمان حقوق بشر الاھواز و حزب مردم بلوچستان ) از اعضاء UNPO و حزب دمکرات کردستان- برای پشتیبانی از كنگره مليتھاى ايران فدرال ارائه و با اکثريت مطلق تصويب گرديد.