سايت دورنا

حركت ملت آذربايجان همگاني شده است

منوچهر عزيزي

نظام حكومت اسلامي ايران چه خوشش بيايد و يا نيايد ، بايد بپذيرد كه در نتيجه اهمال در اجراي حقوق ملي و فرهنگي ملت آذربايجان و ساير مليتها ، حركت ملت آذربايجان به ويژه از رستاخيز عظيم و بي نظير اول خرداد ماه 85 همه گاني شده است . اراده تداوم بي سابقه اين اعتراض صد در صد مدني مردم آذربايجان تا حصول نتايج به حق انساني بدون ذره اي هراس از سركوب و حبس و شكنجه حكومت ، محكم و استوتر و خلل ناپذير ، در روحيات فرد فرد ملت بيدار و غيور آذربايجان قدرت گرفته است .

ديروز بدون برنامه ريزي تشكيلاتي ، اراده ملت ناشي از خرد جمعي و شعور ملي براي اعتراض به حق وقانوني به عدم اجراي اصول 15 و 19 قانون اساسي در بيست و هفت سال گذشته تبلور يافت كه موجب آماده باش و نگراني مقامات امنيتي و انتظامي گرديد .

 پر واضح است كه اتهامات ( انسجام دستورات گروههاي ضد انقلاب در خارج از كشور ) از اهانت هاي فرسوده به شمار مي رود كه ساده لوح ترين آدمها نيز آن را به مسخره مي گيرند و ساده لوح تر از هر گروهكي آنهايي هستند كه روان پريشانه خيال مي كنند دم مسيحايي شان از خارج از كشور ، اراده مبارزان ملي آذربايجان را در اختيار دارند !

اما تعجبي كه از متفكران و متخصصين اطلاعاتي و امنيتي داريم اين است كه چرا تاكنون با اينهمه بودجه نجومي و امكانات بي حد و حصير هنوز نتوانسته اند از چارچوب تنگ توهم خائن انگاشتن مبارزان و و كلاً اين مبارزات به حق مردم را توطئه امريكا و اسرائيل قلمداد كردن بيرون بيايند ؟! آيا چنين تصوري اهانت مستقيم به خويشتن نيست؟! اگر اينهمه مبارزات عظيم ميليوني ملت آذربايجان به دشمنان خارجي نسبت داده شود ، پس فلسفه وجودي ارگانهاي عريض و طويل اطلاعاتي و امنيتي را چگونه بايد تفسير و تعبي ر كرد ؟ البته خود اين آقايان بسيار بهتر از بنده و دوستان مي دانند كه توهم عوامل خارجي مصرف تبليغاتي داخلي دارد و بدينوسيله مي خواهند حكومت اسلامي را از مسئوليت عدم اجراي حقوق مندرج در قانون نجات دهند !! اما تاريخ مصرف هر تبليغات داخلي و خارجي تا چه حد مي تواند ادامه يابد ؟آيا چنين تبليغات و القائات كذب فاسد نشده است ؟!‌براي تبليغات تاريخ گذشته كه نبايد تا اين اندازه از بيت المال حيف و ميل نمود ؟! براي كتمان حقيقت آنهم در عصر اينترنت تا چه حد مي توان دروغهاي پر هزينه گفت؟!

بنده چه حقيقت ناگفته دارم كه آقايان اطلاعاتي و امنيتي از آنها بي خبر هستند ؟! واقعاً بنده بايد بسيار ساده لوح باشم كه خيال باطل نمايم كه اين آقايان تحولات ملي اجتماعي را واقعاً توطئه عوامل خارجي بدانند ! بنده يقيناً مي دانم كه اين آقايان حتماً و يقيناً مي دانند كه بنده و امثال من نه عوامل خارجي هستيم و نه اهل اين كثافت كاريها . اگر قرا باشد بنده و امثالهم اينگونه قلمداد بشويم ، اولاً مر غ پخته خنده اش مي گيرد ، ثانياً اينجا مگر شهر هرت است كه هر از راه رسيده مدعي دفاع از حقوق مردم هر چه خواست بكند ؟ البته مي دانم طرز تفكر و اعمال اين آقايان بنابه اقتضاي شغلي شان بسيار متفاوت از ديگر افراد جامعه است ،‌اما نمي توانيم اين جسارت را بكنيم كه اينها انسان نيستند . ما حتي مي دانيم كه اين آقايان مي دانند اعتراضات قانوني و مدني مردم ناحق نيست ، ليكن نه همه آنها ، حق بقاي نظام را بر حقوق قانوني و انساني مردم ترجيح مي دهند و حتي احتمال ميدهيم كه بعضي از آنها بر خلاف نهادشان در شغلشان گير كرده اند و جرأ ت بيان اين حقيقت را ندارند ! و مي دانيم تعداد نا معلومي از اين مأموران و مقامات حس ملي و فرهنگي و و دئلسوزي شان به حقوق مردم بيشتر از بندده مدعي است . اين آقايان به درستي در يافته اند كه در اعتراضات به حق مردم آذربايجان تشكيلات تئوريك و ايدئولوژيك در كار نبوده +و اين اعتراضات عظيم حاصل يك قرن ظلم و تعدي به حقوق ملي و فرهنگي ملت آذربايجان با هزاران شهيد است ! ليكن شايد اين آقايان از يان واقعيت غافل باشند كه اين حركت عظيم و و صادق و سالم بعد از اول خرداد 85 همگاني شده و چنان بطور جدي و با عزم راسخ دنبال مي شود كه حتي از دست بنده نسل گذشته نيز در پيشرفت يا پس رفت آن كاري ساخته نيست ! حركت دهندگان اين رستاخيز عظيم كه از فشارهاي اجتماعي و اقتصادي حاكميت اسلامي تبديل به الماسهاي صاف و شفاف و بسيار سخت شده اند ،‌در سنين نوه هاي من هستند ! بسيار واضح است كه اينها منطق من و شما سرشان نشود ! برو بچه هاي رزمنده كه يادتان هست ! پيش مرگهاي حركت ملت آذربايجان مصمم تر و جان سخت تر از آنانند !

مي دانيم به بخشي از اين واقعيتها واقف هستيد و آنها را به مركز گزارش مي دهيد ، و حتي مي دانيم تهران به گزارشهاي شما چندان اعتمادي ندارد و هر لحظه ، به ويژه در روزهاي حساس به جاسوسي همديگر وا مي دارند اما تا كي با تشنج اعصاب و آشفتگي رواني مي توان با اطمينان خاطر زمينه سالم دوام نظام را فراهم ساخت ؟! آيا وقت آن نرسيده كه مقامات حكومت اسلامي ايدئولوژي نظام را از اسارت قرون و اعصار تاريكيهاي اعماق تاريخ نجات دهند و ثابت نمايند كه خداوند و قوانين آن ازلي و ابدي است ؟!

مي گويند بيدار كردن كسي كه خوابيده است آسان است . ليكن امكان بيدار كردن كساني كه خود را به خواب مي زنند محال است . اين آقايان نه خوابند و نه خود را به خواب زده اند بلكه بيدار بيدارند !      

2/7/85