سايت دورنا

 

آدم سوزان تهمت کتابسوزی می زنند !!

در اطلاعیه ای از هیأت محترم اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ، موضوع کتاب سوزی کذایی درج شده بود ، که تهمت کتاب سوزی از طرف جناح خائن آذربایجانی شوونیزم فارس ، از جنس قشریون ارتجاع مذهبی ، به ملت فرهنگ پرور آذربایجان ، به هیچ وجه تعجب هموطنان را برنیانگیخت ، زیرا تاس رسوایی کتاب سوزی که سهل است ، آدم سوزی این جانوران فاشیست ، به ارث رسیده از اسلاف آریایی نژادان فاشیست هیتلری، از بام جهان افتاده و تا ابد رسوایی آدم سوزی در قرن بیستم به نام نامی ! این موجودات آریایی ارتجاعی ثبت شده است که با هیچ تهمتی به دیگران ، قابل انکار نیست .

ایمن حضرات جلیل دوست خواه و به ویژه نورالدین غروی که از زمان دانش آموزی با درجه شخصیت ایشان آشنایی دارم و ایشان نیز مرا خوب می شناسند ، قبل از آنکه به اصل و نسب خود تهمت کتاب سوزی می زنند ، خاطره فراموش نشدنی دردناک و ننگین آدم سوزی رسوای سینما رکس آبادان به وسیله هم مسلکان قشری و مرتجع خود را به یاد می آورند که چنین خصلت شنیعی از رهبر فاشیست آریایی آلمانی آنها به ارث رسیده بود .

در حالیکه در تاریخ بشری کتاب سوزی به نام قشریون ارتجاعی در صدر اسلام و فاشیست هیتلری به ثبت رسیده است ، این فرزندان خلف آدلف هیتلر در کجای تاریخ جهان به فاجعه آدم سوزی و کتاب سوزی بوسیله ترکها شاهد بوده اند ؟! این حضرات مرتجع بی سواد ، اگر در خود ذره ای درک فرهنگ و مدنیت سراغ دارند ، به سایتهای اینترنتی سازمان جهانی یونسکو مراجعه فرمایند و با چشمان آکنده از کین تروریستی خود ، تعداد کتابهای موجود در جهان ترک را با دنیای تنگ نظرانه شوونیزم فارس و ارتجاعیون قشری مقایسه نمایند ، تا به قول معروف تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

اگر کین و تهمت و افتراء این شوونیست های فاشیست بی سواد مجال بدهد ، مروری بر تعداد دانشمندان ، فیلسوفان ، نویسندگان ، شعرا ، موسیقی دانان ، هنرمندان ، اندیشمندان ، منجمان و نوابغ ترک در تاریخ هزاران ساله جهان بکنند و آن را با اعمال فاشیستی ، ارتجاعی و تروریستی آریا نژادان و قشریون واپسگرا مقایسه فرمایند ، بعد فرمایشات غلط و تهمت زا افاده بفرمایند !

این نورالدین غروی معلوم الحال مرتجع قشری ، خود به نیکی می داند در زمان گردو خاک ناشی از هرج و مرج قحط الرجالی از سر صدقه غاصبان دولت ملّی مذهبی شوونیستی ، در آذربایجان چنین مقامی را مصادره کرد که خود نیز باورش نمی شد ! این خائن به اصل و نسب خود مطمئن باشد ، ملت بیدار آذربایجان ضمن مبارزه بی امان با شوونیستهای مرتجع فاشیست ، همواره بی فرهنگان قشری و خود فروخته خودی و غیر خودی را به زباله دان تاریخ پرتاب خواهند کرد .

توجه : از سال 2007 ميلادي بنا به درخواست دوستان ، در تمام مقاله ها و اشعارم عنوان " منوچهر عزيزي " به " هاراي عزيزي " لقب اهدائي استادانم به مناسبت پخش كاستهاي اشعار آذربايجاني در سال 1354 ، تغيير نموده است .

 Ma_haray@yahoo.com