پارلمان انگلستان طرح در مورد آذربايجان جنوبي را در دستور قرارميدهد.

هموطنان عزيز:

مايلم به اطلاعتان برسانم که وزير سابق امور اروپا آقاي کيت واز و همکار وي در کميته مسائل خارجي  آقاي پال کيتچ همراه با فدراسيون جوانان آذربايجاني در سوئد ابتکاري را براي طرح يک Early Day Motion (EDM) در مورد آذربايجاني  ها در ايران به انجام رسانده اند.

(EDM) به  اعضاي پارلمان اجازه ميدهد که نظر خود را در خصوص موضوعاتي که ميخواهند در مورد شان آگاهي ايجاد کنند به ثبت رسانده و از ساير اعضا پارلمان در مورد آن راي جمع کنند. (EDM) در مورد کاميونيتي آذربايجاني در ايران ابراز ميدارد که عليرغم اينکه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد جمعيت آذربايجاني ها را در کشور حدود سي ميليون نفر تخمين ميزند، حتي يک مدرسه نيز براي تدريس زبان آذربايجاني وجود ندارد. همچنين (EDM) در مورد دستگيري هاي هزاران فعال آذربايجاني در ايران ابراز نگراني ميکند و متوجه است که اين امر بدنبال تظاهرات بزرگ ماه مه، زماني که هزاران آذربايجاني در شمال غربي ايران براي مطالبه  حقوق فرهنگي خود و پايان دادن به تعقيبي که از زمان حکومت سلسله پهلوي در 1925 عليه گروه هاي قومي غير فارس کشور اعمال ميشود به خيابان ها آمدند، صورت گرفته و همچنين تصديق ميکند  که تظاهرات در ميان آذربايجاني ها در ايران بزرگترين تظاهراتي بود که از زمان روي کار آمدن انقلاب اسلامي 1979 در کشورصورت گرفته است.

در اين (EDM)، آقاي واز و آقاي کيتچ و 21 نفر عضو ديگر پارلمان انگلستان از دولت انگلستان درخواست ميکنند که از دولت ايران به خواهد که حقوق فرهنگي بزرگتري به آذربايجاني ها در ايران بدهد. 23 عضو پارلمان انگلستان همگي از دولت انگلستان  طلب ميکنند که در ازدياد حقوق فرهنگي آذربايجاني هاي جنوبي درگير شود.

(EDM) ها اغلب به حد زيادي توجه عمومي را جلب ميکنند. آنها نه تنها در ميان اعضا پارلمان بلکه همچنين در ميان روزنامه نگاران ارشد در کشور پخش ميشوند و به صورت مقياس سنج نظرات به حساب ميايند.

ابتکاري نظير (EDM) در انگلستان علامت هائي در مورد واقعي بودن مساله به دولت هاي ديگر اروپاي خواهد فرستاد، اما بيشتر از آن علائمي به دولت ايران ميفرستد و به آنها ميفهماند که دولت انگلستان از موضوع آگاه است و مراقب ميباشد.

اين (EDM) براي امضا اعضا تا تاريخ نوامبر سال 2007، زماني که ملکه انگلستان پارلمان را افتتاح ميکند، باز بوده و به احتمال زياد در طول ماه هاي باقيمانده حتي حمايت وسيعتري را نيز کسب خواهد کرد.

ما مطمئن هستيم که همه آذربايجاني هاي صميمي اين اخبار را با مسرت استقبال خواهند کرد، اما يقين نيز داريم که شوونيزم فارس در سراسر جهان اين را با تلخکامي حتي بيشتري پذيرا خواهد شد. طرحي که در مورد وضعيت آذربايجاني ها در ايران در پارلمان سوئد در 31 اکتبر مطرح شد، طوفاني از اعتراضات خشمگين را از ناحيه گروه هاي شوونيست فارس نه فقط در کاميونيتي سوئد، بلکه در کشور هايي به دوري فرانسه و آمريکا بر انگيخت. آنها براي پس گرفتن اين طرح متشکل شده و از طريق مقالات، بحث هاي راديو تلويزيوني و با فشار به اعضاي پارلمان سوئد به لابيگري پرداختند، هر چند  هيچ يک از فعاليت هاي آنها به موفقيت ختم نشد.

قابل توجه است که مهاجرين آذربايجاني در مدت خيلي کوتاهي به صورت موثري نيرو هاي خود را بسيج کردند و با کنار گذاشتن اختلافات داخلي و بصورت يکپارچه به مقابله با شوويسم فارس پرداخته و از طرح دفاع کردند.  در واقع در نتيجه عمل شووينست هاي فارس، به جاي آسيب رسيدن به اقدامات  فعالان آذربايجاني، چهره واقعي خود آنها براي محافل سياسي سوئد آشکار شده و مساله وجود شووينسم فارس حتي درميان انجمن هاي ايراني  نيز به اثبات رسيد.

از اين رو  مايلم از اين فرصت استفاده کرده و قدرداني خود را از همه سازمان هاي آذربايجاني و اشخاصي که در اين ماه هاي پر غوغا پشتيبان ما بودند ابراز کنم. همچنين مايلم احساس غرور فوق العاده خود را از اينکه  شاهد ميباشم  که کاميونيتي ما وقتي که لازم باشد تا چه حد ميتواند قوي باشد، مثل زماني که در معرض حمله سازمان يافته نظير اين قرار ميگيرد، ابراز کنم.

ما خود را آماده ميکنيم که اين زمان نيز مورد هجوم قرارگيريم، اما معتقديم که اين زمان نيز موفق خواهيم شد. زيرا مبارزه ما بر حق است و با ابزار دموکراتيک از طريق مجاري دموکراتيک و براي ارزش هاي دموکراتيک انجام ميشود.

با احترام

نرگس ندائي

ترجمه به فارسي توسط يورد نت