كافر همه را به كيش خود پندارد

منوچهر عزيزي

سايت بازتاب منسوب به آقاي محسن رضايي با اهانت به آقاي عباس لساني ، قهرمان ملي آذربايجان ، وي را به شعبان بي مخ تشبيه نموده و احتمالاَ شايد فراموش نموده اند كه شعبان بي مخ شريك جرم طيب رضايي بوده كه با مزدوري شاه كودتاي 28 مرداد را به وجود آوردند .

بازتاب با متهم كردن عباس لساني به سردمداري اصلي حركت آتش زدن بانك ها و آسيب زدن به مردم اردبيل به صنف قصاب و كم سوادان اهانت مستقيم نموده كه ما ضمن احترام عميق به كليه اصناف و كم سوادان و بيسوادان به استحضار آن سايت ميرسانيم ، درست است كه عباس لساني به شغل شريف قصابي مشغول بودند ، اما كم سواد نبودند ، فقط با دكتراي قلابي در بالاترين مقام ، حقوق قانوني مردم ، از جمله ملت آذربايجان را علناَ و عامداَ غصب نكرده بود . اين آقايان والامقام باسواد ! بايد متوجه باشند ، مقامي را كه به صندلي شان تكيه زده اند از غصب ميراث مبارزان مشروطه از جمله ستارخان و باقرخان بيسواد به دست آورده اند و كوچكترين ترديدي نداشته كه حقوق ملت ايران از جمله آذربايجان به دست ميليون ها قهرمان نظير عباس لساني كه در خرداد ماه سال جاري لرزه بر اندام شعبان بي مخان و طيب رضايي ها انداخت ، بيت المال را از حلقوم لمپنان زمانه بيرون خواهند كشيد .

*توصيه مي كنيم بازتاب به سوسك دوم تبديل نشود كه اين بار بسيار گران تمام مي شود

.                                85/11/14