عباس لیسانی زندانی عقیدتی آذربایجانی را آزاد کنید !

 

 

عباس لیسانی یکی از هزاران فعال فرهنگی سیاسی آذربایجانی است که به دنبال اعتراضات مسالمت آمیز و سرتاسری ترکان ایران علیه روزنامه "ایران" و در دفاع از حقوق فرهنگی و هویت ترکی مردم آذربایجان در ماه جون دستگیر و با صدور حکم در اردبیل زندانی شد.

طبق ادعا نامه دادگاه اردبیل جرم عباس لیسانی عبارت بود از:

- فعالیت بخاطر حقوق فرهنگی آذربایجانی های ایران، که در ایران تبلیغ برعلیه رژیم تلقی می شود !!

- شرکت در سازماندهی گردهمائی های غیر قانونی، که در ایران اقدام برعلیه امنیت کشور تلقی می شود!!

- صحبت به زبان ترکی آذربایجانی در دادگاه اردبیل، که در ایران تجزیه طلبی و پان ترکیسم تلقی می شود!!

عباس لیسانی که با حکم دادگاه به 30 ماه زندان و 3 سال تبعید محکوم شده بود در اعتراض به احکام صادره چندین بار دست به اعتصاب غذا زد که آخرین آنها اعتصاب غذای 58 روزه وی بود، که سرانجام بناب درخواست دهها تن از شخصیت ها و گروههای آذربایجانی به اعتصاب غذای خود پایان داد و نهایتا با قرار وثیقه ای سنگین بطور موقت و مشروط از زندان آزاد گردید.

عباس لیسانی بعد از مدت کوتاهی از آزادی خود دوباره دستگیر شد. او اینبار در اعتراض به رفتارهای غیرانسانی مسئولین زندان اردبیل و زیرپا گذاشتن حقوق اولیه زندانیان، و نیز در اعتراض به آزار و اذیت خانواده اش بوسیله ارگان های امنیتی، در اول ژانویه 2007 دست به اعتصاب غذای خشک و نامحدود زد. او در 18 ژانویه به سلول انفرادی کوچک و سردی که دمای آن شب ها زیر صفر می رود منتقل شد.

عباس لیسانی به علت شکنجه هائی که در دستگیری های قبلی تحمل کرده است از درد شدید ستون فقرات و ناراحتی های کلیه و معده رنج می برد. خانم رقیه لیسانی همسر وی و آقای محمدرضا فقیهی وکیل ایشان و رئیس کمیته حمایت از زندانیان تایید کرده اند که او به سختی قادر به سخن گفتن و ایستادن است و بیش از نصف وزن خود را ازدست داده است. آنها هشدار داده اند که خطر مرگ براثر شکنجه و صدمات ناشی از اعتصاب غذا بطور جدی جان عباس لیسانی را تهدید می کند.

عباس لیسانی از طرف سازمان عفو بین المللی بعنوان زندانی عقیدتی آذربایجانی شناخته شده و برای آزادی وی اقدامات متعددی از طرف این سازمان صورت پذیرفته است.

 

ما نگرانی عمیق خود را از سرنوشت عباس لیسانی که جرمی جز دفاع از حقوق اولیه انسانی مردم آذربایجان ندارد اعلام می داریم.

ما از همه آزادیخواهان ایران و بویژه از آذربایجانی ها می خواهیم که به هر شکل ممکن برای نجات جان عباس لیسانی و آزادی وی تلاش کنند.

 

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران کانادا