الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي

Ahwazi Arab People’s Democratic Popular Front

جبهه دمكراتيك مردمي ملت عرب احواز

Al-Ahwaz

P o Box 14280  London SE17 1LS  - UK

 

اعدامها هرگزملت ما را به تسلیم نمی کشاند

اطـلاعـــــــیه

بمناسبت بشهادت رسیدن چهار مبارزعرب احوازی توسط رژیم ضد انسانی و اشغالگر جمهوری اسلامی ایران

 انسانهای آزاده ؛ سازمانهای مدافع حقوق بشر ؛ امروز جمهوری اسلامی با اعدام سه مبازر (قاسم سلامات ؛ماجد البوغبیش ؛ عبدالله سنواتی  و بقتل رساندن ریسان سواری درزیر شکنجه های وحشی خود بر جنایت سابق خود افزود.

فرزندان دلیر و قهرمان احواز ، احزاب و سازمانهای ملل تحت ستم ملی  در ایران ، ارگانهای مدافع حقوق بشر ، سیاستمداران ،آزادگان جهان ، بار دیگر چنگالهای پلید و تشنه به خون جمهوری اسلامی فرزندان دلیر و مبارز ما را پس ازشکنجه وحشیانه به جوخهای اعدام سیاه خود فرستاد. تا بار دیگر به جهان اعلام کند که این رژیم تنها از طریق نقض اشکار حقوق بشر و ازادیهای اعلام شده جهانی می تواند به حیات خود ادامه دهد .

انسانهای آزاده , بیش از هشتاد سال است که رژیمهای سلطنتی وجمهوری اسلامی با ادامه سیاستهای ضد انسانی و اشغالگرانه وفاشیستی خود وبا ادامه اعدام انسانهای مبارز و غارت  ثروتهای ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم ملی ؛ ملل تحت ستم را از ساده ترین حقوق انسانی و ملی خود محروم کرده اند .

انسانهای ازاده 

شدت سرکوب احوازیها و اعدامهای خیابانی وکشتن مبارزان احوازی در شکنجه گاهای  رژیم دلیل روشن  ترس رژیم از مبارزات مردمی و انقلابی ملت عرب احواز ودیگر ملتهای تحت ستم ملی است ، که البته وبدون هیج شکی رژیم با این سرکوب قادر نخواهدبود مبارزات بحق ملت ما ومبارزات دیگر ملل تحت ستم  را متوقف کند  . بلکه سرنگونی خود را تسریع بخشیده لکه ننگی بر تاریخ سیاه خود خواهد افزود.

ملت غیور ومبارز احواز ، ملتهای همسنگر و تحت ستم ملی در ( ایران ) دیگر جای شک وشبهه ای نمانده که فاشیسم حاکم و اشغالگرو شرکای برون مرزی آن ملتهای ما را تنها در سکوت و بردگی  برسمیت می شناسد و هر گونه حق طلبی و آزادی خواهی را با شکنجه واعدام پاسخ می دهد.اتحاد و مبارزه رهائی بخش ما به جهان ثابت کرده و خواهد کرد ، که ایران و منطقه و جهان هرگز بدون رسیدن ملل به حق تعیین سرنوشت روی ارامش به خود نخواهد دید.امروز که رژیم و شرکای خارج  کشوری آن که علیه مبارزات ملل تحت ستم ملی دست به یکی کرده عاجزتر از همیشه درمانده بوده ودر داخل و خارج از کشور عاجز و منزوی گشته  دیگر قادر نیستند به هر بهانه ای یا شعاری یا تاکتیکی  تعدادی فریبخورده را در کنار خود داشته باشند . پس باشد که با قویتر نمودن اتحاد میان ملل راه رهائی را سریعتر بپماییم.همسنگران , ملل تحت ستم ملی در ایران؛ با متحد تر کردن صفوف مبارزان ملل تحت ستم ملی برای رسیدن به حقوق انسانی و ملی و رسیدن ملل به حق تعیین سرنوشت خویش برای همیشه زنجیرهای استبداد و اشغالگری را همراه با رژیمهای واپسگرابه زباله دان تاریخ واگذار کنیم.

درنهایت جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز ضمن محکوم کردن جنایت رژیم مسئولیت هرگونه خشونت و خونریزی در احواز را به عهده رژیم می داند و رژیم  را از عکسی العملی خشن توسط ملت عرب احواز برحضر می کند ، رژیم ضد انسانی  جمهوری اسلامی  بداند و آگاه باشید، که شهادت در راه وطن و آزادی ، مایه شرف و عزت  و سربلندی است وامروز در احواز خانوادهای شهداء از سر افرازترین خانوادهای سا کن احواز هستند ،  اشغالگران بدانند ملت ما اراده کرده که به اشغالگری و ظلم وستم وحشیانه اشغالگران برای همیشه خاتمه  دهد وبد تردید تا رسیچن به حقوق انسانی و ملی وحق تعیین سنوشت خود قدمی به عقب نخواهد نشست . ملت ما و دیگر ملل تحت ستم هرگز از طریق شکنجه و اعدام تسلیم نخواهند شد و تجربه تاریخی مبارزات ما و دیگر ملل تحت ستم درایران و جهان بهترین گواه است . شهدای  خلق عرب احواز ، مقاومت و مبارزه را در دل فرد فرد ملت ما و دیگر ملل تحت ستم  باخون پاک خویش آبیاری کرده وبی شک تک تک جنایتکاران را در دادگاه خلق به سزای اعمال جنایتکارانه خویش خواهند رساند.

 

زنده وجاویدان باد یاد شهدای راه ازادی       سنگون باد رژیم اشغالگر وضد انسانی جمهوری اسلامی

 

پیروز باد اتحاد و مبارزه ملل درراه رهائی ورسیدن به حق تعیین سرنوشت

جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احـــواز

1-قاسم سلامات ۴۱ ساله، متاًهل دارای ۶ فرزند ساکن شهر احواز2. مجد آلبوغبیش، ٣۰ ساله، مجرد ساکن معشور
3. عبدالرضا سنواتی، ٣
۴ ساله، متاًهل ساکن شهر احواز.

 

عبدالله سنواتي

ريسان سواري

 

قاسم سلامات

 ماجد البوغبيش

.     

www.alahwaz.com

 

www.alahwaz.org