دفاع ازعباس لسانی  به منزله دفاع از آذربایجان است

مقاومت پولادین عباس لسانی در زندان اردبیل، چشمهای بسیاری را در جهان متوجه  موجودیت سیاسی و فرهنگی دهها میلیون تورک در آذربایجان جنوبی کرده است.

سلسله قیامهای عظیم ملت آذربایجان علیه نظام آپارتاید، در اردیبهشت و خرداد ماه گذشته به حدی مهم تلقی شده است که جمعی از صاحب نظران متنفذ مسائل ایران معتقدند متعاقب این قیامهای خیره کننده مردمی، حمله قطعی آمریکا به ایران در زمستان جاری دچار تعویق شد.

بعبارتی دیگر تسونامی قیام ملت آذربایجان به حدی قوی بود که شرایط را برای ابرقدرتی مانند آمریکا نیز متحول کرد و دولت واشنگتن را مجبور به بررسی مجدد مسائل ایران و اتخاذ تدابیر جدیدی نمود. به اذعان بسیاری از فعالین تورک کشورهای مختلف، در حال حاضر آذربایجان جنوبی به مرتبه کانون داغ هویت طلبی وعدالت خواهی در سطح جهان وسیع تورک ارتقا یافته است. قدرت و شدت سلسله قیامهای ضد آپارتاید ملت آذربایجان به حدی است که امروزه آذربایجان جنوبی  تبدیل به یکی از بازیگران مهم اما خاموش عرصه بین المللی بخصوص در خاورمیانه  دستخوش تغییر شده است.

حتی تحولات شمال عراق و قفقاز نیز بنوعی تالی تلو حوادث آذربایجان محسوب میشود. قدرت آذربایجان جنوبی موجب نگرانی وسیع دشمنان و خشنودی عمیق دوستان شده است. این قدرت کبیر ملی اگرچه بعد از سلسله قیامهای اخیر با سرکوب شدید نظام آپارتاید در ایران روبرو شد اما به هیچ وجه متوقف نشد و حتی توانست بصورت شگرفی بر دامنه تاثیر خود بیفزاید.

عباس لسانی و همه کسانی که اکنون در زندانهای آپارتاید بسر می برند به مثابه سمبولهای استقامت و استحکام حرکت ملی آذربایجان هستند. حرکتی که  طی دو دهه، غیرممکنها را تبدیل به ممکنات نموده است.

کسانی که در سلولهای انفرادی اسیرند و به رغم این اسارت حقوق ملت تورک و آزادی آذربایجان را فریاد می کشند بی شک جزئی از نوامیس ملی هستند که دفاع از آنان به منزله دفاع از شرف آذربایجان خواهد بود. اگر قلب گرم عباس لسانی، هنوز در یخچال سلول انفرادی اردبیل می طپد و روح طوفانی وی به رغم دهها روز اعتصاب غذا آرام و قرار ندارد معنای آن این است که آذربایجان در حال تقدیم اسطوره مقاومت جدیدی برای بشریت عدالت طلب است.

بی تردید آذربایجان از فرزند دلاور خود با تمام وجود دفاع خواهد کرد چرا که او با تمام وجود از آذربایجان دفاع می کند. باورکنیم که در صورت بروزهر گونه حادثه ای برای عباس لسانی، آذربایجان شاهد تلاطم اجتماعی دیگری خواهد شد.

اراده ملت آذربایجان دشمن شکن است. تنها کودکان و دیوانگان قادر به ادراک آن نیستند.


جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان آذربایجانی- تورکیه