امروز يکم خرداد ماه 1386 در اولين سالگرد قيام مردم آذربايجان تمامي شهرهاي آذربايجان خود را براي بزرگداشت قيام سال قبل در التهاب بسر ميبرد. نيروهاي امنيتي در تمامي شهرهاي آذربايجان حکومت نظامي اعلام نشدهاي را به اجرا گذاشته بودند و تمامي رفت و آمدها در مسيرهاي منتهي به مراکز از قبل اعلام شده تحت کنترل بود ولي با تمامي اين توصيفات ملت قهرمان آذربايجان يکبار ديگر  حضور خود را در دفاع از هويت ملي خود به رخ  حاکميت کشيد.

تبريز:

 مردم در خيابان تربيت، مقابل فرمانداري تبريز، مسيرهاي منتهي به بازار و ميدان ساعت تجمع کرده و عليرغم آمادگي کامل نيروهاي امنيتي اعتراض خود را شروع کردند بطوري که نيروهاي امنيتي قادر به کنترل اوضاع نشده و درگيري بين نيروهاي امنيتي و ملت بالا گرفت. نيروهاي امنيتي تعداد زيادي از افراد را دستگير و به مکانهاي نامعلومي انتقال دادند. ولي با تمامي فشارهاي وارده اعتراض مردم مدت طولاني ادامه داشت و تا ساعت 20:30 ادامه داشت ادر ديگر مناطق تبريز نيز حضور نيروهاي امنيتي به چشم ميخورد.

آمار دقيقي از تعداد دستگيرشدگان در دسترس نيست ولي تعداد کثيري توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدهاند. در بين دستگير شدگان نادر مهدقاراباغ دانشجوي برق دانشگاه تبريز(اهل اروميه) و وحيد پوربابا دانشجوي برق دانشگاه آزاد تبريز(اهل بناب) ديده ميشود.

 اروميه:

در شهر اروميه نيز بالغ بر ده هزار نفر در خيابان عطايي و خيابان امام تجمع کرده و درگيري بين نيروهاي امنيتي و تظاهر کنندگان صورت گرفته است  و تعداد زيادي از تظاهرات کنندگان توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدهاند.

 

سولدوز:

مردم سولدوز خود را براي بزرگداشت سالگرد شهداي قيام سال گذشته در روز پنجشنبه سوم خردادماه آماده ميکند، حاکميت براي جلوگيري از قيام مردم سولدوز اردوي 30هزاري نفري نيروهاي بسيجي و سپاهي را در شهر سولدوز تدارک ديده است با اين احوال امروز نيز شهر در کنترل کامل نيروهاي امنيتي قرار داشت.

 

زنجان:

در زنجان تمامي معابر اصلي شهر  در قرق نيروهاي امنيتي بود و هر گونه حرکت مشکوک توسط پليس سرکوب ميشد.

 

خوي:

در شهر خوي که تجمع قرار بود سر ساعت هجده در جهارراه مرکزي و خيابانهاي سينا و امام برپا شود تمامي مسيرهاي منتهي توسط پليس تحت کنترل بود و تمامي افراد تحت بازجويي قرار ميگرفتند ولي با تمامي اين اوصاف مردم حضور پر شوري در سطح شهر داشتند.

 

 

 

 

از ديگر مناطق آذربايجان نيز درگيريهاي پراکنده بين مردم و نيروهاي امنيتي گزارش شده است.

اخبار تکميلي بعداَ ارسال خواهد شد.