فراخوان به همهءسازمانها وفعالین سیاسی ومردم ایران جهت حمایت از مردم آذربایجان

 

هموطنان آزاده وباشرف

هیئت حاکمهء کشورمان مدتهاست که تمامی حدود وثغور انسانیت وحقوق بشری را با ایجاد فضای رعب وشکنجه وترورو اسارت شهروندان ازهمهء اقشار وهمهء سطوح درهم شکسته است.

همهء راههای قانونی ومدنی اعتراض به ظلم وبی قانونی هیئت حاکمه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی آزموده گردیده ولی متاسفانه بینتیجه بوده است،رژیم با پایمال نمودن دستاوردهای انقلاب تمامی آزادی ها ابتدائی وحریم خصوصی ملت، استقلال سیاسی واقتصادی کشور وهمچنین دموکراسی واعتقادات دینی شهروندان را به کلی در معرض نابودی قرار داده است.

ایران ما اکنون به زندانی بزرگ ،بنا شده در گورستان بدل گردیده ،جان زندانیان سیاسی که بیگناه وکاملا غیر قانونی به اسارت گرفته شده اند بطور جدی درمعرض خطر است.فقر برکل کشور سایه افکنده وهرروز فجایع بیشماری بر جامعه تحمیل میکند،

سانسور همه جانبهء قرون وسطائی مانع از رسیدن اخبار وحقایق به گوش ملت میشود وبالقوه همهء شهروندان باشرف درمعرض سرکوب ونابودی قرار دارند،ضعیف ترین صدای حق طلبی ازجانب هرکس با شدیدترین ووحشیانه ترین شکل سرکوب میشود . در روزهای اخیر هموطنان تورک آذربایجانی ما فقط بخاطر طرح مسالمت آمیز ومدنی مطالبات بحق وقانونی شان که اجرای قوانین مربوط به حفظ هویت فرهنگی وانسانی آنهاست با بیرحمانه ترین روشهای فاشیستی وغیرقانونی سرکوب مواجه شده است بگونه ئی که جان تعدادزیادی ازهموطنان تورک آذربایجانی ما  درخطر قرارگرفته وازسرنوشت بسیاری ازآنان خبر واثقی دردست نیست.

همهء اینها متاسفانه با سکوت ونظاره گری غیرمسئولانهء مجامع ومراجع ،شخصیتهای حقیقی وحقوقی سیاسی چه درداخل وچه درخارج ازکشور مواجه بوده است.هیئت حاکمه با قومی جلوه دادن جنبش مردم آذربایجان وچسباندن مارک رنگ ورو رفتهء تهمت جدائی خواهی وتجزیه طلبی به جنبش مردم آذربایجان وسایر  هموطنان تورکمن وکرد وبلوچ وعرب و... سعی نموده است باعث جلوگیری از ایجاد سمپاتی (همدردی وتمایل)سایر احاد جامعهءایرانی نسبت به حق خواهی های مدنی وقانونی مردم آذربایجان وتورکمنصحرا وکردستان،خوزستان وبلوچستان گردد ودر صورت موفقیت این شیوهء تفرقه بینداز وحکومت کن ،بی تردید سکوت وبیحسی مردم ایران در قبال ستم آشکار نسبت به سایر هموطنانشان  باعث تداوم فاجعه بارحکومت ظلم وخفقان درکشورخواهدگردید.

 

هموطنان باوجدان وباشرف

نیروهای روشنفکر متعهد

فعالین مستقل سیاسی واجتماعی

 

حرکت ملی هموطنان تورک آذربایجانی ما جدای ازسایر حرکتهای آزادیخواهانه وحق طلبانه ودموکراتیک اقشار واصناف واقوام ایران اعم از جنبش زنان،روشنفکران ،کارگران وکشاورزان،کارمندان وهنرمندان،دانشجویان وسایر آزادیخواهان کشور نیست.

مخاطب ودشمن آن هیئت حاکمهء طاغوتی حاکم برایران است که تک تک شما را درلیست سرکوب نوبت به نوبت خود قرارداده است،باسکوت ونظاره گری باعث ادامهء عمر اختناق وظلم بر فرزندان خود ونسل آینده ایران نشوید.

تاریخ وکشور ایران مدیون جنبش آزادیخواهی ومترقی آذربایجان میباشد،همهء ما نسبت به روح شهدا ومبارزان آذربایجانی  مانند ستارخان وباقرخان وشیخ محمد خیابانی و....که امروز فرزندانشان درغل وزنجیر قرون وسطائی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی هستند،بایستی احساس مسئولیت نمائیم تا درپیشگاه تاریخ شرمنده نباشیم.

ما ازحکومت ایران هیچ چیز نمیخواهیم زیرا میدانیم درآنصورت  چیزهائی راهم که داریم ازدست خواهیم داد!،ما ازشما ملت آزاده ایران میخواهیم:

اکنون که دستهای سرنوشت سازوبت شکن آذربایجان بصورت مشتهای گره کرده،بلند شده است به حمایت ویاری آن برخیزیم تا هنگام حق طلبی هایمان تنها نمانیم،از تاریخ درس باموزیم وبدانیم که بدون حمایت آذربایجان هیچ انقلابی درایران رخ نداده است.

ما اکیدا ازهمهء آحاد ملت ایران اعم از روشنفکران وآزادگان داخل یا خارج ،فعالین جنبش زنان،جنبش دانشجوئی،جنبش کارگری وصنفی ،جنبشهای ملی وسایر انسانهای آگاهی که از ستم واختناق طاغوت حاکمه به ستوه آمده اند میخواهیم که ازاین فرصت طلائی بدست آمده استفاده کنند، یکصدا برای حمایت ازحقوق مردم آذربایجان وسایر جنبشهای جاری متحد شده وبدون توجه به فشارهای غیر قانونی موجود ودرراستای بهرمندی ازحقوق مدنی وقانونی خود به خیابانها آمده وعلیه استبداد وارتجاع به اعتراض بپردازند. فراموش نکنیم که تنها راه به نتیجه رسیدن اعتراضات وجنبشها ،همه جانبه وفراگیر بودن آنست زیرا تنها دراینصورت خواهد بود که استبداد فرصت تجدید قوا وتنفس نخواهد داشت،تقویت نهضت حق طلبانهء آذربایجان بهترین فرصت است.

آزادیخواهان وحق طلبان- ملت ایران،متحد شوید وجهت دفاع ازحیثیت وشرف انسان بودن خود بپاخیزید،زنده باد آزادی

 اتحادیه روشنفکران تورکمن          پنجم خرداد هزازوسیصدو هشتادوشش

                                                          WWW.ETROTU.BLOGSPOT.COM                        ETROTU@YAHOO.COM

  

تهدید روزنامه نگار اورمیه ای از طرف اطلاعات

اورمونیوز(۵ خرداد ۱۳۸۶): اسماعیل جوادی خبرنگار و روزنامه نگار اورمیه ای که چند روز قبل به اداره اطلاعات اورمیه احضار شده بود در گفتگویی که با بخش آذربایجانی صدای آمریکا داشت علت احضار خود را مصاحبه با رادیو های خارجی در مورد حوادث و اعتراضات چند روز گذشته ملت آذربایان ذکر کرد. ای روزنامه نگار در گفتگوی خود اشاره گرد در این احضار به وی اخطار و هشدار داده اند که من بعد حق مصاحبه نداشته و در صورت تکرار بازداشت خواهد شد. وی یاد آور شد که این اقدام اداره اطلاعات خارج از ضوابط قانونی بوده و آنها سعی دارند مانند رادیو های فارسی زبان خارج و مطبوعات داخلی ایران حوادث و اعتراضات دمکراتیک ملت آذربایان را بایوت کنند. جوادی برخورد اکثر رسانه های فارسی زبان خارج و داخل را در را دور از شأن خبرنگاری و اصول دمکراسی می داند. جوادی در جریان اعتراضهای روز جهانی زبان مادری(۲ اسفند) در اورمیه بازداشت شده بود. او پس از آزادی با قرار وثیقه و محاکمه در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اورمیه منتظر دریافت حکم خویش است

مصطفی پورمحمدی در آذربایجان چه میکند؟!

اورمونیوز(۵ خرداد ۱۳۸۵): تصویر مصطفی پور محمد وزیر کشور به مناسبت های مختلف در تلویزیون ایران از آذربایجان پخش میشود و صدای وی از آنجا میرسد. یکبار به بهانه اعطای پیراهن طلایی برای قهرمان کوهستان رقابتهای دوچرخه سواری تور آذربایجان و در حوالی تبریز و بار دیگر در اردبیل و حین افتتاح سالنی ورزشی. اما علت سفر واقعی وزیر کشور به آذربایجان در این برهه خاص چیست؟ مسلما وی جهت افتتاح یک سالن ورزشی به جایی سفر نمی کند و این از وظایف وی خارج است. به اعتقاد برخی از ناظران فضای سیاسی آذربایجان سفر وی در اوایل خرداد ماه به شهرهای مختلف آذربایجان بی ارتباط با سالگرد اعتراضات مردم آذربایجان علیه سیاستهای یکجانبه قومی نظام جمهوری اسلامی نمی باشد. در حالی که بیم اعتراضات گسترده ای همچون سال گذشته وجود داشت و نیز با در نظر داشتن سیاستهای نادرست دستگاههای امنیتی آذربایجان که در یکسال گذشته به جای فرونشاندن موج خواسته های آذربایجانی ها در مورد حقوق به حق خویش با دستگیری های بی مورد باعث افزایش این موج شده اند  سفر وزیر کشور می تواند حامل پیام مهمی باشد. از طرف دیگر وزیر برای پاسخ به سؤال دکتر اعلمی نماینده مردم تبریز در مورد حوادث خونین سال قبل و همچنین سرکوبها و دستگیریهای گسترده در آذربایجان، در مجلس حاضر نشد. شاید دستورات ویژه ای در راه است و شاید سیاستهای پیشین و عوامل پیشین تغییر خواهند کرد. باید منتظر ماند و پیامدهای این سفر را در سیاستهای بعدی امنیتی استانهای اذربایجان مشاهده نمود.

 

تحصن سونا چاتدی

اویرنجی نین اوزه ل خبری- شنبه خرداد آی نین بئشی. آلدیغیمیز سون خبرلره گوره تبریز بیلی یوردو اویرنجی لرین اوتورولو ائیله می بو گون نهاردان سونرا سونا چاتدی. خبرده تاسفله اویرنجی لر آراسیندا اونیورسیته ده ن ائشیگه چیخیب، جیخماماق قونوسوندا باش وئره ن اختلاف لار و ایسلامی انجمن اوشاقلاری نین قورخودوجو سوزلری ایله بیرلیکده گونلیک گوجلرینین تهدیدلری بو تحصونون سونا چاتماسیندا اساس رولو اوینامیش دیر.

پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 16:40

 

دانشجویان آذربایجانی در آنکارا همصدا با  دانشجویان تبریز؛
تبریزده قان آخیر     دونیا قیرخدان باخیر
ميلی شورا: جمع کثیری از تورکهای آذربایجان، کرکوک، تورکیه، تورکمنستان،...با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، علیه شوونیسم فارس و نیز کشتار ملت آذربایجان در آذربایجان جنوبی میتینگ اعتراض آمیز شکوهمندی برگزار کردند.

 

آنكارادا گونئي آذربايجانا اؤزگورلوك يوروشو باش اوجاليقلا سونا چاتدي.

 

ديرلي آذربايجان ميللتي !عزيز سويداشلار!

 

ماييس 2006 ،‌گونئي آذربايجان آياقلانماسينين  ايل دؤنومو موناسيبتيله توركييه نين باش كندي آنكارادا گونئي و قوزئي آذربايجانلي اؤيرنجيلرله بيرليكده ، توركييه لي و توركمن لي اؤيرنجي لر ايران بؤيوك ائلچي ليي اؤنونده ساعات 10:30 دا ميتينگ كئچيرديلر.

ميتينگ آنكارانين كوغولو پاركيندان باشلادي و ايران ائلچيلي يي اؤنونه قدر سوردو. ميتينگ ده 100 نفره ياخين اؤيرنجي ايشتيراك ائله دي. بورادا:

هاراي هاراي من توركم

منيم ديليم اؤلن دئييل    باشقا ديله دؤنن دئييل

آنكارا ، باكي ،‌تبريز    بيرليكده گوجلويوز بيز

تاهران شاشيرما         صابريميزي داشيرما

اولسا قيزيلدان قفسيم      آزادليغا وار هوسيم

آذربايجان اوياقدي       توركلويونه داياقدي

تبريزده قانلار آخير     دونيا اوزاقدان باخير

آذربايجان فاشيسته مزار اولاجاق

شهيدلر اؤلمز           وطن بؤلونمز

منيم ديليم اؤلن دئييل    فارس ديله دؤنن دئييل

و بونا بنزر شوعارلار وئريلدي.

ميتينگين سونوندا اؤيرنجي لر طرفيندن بيانيه اوخوندو و ائلچيلييين اؤنونه قارا چلنگ بوراخيلدي.

اولسون كي بئلنچي بيرليكده ليييميزله،  يوروتدويوموز بو آتديملارلا ، ‌وطن اوغروندا شهيد اولان باجي، قارداشلاريميزا اونلارين يولو ابدي دير دييه بيلك. ايران دوستاغيندا اسير دوشموش و ايشكنجه لر چكن ميللي موباريزلريميزه ده هر زمان اونلارين آرخاسينداييق دئميش اولاق.

آذربايجانين قورتولوشو آدينا

آذربايجان اؤيرنجي حركاتي – خبر بؤلومو آنكارا

7/5/2006

 

"آذربايجان ميللي حركتينده مصادره يه سون قويولسون."

 آذربايجان اوٌيرنجي حركاتي نين دولايي بيانيه سي

 شرفلي آذربايجان ميلتي، حورمتلي ميلتچي­لر، سايين تشكيلات لار، اينترنت سيته لري و قروپ لاري؛

ايندي يه دك آذربايجان ميللي حركاتيندا بير سيرا سورومسوز و لاابالي آدام لار و قروپ لارين وريندن غيري- اخلاقي و رذيل­جه­سينه بعضي ائيلملري، خبرلري و حتي ديرلي اينسان لاري مصادره ائديب، اوٌز شخصي منافع و رقابتلر اوغروندا قوللانمالارينا شاهيد اولموشوق. بونا رغماً هميشه بو سيرا آداملاري ديرسيز و مبارزه مقاميندا اولمايان آداملار كيمي ديرلنديريب و دوشمنلري سئوينديرمه­يك دييه، اونلاري اوٌزلجه­سينه بيلمه­يه و قاوراتماغا چاليشميشيق. اوزوجو يئري بوراسي دير كي بو تيپ آداملار دموكراسي، اخلاقيات، سوز آزادليغي و پلوراليسم دن دانيشماقدا هميشه اوٌن ده گئده­ن لر كيمي تانينميشلار.

بير حالدا كي آذربايجان اوٌيرنجي حركاتي اولاراق خرداد ميللي قياملاريندا توتوقلانان يولداشلاريميزين آزادليغينا چاليشماقداييق بوتون آذربايجان ميللي حركتينين صاديق و دوغرو فعاللاريندان عوذور ديله­يه­رك، بونو وورغولاياراق كي مبارزه يالنيز اينترنتين مجاز دونياسيندا يوخ بلكه رئال دونيادا يعني  ميدانلاردا، خياوانلاردا و بيلي يوردلاردا گرچك له­شير، اورك قايغي سي ايله برابر، حركتچي! آدلانان سيته­لردن، قوروپ لاردان و تكجه اينترنت ده چاليشانلاردان، آذربايجان اوٌيرنجي حركاتي نين آديندان سو استيفاده ائتمه­مه­لري  و اونون خبرلرينه صاديق قاليب، مصادره ائتمه­مه لريني، ايسته­ييريك.تاسف­له اويارمالي­ييق كي بو تيپ آلچاق و سويه­سيز ايشلر داوام ائديرسه، قاتيلانلاري فقط اينترنت اوزايندا دئييل،بلكه بيلي يوردلاردا ياپيلان تجمع لرده­ ده ايفشا ائتمك مجبورييه­تينده قالاجاييق.
 آذربايجان اوٌيرنجي حركاتي

 

 

گوروشن کنده بلدچی لازیم دئییل

ایلک گونده ن بری اخلاقسیزلیغا قارشی اولدوغوموزو هر کسه آنلاتدیق. آذربایجان ین میللی منفعت لرینی هر شئیده ن اوستون توتماغا آند ایچدیک. آغیر یوک چینیمیزده، اوزون بیر یولون یولچوسو اولدوق. گله جه یه ایناندیق و یولا دوشدوک. الیمیزده ن گلنی مئیدانا قویدوق. بوش بوش باغیرماقدان اوزاق دوردوق. یازیب و یاراتماغا جان آتدیق. هر کسه قوجاغیمیز آچیق اولدو. کیمسه ده ن اوزوموزو اوستون گورمه دیک. هر کسین انتقادین دینله مه گه حاضیر اولدوق. چالیشدیق چالیشدیق و چالیشمامیزا دوام ائده جه ییک. حرکتیمیز پارچالانماسین دئیه سوسدوق. کیچیک دالغالارلا اوینامادیق. ایشیمیز و گوجوموز اورتالیقدادیر. هر کسین ایشی، فیکیری و دوشونجه سی اورتادادیر. اصیل مصادره چی لری آذربایجان میلیتی چوخداندیر تانیر. دالدان آتان داش توپوغا دئیر، آتالار دئمیشدیر. بو سیز بو دا مئیدان. کیمسه سیزی دوردورمایاجاق. آذربایجان یولوندا هر کس چالیشاجاقسا بویورسون. ذاتا او قده ر یئرینه یئترمه لی ایشلر وار کی بیز ترجیح ائدیریک اونلارلا مشغول اولاق. بیز دفعه لر له آچیقلاما وئردیک. هر کس ده اونو ائشیتدی و بوندان سونرادا ائشیده جه ک. بیز کیمسه نین یولو قارشیسیندا دورمامیشیق و دورمایاجاییق. ملتیمیز اوزو دوزو ایری ده ن سئچمه گی گوزه ل جه سینه باشاریر. بویورون، یولونوز آچیق اولسون...................

گله جک بیزیمدیر

 
پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 16:12

 

ساعت 1:15 دقیقه-تبریز دانشگاهی

اویرنجی لر اللرینده پلاکارد و شعارلار وئره وئره بیلیم یوردونون آنا قاپیسینا یاخین لاشیرلار. اونیورسیته مقاملاری و گونلیک گوجلری اورتالیقدا دولاشماقدادیرلار. دوروم گئت گئده گرگین له شیر. پلیس آنا قاپی نین آرخاسیندادیر. ترافیک اونیورسیته نین قارشیسینداکی خیابان دا یوغون لاشماقدادیر. متینگ ین شهر ایچینه سیچیراما امکانی واردیر.

پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 13:27

 

ساعت دوازده -دانشگاه تبریز

بر اساس خبری که هم اینک بدستمان رسید، دانشجویان پس از قرائت قطعنامه و خواندن سرود ملی آذربایجان در حالیکه شعارهای ملی می دهند بسمت درب اصلی دانشگاه در حال حرکت هستند. نیروهای حراست دانشگاه دانشجویان را تهدید به دستگیری نموده اند. این در حالیست که رفته رفته بر شمار دانشجویان افزوده می شود.

گله جک بیزیمدیر

پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 12:04

 

ساعات 12 دير و اويرنجي لر توپلانان يردن حركته گليب ميللي شعارلاري سسليرك بيليم يوردونون آنا قاپيسينا دوغرو يورومكده ديرلر. اويرنجيلرين سايي زامان سوردوكجه آرتير. ياشاسين آذربايجان دونولمز اويرنجيلري

آذربايجان اويرنجي حركاتي - تبريز

 

ساعت 11-دانشگاه تبریز

تحصن همچنان ادامه دارد. صدها تن از دانشجویان آذربایجانی فریاد می زنند" یاندی وار سوندو یوخ/ اولدو وار، دوندو یوخ"."اویرنجی قارداشیم سنده گل".

پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 10:55

 

ساعت اون یاریم-تبریز بیلیم یوردو

تبریز بیلیم یوردوندان آلدیغیمیز یئنی خبرلره گوره اوتوروم یوزلر اویرنجی نین اشتراکی ایله دوام ائدیر. آجیناجاقلی خبر بو کی سایی ان چوخ بئش نفر اولان سوزده میللیتچی اویرنجی(خاریجده سورونلو بیر غیر دمکرات آذربایجان تشکیلاتینین سمپات و اویه لری) اوتوروما قارشی چیخاراق منفی تبلیغات و پروپاگاندا آپاریرلار. گونئی آذربایجان باغیمسیز اویرنجی حرکاتی هئچ بیر سورون چیخمادان بونون قارشی سینی آلماغا چالیشیر. اوماریق کی ان شاء الله دوشمن بوندان سو استفاده ائتمز. بونلار اونجه لرده ایشاره ائتدیگیمیز کیمی بیر دیکتاتوری جریانین اوزانتی لاری دیر. اونلار آذربایجان اویرنجی لرینی ده پارام پارچا ائتمه گه چالیشیرلار. آما اینانیریق کی باغیمسیز گوجلو آذربایجان اویرنجی حرکاتی بو سورونودا آتلاتاجاق و میلی بیرلیگین قورویاراق خیردا مانع لرده ن آشاجاق.

گله جک بیزیمدیر

 

  

دانشجويان هويت طلب دانشگاه تبريز كه براي آزادي هم دانشگاهي خود(نادر مهد قاراباغ) از ساعت 9 امروز شنبه به تحصن نامحدود خود اقدام كرده اند بعد از بيرون انداختن مامور اطلاعات از دانشگاه كه مشغول فيلم برداري از تحصن بود.اينك بدون توجه به حضور مسولان رده بالاي دانشگاه در كنار خود به دادن شعارهاي ملي اقدام كرده اند و مسئولين دانشگاه را نيز تهديد كرده اند كه تا آزادي بي قيد و شرط نادر قاراباغ به تحصن نامحدود خود ادامه خواهند داد.

آذربايجان اويرنجي حركاتي – تبريز

 

 

تبریز زیندانیندان  سون خبرلر

 سون آلدیقیمیز دقیق معلوماتلارا اساسا  حمید دوبنده، حسن صبوری و داوود عمیدی حال حاضیردا تبریز زیندانیندا چوخ آغیر دورومدا محبوس دورلار. بو عزیز میللتچی و وطن سئور گنج لر 1 خورداد 1386 تظاهراتیندا فاشیست فارس حاکمیتینین اطلاعات قوه لری طرفیندن دهشتلی شکیلده شیکنجه اولوب و آغیز وضعیت ده دویولوب, تاپدالاندان سونرا, رژیمین خسته خاناسینا آپاریلیبلار و سونرا مستقیم تبریز زیندانینا تحویل وﺋریلیبلر.

پست شده توسط Öyrenci در شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 12:52