یادداشت سیاسی

اویرنجی

 

نظامهای توتالیتر، تک حزبی و تکصدائی بودن را بعنوان الگوئی برتر گزیده و به هیچ گروه و اندیشه سیاسی-اجتماعی اجازه حضور در عرصه عمومی قدرت را نمی دهند. چنین نظامهائی دوست دارند در جامعه تنها یک صدا حاکم باشد و هر جا که می روند انعکاس صدای آنها گوش اجتماع را پر کند. نظامهای مبتنی بر تک حزبی با ذره بینهای بزرگ امنیتی بر هر نوع اندیشه و طیف سیاسی می نگرند. فضائی درست می کنند که همه جا پر از مه باشد تا در چنین فضائی هیچ چشم بینائی دیگری را نبیند. در چنین فضائی که در آن از شفافیت خبری نیست، هر کس، گروه و طیفی می تواند ادعاهای بزرگ کند بدون آنکه مچبور به پاسخگوئی در برابر ملت باشد. فضای سیاسی کنونی آذربایجان نیز در واقع مه آلود و در زیر ذره بینهای بزرگ امنیتی قرار دارد. نیروهائی که دوست دارند با نگرشی واقع بینانه تحولات بنیادین به نفع ملت ایجاد کنند قابل تمییز از نیروهائی که با دست آویز قرار دادن سمبل های ملی به ظاهر به فکر آزادی ملت خود هستند، قابل تشخیص نمی باشد. فضای سیاسی آذربایجان نیازمند شفافیتی بیشتر در شناسائی ملیت چی های واقعی با غیر واقعی است. و صد البته که نظام بسته فعلی هرگز این اجازه را که دوباره شفافیت به عرصه سیاسی آذربایجان برگردد، نخواهد داد.

 

نظام های توسعه یافته و پایدار مرهون ایده های روشنفکرانی است که با گذشتن از منافع فردی به منافع ملی اندیشیده و در این چارچوب الگوهای متنوعی برای حیات اجتماعی تر سیم می کنند. فضای سیاسی آذربایجان نیازمند روشنفکرانی است که با نگرشی ملی، رویکردی دمکراتیک و برخوردی همراه با تساهل و تسامح و دیگر پذیری زمینه رابرای توسعه همه جانبه در آذربایجان مهیا کنند. اگر جامعه آذربایجان غرق درنگرش سنتی خود بوده و بواسطه ایجاد حائل های امنیتی حلقه های ارتباطی خود  با روشنفکران را از دست بدهد، بدون وجود برنامه ای همه جانبه زمینه را برای قدرت گرفتن فرصت طلبان و موج سواران لمپن مهیا نموده و با چشمانی بسته بسوی هدفی مبهم حرکت خواهد نمود. نتیجه این نوع برخورد نیز تحمیل شکست تاریخی دیگری بر حرکت ملی آذربایجان خواهد بود.

 

اخلاق و وجدان نیاز مبرم جامعه سیاسی آذربایجان است. متاسفانه اخلاق در راه رسیدن به آماج فردی، گروهی و تشکیلاتی  قربانی می شود. هر کی براحتی دروغ می گوید، خیانت می کند، بدگوئی را سرلوحه کار خود قرار می دهد و همواره با نگرشی سود جویانه ارزشهای اخلاقی را قربانی منافع ذودگذر و غیر ملی- انسانی خود می کند. اخلاق و وجدان بایستی به جایگاه رفیع خود باز گردد. زیر پا گذاشتن وجدان و اخلاق در تعاملات گروهی زشت ترین پدیده ای است که حرکت ملی آذربایجان را تهدید می کند. اساسا عمده ترین دلیل تفرق در بین نیروهای سیاسی آذربایجان قربانی شدن اخلاق بوسیله همین گروههاست. جامعه کنونی آذربایجان برای بازسازی اعتماد ملی نیازمند احترام گذاشتن به ارزشهای اخلاقی است و در غیر اینصورت آذربایجان و منافع ملی آن در درازمدت با خطرات بزرگی مواجه خواهد بود.

 

بایستی دمکراسی و پلورالیزم نه در حرف بلکه در عمل مورد احترام همه نیروهای سیاسی آذربایجان قرار گیرد. هر کس حق دارد که نظر و فکر سیاسی خود را بدون آسیب رساندن به نظر و فکر سیاسی همترازان خود بیان کند. دمکراسی و پلورالیزم بایستی در وجود تمامی نیروهای سیاسی آذربایجان نهادینه شود.

 

نسل جدید و فعال حرکت ملی آذربایجان بایستی پل های ارتباطی خود را با نیروهای پا به سن گذاشته و مجرب سیاسی آذربایجان تقویت کند. در نظام های غیر دمکراتی چون ایران تجربه سیاسی فاکتور بزرگی در حل مشکلات پیش روی حرکت ملی آذربایجان است. جنبش دانشجوئی بایستی بعنوان نیروی جوان و موتور حرکت ملی آذربایجان ضمن حفظ استقلال، ارتباط خود را با نیروهای عقل گرا و مجرب حرکت ملی آذربایجان که پایبندی شان به ارزشهای اخلاقی مورد امتحان قرار گرفته مستحکم تر کند. حوادث روزهای اخیر دانشگاه موید این نکته مهم است.

 

عقلگرائی و نگرشی خردمندانه و صد البته منتقدانه به موضوعات روز آذربایجان کلید حل مشکلات خواهدبود. جنبش دانشجوئی و حرکت ملی آذربایجان نیازمند تحلیل های دقیق و جدی از شرایط داخل و خارج جهت برون رفت از مشکلات خود می باشد. فرهنگ مطالعه و عمیق شدن در شناخت بر روی مسائل بایستی به عرف و عادتی ماندگار تبدیل شود.

 

گله جک بیزیمدیر

www.oyrenci.mihanblog.com


Yashasin Azerbaycan
GELECEK BIZIMDIR