چندیادآوری به آقای ناصرمستشاردر

مورد مقاله ی خطرتجزیه ایران و...

 

باسلام وآرزوی پیروزی دوست ارجمند آقای مستشار
آ.اورموی لندن 20-04- 2007

 

اگردمکرات ترین عناصرسیاسی میهنمان در برخورد بمسئله ی ملی غیر دمکراتیک عمل میکنند پس چه کسانی میتوانند بمسئله ی ملی برخورد درست کنند؟ این حکم کلی بهیچوجه پایهء عینی ندارد ولی متاسفانه وصد متاسفانه اکثریت روشنفکران فارس زبان (تاریک اندیشان وسیه دلان)دچار بیماری خود

برتربینی وزیاده طلبی بوده،واین یکی ازمشکلات وموانع اتحاد عمل اپوزیسیون میباشد.بعدازشکست و نابودی فاشیسم هیتلری روشنفکران مترقی غرب عمدتأ درآلمان،فرانسه،انگلیس وحتی ایتالیا کوشیدند

فرهنگ وادبیات خودراازتاثیرات تفکرات واندیشه های فاشیستی ضد انسانی پاک نمایند که البته روشنفکران سوسیالیستی وکارگری درصف اول این جبهه بودند. متاسفانه این کاریعنی زدودن وپاک کردن ادبیات وفرهنگ از تفکرات برتری جوئی دوران رضا شاهی انجام نشده است واکثرنویسندگان کماکان

اززبان دلنشین،زبان شیرین،زبان مشترک فارسی ،زبان رسمی فارسی و...میگویند ومینویسندکه در این مسابقه فارس پرستی سردمداران رژیم برنده بوده وهستند چنانکه درمشاجره باکشورهای همسایه درمسئله ی خلیج حتی از اهانت به پیغمبراسلام نیزخودداری نکرده وبا نشراسکناس پنج هزارتومانی باجعل حد یث از پیغمبردراهانت به زنان فارس زبان وملل غیرفارس تفکرفاشیستی روشنفکران فارس

را بنما یش گذاشتند.

بگمان من علاوه برمشکل ذکرشده درفوق،روشنفکران ایرانی عمدتأ خارج نشین ها مثل آچار فرانسه که بهمه ی پیچها میخورد،عمل میکنند.علاوه ربیسوادی غیرتخصصی کار میکنند یعنی مورخ وادیب هنرمند وروزنامه نگاروفعال سیاسی و....همه وهمه درتمام مسائل استادند.البته این کاربدی نیست بشرط آنکه سواد لازم راداشته باشند.

آقای مستشاربسیارگرامی امیدوارم رک گوئی ام رابدرستی مطلبم ببخشید شما تحلیل گرمسائل سیاسی بهترنیست مسائل تخصصی خودرادنبال کنیدومسائل تاریخ وفرهنگ راباشخاص متخصص دراین امور واگذارنمائید؟ودرصورت اظهارنظرلطفأ منابع راذکرفرمائید.

همانطوریکه ازلحن نوشته پیداست شماکوشیده ایدازصمیم قلب ازوحدت ویک پارچه بودن ایرانیان و حفظ کشورعزیزمان ایران صحبت نمائیدولی متاسفانه افکارموجود شونیستی فارس دربخش بخش این نوشته بچشم میخورد به چند نمونه توجه بفرمائید:

 

یکم -مگرشمانمیدانیدکه هرزبان مادری برای صاحبانش(متکلمینش) دلنشین است؟ همانطوریکه فارسی برای شمادلنشین است،عربی برای عرب زبانان دلنشین است و... دوست گرامی من مشهورترین شعربرتولد برشت آلمانی را"برای اینکه انسان انسان است" بزبان آلمانی ویا شعرترجمهء"من یه سیام" احمد شاملو را بفارسی بارها وبارها خوانده وهمیشه درمواقع تنها ئی میخوانم،ویا" مرغ آمین" نیمایوشیج،"زمستان" اخوان و"آرش کمانگیر"باتمام زیبائی ومفاهیم فوق انسانی که درتک تک این اشعاروجوددارد باورکنید سطری از"حیدربابا"ی شهریارویا شعربسیارزیباوانسانی"ساری کوینک" علیرضانابدل بزبان ترکی آذربایجان رادر "دلنشینی"باتمام اشعاریادشده دربالاعوض نمیکنم یعنی هرزبان مادری دلنشین است.

 

دوم- شما زبان فارسی رازبان مشترک وتاریخی خلقهای ایران مینامید.البته آرزوبرجوانان عیب نیست وخواب دیدید خیر باشد ضرب المثلهائی است که دقیقأ جایش اینجاست!اگرواقعأ اینطوراست پس اینهمه جروبحث در مورد مسائل ملل غیرفارس چیست؟؟؟متاسفانه زبان مشترک بنادرست در ادبیات فارسی

بجای زبان رابط بکارمیرود. ما ایرانی هادرکشورهای مختلف بازبان کشورمربوطه بامردمش تماس میگیریم واین زبان همان زبان رابط ماست مثلأ اگردرکنارما درآلمان اطریشیهانیزوجوددارندآنها با آلمانیهابا زبان مشترک آلمانی تماس دارند.یعنی زبان مشترک زمانی میتواند وجودداشته باشد که آن

زبان همزمان زبان هردوطرف باشد پس باین ترتیب زبان مشترکی بین آلمان وفرانسه وجودنداردبلکه بازهم اینجا زبان رابط مطرح میباشد تمام کشورهای انگلیسی زبان بازبان مشترک انگیسی،تمام کشورهای عربی زبان بازبان مشترک عربی و...درایران سه زبان عربی،فارسی وترکی آذربایجانی ازسه گروه زبانی مختلف،عربی قالبی-فارسی تحلیلی وترکی التصابی بوده واصلأ ریشهء مشترک ندارندو بنا بدلایل گفته شده دربالازبان فارسی نمیتواند زبان مشترک باشد.زبان فارسی زبان مشترک بین تاجیکستان وافغانستان وفارس زبانان ایران است.علی رغم هشتادسال سرکوب وسعی درنابودی زبانهای بومی وقدیمی ایرانی از یک طرف وهمزمان تبلیغ وسرمایه گذاری های کلان برای زبان فارسی ازطرف دیگرهنوزهم اشخاص مدرسه مدرسه نرفته درمنطق غیرفارس، زبان رابط کشوررابلدنیستند.

 

شما وقتی اززبان مشترک(زبان رابط) وتاریخی خلقهای ایران صحبت میکنید وطرفداردمکراسی وحقوق بشرهم هستید چراذکر نمیکنید که این زبان رابط نه بوسیله ی همه پرسی دمکراتیک بلکه بزورسرنیزه های رضا شاه قلدر بیسواد حاکم شده است؟فکرنکنم کسی بازبان فارسی دشمنی داشته باشد ولی

چون شونیسم وفاشیسم فارس دردورژیم پهلوی وشدیدتروبدترازآنهارژیم پان فارسیسم- پان شیعیسم فعلی بازورواجبارمیخواهد بهر وسیله ای زبان اقلیت فارسی رازبان رسمی کشورچندزبانه نماید،عکس العمل منفی اکثریت جمعیت کشوررابرخواهدانگیخت همانطوریکه برانگیخته است.

 

سوم- شماباآقامنشی وخیلی بزرگوارانه لطف کرده مینویسید"ترکهائی که بیش ازهزارسال درایران زندگی......وزبان وفرهنگ ومذهب ساکنین ایرانرابه خودپذیرفته اند،" لطفأ اگرمتوجه نیستیدچه دارید مینویسید چندین دفعه نوشتهء خود رابخوانیدتاشایدمتوجه بشویدکه بدتر ازاین نمیتوان به بخشی ازصاحبان اصلی ایران زمین اهانت کرد.مثلی است معروف که میگوید اگر به بدهکار رودهند پرروشده وطلبکارمیشود!!!

 

منظوراززبان وفرهنگ ایران چیست؟ همانطوریکه دربالا اشاره شد درسرزمین چندزبانه صحبت ازفرهنگهابایدباشد واحترام متقابل به زبان وفرهنگ همدیگر.اگرمنظورشما از زبان وفرهنگ ایرانی همان جازدن زبان وفرهنگ فارسی بجای زبانها وفرهنگهای موجوددرایران است،دراینصورت صحبت ازدمکراسی وحقوق بشرجز خودفریبی چیز دیگری نمیتواندباشد.

 

چهارم- شمادرادامه آریائی های موهومی راآغازگربه "کسب علم نوشتن وشهرسازی ومدنیت"مینمائید. آیاممکن است منبع را ذکرنمائید؟ علاوه براینکه سرتاسرتاریخ ازتوحش وبربریت خونخواران هخامنشی صحبت میکند در سرتاسرکتیبه هاداریوش بزرگ از بریدن گوش وبینی ودرآوردن چشم مبارزین اقوام ایرانی که دربرابرتجاوزات او مقاومت میکردند،یادکرده ودرخاتمه باافتخارمیگویدکه تیر درمقعدشان کردم!البته ناگفته نماند وارث کورش وداریوش وحشی وخونخوار"اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه آریامهربزرگ ارتش داران"نیزاین شیوهءبرخوردبامخالفین را به ارث برده بود منتها دراواخرقرن بیستم نمیتوانست مثل داریوش ازتیر استفاده کندبلکه ازبطری اتفاده میکرد،بطوریکه باوقاحت تمام درپاسخ سئوال خبرنگارآمریکائی آقای مایک والاس که پرسید شمااز بطری بعنوان شکنجه درمقعد مخالفین استفاده میکنید،این آخرین شاه آریائی-شاهنشاه آریامهربالهجه ی غلیظ بریتیش- انگلیش گفت بله نه بطری ماازبطری سکسته استفاده میکنیم!!!آنهائیکه درنیمه ی اول ده ی چهل شمسی دردانشگاه تهران بودنداصطلاح پپسی میخوای یا کانادادرای را حتمأ به خاطردارند!

 

آقای مستشارعزیزوگرامی صحبت ازمدنیت آریائی ها بقایای تبلیغات فاشیستهاونژادپرستان هیتلری است که گویا بیش ازهفتادمیلیون جان انسان درجنگ دوم جهانی بس نیست وازخون سیراب نشده اند!

 

ناگفته نماندواژه ی آریا از طرف مبارزین اقوام ایرانی بعنوان فحش وناسزادرمقابل خونخواری هاو بربریت داریوش باو گفته شده است(آریا بمعنی شریر وشورشی است).

 

پنجم- شمابدون آنکه خودبخواهیدویاشایدبدانیدآنچنان دچار بیماری فارس پرستی هستیدکه پادشاهان ترک زبان رااز نعمت داشتن وزیران فارس زبان نیزبهره مند کرده اید.عجیب است جمهوری اسلامی مظهردِبش پان فارسیسم هم در اسکناس پنج هزارتومانی نیزباجعل حدیثی از پیغمبراسلام مردان فارس

رابه ثریاجهت کسب علم میفرستد!وازقبل نیز میدانیم که شعوبیه شخص موهوم الهویه ای بنام سلمان فارسی راجهت کتابت قرآن بیاری پیغمبراسلام فرستاده بود پس معلوم میشود کارهای جهان بدون خردمندان آریائی ممکن نیست!وشعارزنده بادهیتلروآلمان فوق همه هنوزپابرجاست!!! شبه روشنفکران فارس زبان درموردفیلم 300که فقط وفقط گوشه ی کوچکی ازجنایات وبربریت خونخواران هخامنشی رانشان میداد،اینهمه سروصدابراه انداختند،چرادرمقابل شراسکناس رژیم که علاوه براهانت وبهیچ گرفتن زنان فرهیخته ی فارس زبان ،بملل غیر فارس زبان نیزآشکارااهانت نموده،تابامروزسکوت رضایت بخش نموده اند؟وشمانیزمطلبی درمخالفت باآن بیان نکرده اید.

 

ششم- شما نوشته اید" ولی آذری های ترک زبان تنها بخودی خود 24 درصدباین میزان میافزایند" من منظورشمارا بخوبی متوجه نشدم .اگرنظرتان این است که گویا جمعیت ترکان آذربایجان 24درصد جمعیت کل ایران است سخت دراشتباهید.

لطفأ به سایت دبلیودبلیودبلیو.اتنولوگ.کُم رفته به ترتیب بالاروی وب ورزیون بعد روی کانتری ایندکس وبعد روی آسیاوروی ایران کلیک نموده ملاحظه خواهید فرمودکه آمارحقیقی چیست!

Ethnologue > Web version > Country index > Asia > Iran

[azb] 23,500,000 in Iran (1997). Population includes 290,000 Afshar, 5,000 Aynallu, 7,500 Baharlu, 1,000 Moqaddam, 3,500 Nafar 1,000 Pishagchi, 3,000 Qajar, 2,000 Qaragozlu, 130,000 Shahsavani (1993). Population total all countries: 24,364,000. East and West Azerbaijan, Ardebil, Zanjan, and part of Markazi provinces. Many in a few districts of TehranTehran.

[pes] 22,000,000 in Iran (1997). Population includes 800,000 Eastern Farsi in Khorasan, Gilan, Tat, Bakhtiari, Lur. Population total all countries: 24,316,121. Throughout Iran. Most heavily concentrated in central, south central, and northeastern Iran.

 

همانطوریکه ملاحظه میفرمائیددراین آمارترکان خراسان،قشقائی ها،همدانیها وترکمن ها و...حساب نشده اند.آنطوریکه سایت اتنولوگ نشان میدهداین ارقام ازمرکزآمارایران درسال1995- 1996 گرفته شده است.درآنموقع جمعیت کل ایران را67503205 نفراعلام نموده اندکه جمعیت فقط ترکان آذربایجان 34.81 درصدوجمعیت کل فارس زبانان فقط32.59 درصد میباشد.یعنی نه تنها فارس زبانان درمقایسه باترکان دراقلیت میباشند بلکه 67.41 درمردم ایران غیرفارس زبان هستند.اگر غیر ازاین بودرژیم پان فارسیسم صدها بار آمارزبانی راپخش میکرد.البته این سایت اتنولوگ اطلاعات بسیار جالبی در مورد زبانهای دیگر ایرانی بدست میدهد.