لیست شماره2

فراخوان

کارزار اعتراضی نهاد های فرهنگی اجتماعی ایرانیان ساکن اروپا - کانادا- آمریکا استرالیا ترکیه - ایران

جان فعالان کارگری و مبارزان زن، دانش جویان زندانی درخطراست، به نجاتشان برآییم.

 

به جهانیان !

محمود صالحی همچنان درزندان و جانش در خطر است،

منصور اسانلو را دربرابرچشمان مردم ربودند!

به دفاع ازجان و نجات تمامی زندانیان سیاسی اقدامی متحدانه نماییم!

 

برپایه گزارشات موثق اعضاء خانواده هاِ و فعالان کارگری ایران، محمود صالحی با وضعیت اسفبار جسمی همچنان درزندان سنندج بسرمی برد و روز چهارشنبه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) ۱۰۰مین روز زندان بودن ایشان در سنندج است.

روزسه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ (۱۹تیر۸۶) منصوراسانلو را دربرابر انظارعمومی ربودند و با خود به نقطه نامعلومی بردند. دوروزبعد، همسرش اطلاع داد که منصوراسانلو درزندان اوین بسرمی برد ولی هیچ ملاقات و دیداری با او نداشته اند و این خود نگرانی بیشتری را برمی انگیزد و ...

عوامل رژیم اسلامی ایران پیشترمحمود صالحی و یارانش محسن حکیمی، عبدی و برهان دیوارگررا به زندان محکوم نمودند ودراین دورنیز، دیگربارمحمود صالحی را ربودند وازسقزبه سنندج کشاندند. وضعیت جسمی ایشان بغایت اسفباراست. با منصوراسانلو نیزهمان کردند که همگان اطلاع دارید. زبان این فعال کارگری را بریدند، پس ازآن او را دستگیر و به زندان افکندند. درپی اعتراضات وسیع جهانی و فعالان اتحادیه ای و کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه، منصور اسانلو با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. امروزهم او را می ربایند تا زیر شکنجه و فشاربه زانوآورند!

 در ایران روزی نیست که ما با موج وسیع دستگیری فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محاکمه معلمان، فشاربر اقلیتهای ملی وکشاندن آنان به زندان وزیرشکنجه، صدوراحکام اعدام و سنگسار، تعطیلی مطبوعات، فیلتر گزاری سایت ها، شکستن مقاومت و اراده زندانیان و کشاندن آنان به شوهای تلویزیونی روبرونباشیم. طی هفته پيش وبعد ازاعلام سهمیه بندی بنزین، مردم به جان آمده ازفقروگرانی، با دست زدن به اعتراضات خیابانی با سركوب و بازداشت و مواردی از قتل هم روبرو شدند. روز۱۸تیر دانشجويان را محاصره، دستگيروبه شكنجه گاه اوین روانه ساختند و روز۱۹تیرمنصوراسانلورئیس هئیت مدیره سنديكاي شركت واحد را ازخیابان دزدانه ربودند وامروز جان محمود صالحی این فعال جنبش کارگری، درمعرض خطر مرگ قراردارد.

ما امضاء کننده گان این اقدام جمعی، همگان را دعوت می نماییم تا ضمن حمایت ازخواست های اعلام شده ، اقدامات اعتراضی برای رهائی محمود صالحی و منصوراسانلو و آزادی زنان و دانشجویان دستگیر شده را به هرطریق ممکن و موثر، در محل کار و زیست خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی، مشترکا" اقدامات سراسری را سازمان دهیم.

ما همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را فرا می خوانیم که با بهره گیری از ارتباطات بین المللی، این اقدام مشترک را بطورموثر در پهنه جهانی پژواک داده وحمایت افکارعمومی مترقی، نهادها، رسانه ها، احزاب، سازمانها وشخصیت‌های مترقی درسطح جهان را برای نجات جان محمود صالحی ومنصوراسانلو، کلیه فعالان دستگیرشده (زنان- دانشجویان اقلیتهای ملی کارگران) وتمامی زندانیان سیاسی را پی گیری نمایند.

ما خواهان :

*) آزادی فوری و بی قید و شرط ، محمود صالحی و منصوراسا نلو و دستگیرشدگان حوادث ۱۸ تیر۸۶ دانشگاه امیرکبیر، فعا لین زنان، اقلیت های ملی زندانی و همه زندانیان سیاسی وعقیدتی دستگیر شده(1)* می باشیم.

 

*) آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل،از جمله حق داشتن تشکل مستقل کارگری به عنوان حق مسلم عموم مردم ایران بوده وخود را جانبدار این خواست برای عموم مردم و کارگران سراسر ایران می دانیم.

 

*) لغو مجازات ضدانسانی اعدام، سنگسارو قانون قصاص، تحت هربهانه و به هرشکلی .

 

*) از صلیب سرخ جهانی، خواهان اعزام یک تیم پرشکی، جهت بازرسی وضعیت جان محمود صالحی فعال شناخته شده سندیکای خبازان سقز ودیگر زندانیان سیاسی هستیم .

 

*) عاملین دستگیری غیر قانونی منصور اسانلوومحاکمه آدم ربایان ۱۹تیر۸۶ دربرابر افکار عمومی ایران وجهان خواست ما می باشد.

 

ما همچنین پشتیبانی خود را درصدمین روز ( چهارشنبه۱۸ژوئیه۲۰۰۷ ) زندانی بودن محمود صا لحی، با حمایت از فعالان " کمیته دفاع ازمحمود صا لحی " که به اعتصاب غذای سمبلیک دست زده اند، اعلام می کنیم.

 

امضاء کننده گان شخصیت ها وفعالان سیاسی و اجتماعی :

 

آرش کمانگر - آرش امجد - فرخنده آشنا - امير اصغری نيا - اصغر ايزدی اکبر زرگر- اسماعيل رزازی - احمد پوری - پریسا امجدی - احمد زاهدی لنگرودی ، روزنامه نگار آزا د- حمید آذر- بینا داراب زند - ابراهيم آوخ - اردشير مهرداد - اردشير نظری اکبر تک دهقان باقر ابراهیم زاده پروین ابراهیمی - وریا بامداد- احمد نوين - امير نيلو - ارژنگ بامشاد انور میر ستاری - دکتر يونس پارسا بناب - دکتر گلمراد مرادی دکتر حسام فیروزی - ايرج حيدری - امير جواهری لنگرودی - هادی جواهری لنگرودی - پرويز جواهری - حسن حسام - بيژن رستگار - بهروز فراهانی - بهروز اميدی لاهيجانی - نعمت آزرم - شهاب برهان - سعيد افشار هدیه ترابی - سيامک جهانبخش - روبن مارکاريان مسیح مدنی حمید مژده - رضا سپيدرودی - رضا مرزبان - محمد رضا شالگونی - نسرين احمدی - رفعت لنگرودی - نرگس کرمانشاهی - کاوه پولادی - نجف روحی - اميد صالحی - جواد اسکويی مریم اسکویی- حسين قاضی - فريبا ثابت - علی پيچگاه - سیران مرادیان فریدا سهرابیان - علی اکبر شالگونی - مزدک شالگونی - شهره شالگونی - آزاده شالگونی - هوشنگ ديناروند دانيال - یدی شیشوانی - عباس مظاهری - علی ديناروند - زويا قاشلاق آزاده شکوهی - شهاب شکوهی شادی امین - صفر کاوه شیجانی - خلیل غزلی- شهلا عبقری- سیاوش عبقری فرامرز یاسمی- خالد فلاحیان جواد قاسم آبادی فریبرز مصباحی حامد خاکی - مجيد تمجيدی - فرخ قهرمانی فیروز آذری عسکر شیرین بلاغی - محسن بختیاری - اردشیر نصرالله بیگی بهرام رحمانی - فرامرز پويا - فرامرزدادور - رضا طالبی - عصمت طا لبی - وحيد اصغری حصارکی - محمد هادی امينيان - فرهاد بهشتی محسن مبینی - داوود نواييان - سعيد اوحدی - محمد علی اوحدی - عطا مرادی - حمید عطایی - صمد نويد - عباس مومن - پروانه رياحی - لاله حسين پور - شيرين مرادی - خليفه موسوی - حميد موسوی پور اصل - علی فياض - کريم بهجت پور پروین محسنی - نگار محسنی - حشمت محسنی - علی اعتدالی - گلنار روحی - سروژ قازاريان - منيره برادران - پتی بلوچ - علی جالينوسی - رخشنده حسين پور - مسعود صديقی - حسين نقی پور - مرضيه مومن زاده - نويد مومن زاده صادق افروز- بدری صفوی - اکبر اغراقی - سارا آزاد - اصغر جيلو - پروانه قاسمی - شيرين مرادی - ياور اعتماد - شعله ايرانی - ناصر اخوان - ياسمين ميظر - تراب ثالث نادر ساده - سیاوش میرزاده همایون راهنما محمد راهنما- رضا رئیس دانا- علی رئیس دانا فرید پرتوی رامین میرزایی- عیدی نعمتی - بهرنگ رياحی - نقی رياحی لنگرودی - تقی رياحی لنگرودی - نيکولا رياحی سیما ریاحی لنگرودی زهره ریاحی لنگرودی- طیبه ریاحی لنگرودی - پروين شکوهی نقی جوینده - تقی روزبه - پدرام قهرمانی - جواد نجابت - جواد عرفانيان کامیار گیاهچی رضا نجابت - حسين جواد زاده- پيران آزاد پیروز زورچنگ - مسعود کرمانشاهی - نوشين شاهرخی - حميد پورقاسمی شکور فلاح - ويدا هوشيار - جعفر ابراهيم زاده شکوفه ابراهیم زاده - علی دماوندی پروانه سلطانی - حجت کسراييان - خسرو آهنگر - نصرالله شاد مهر - هدايت سلطانی پور -هادی فهيمی فر - حمید رياحی - پروين رياحی - محسن کيا بهمن امینی احمد اسکندانی سایه سعیدی سیرجانی منوچهر گلشن کاظم کمالی بهمن فاتحی بهروز سورن جمشید صفا پور حمید حمیدی - منوچر رادين- جليل زنجانی - محمد خيری - رضا خيری - عبدالقادر بلوچ - مهدی کيا - مجتبی نظری - مسعود نظری - کوکب نظری - رضا چيت ساز - رضا جعفری - غلام آل بويه - سيد حسين تهامی - ويدا صالحی - دکتر جواد جوادی - نسرين آزاد - علی فکری - اردلان کريمی - مريم البرزی - علی عابدينی - حسين عابدينی - محمود حشمت - يوسف آبخون - محمد معمار نژاد (بهرنگ) - صديقه يوسفی - داريوش ارجمندی - مجيد مظفری - حسين مظفری محمد آزاد گر- شيوا بهار - حسن جعفری - حميلا نيسکيلی - علی ميرحسينی - کريم خوش عقيده - حسين سعدی سعید شجاعی شهناز بیات عادل مرادی مهدی مراد پور- حسين توسلی - علی فرقانی - سيامک انصاری - نصير گيلانی - گیل آوا یی فریدون گیلانی - مرتضی بوداغی - رضا توانگر - محمد رضا باقری - اصغرنصرتی - سعيد تقويی احمد نيک بين- علیرضا ندیمی - رضا علامه زاده - آذر شيبانی - محمد شيبانی - سيد حسين مير کريمی - اميد حبيب نيا - بيژن فتحی مسعود فتحی - محمد حسيبی - پريچهر حسيبی - علی حسينی - سامان حسيبی - هادی آبکناری - سياووش کوهرنگ - منيژه حباشی ( وکيل دادگستری ) گلی روحی - مينا رحيم زاده - گلی افشار- احمد توماج - ناصر زمانی - سيامک زمانی - عباس زمانی - اکبر زمانی - ناهيد نصرت - نکيسا باقريان - محسن توفيقيان محمد تجلی جو - آذرنوش همتی - بهروز رضايی - حسين کمالی - جمال حسن زاده - شاهپور سالمکار میلا مسافر- کاوه محمدی شورش محمدی عمر محمدی چنور محمدی مانویل جمال محمدی یوسف زرکار منوچهر سالکی ستار فتحی ستار آونگ رضا نصیری خسرو خواجه نوری زهره شجاعی میترا حقیقت فرهنگ قاسمی حسین افساحی فرزاد جاسمی سهیلا شقفی- احمد نجاتی شاهین انزلی احمد مزارعی طالب حریری بهمن شفیق کامران الوند مرتضی پاکی قاسم سلیمانپور نیکی ایرانی ناصرعلیزاده منوچهر شهابی گیتی عدالتی آرش آهنگری قشقایی یوسف مجاب فیروزه فولادی علی دروازه غاری محمد حسین سبحانی جهانگیر ارشید فریدون رمضانی احمد باطبی پریش پاکیان آرش سلیم دکتر علی فرداد ناصر فرداد ربیع نیکو علی صمد جعفر حسین زاده محمد زاهدی مریم عظیمی - سودابه اردوان شهره شجاعی سیامک عبدی سیامک انصاری ساسان دانش جلال سعیدی - جعفر غفارپور کمال ارس حسین باقر زاده- سیامک عبدی زیبا خوشدل شیوا کام بری رها نیکو مناف عماری رضا آزاد منوچهر شفیعی روزنامه نگار حمید موسوی اصل - اسد گلچینی مجید دلیران کوروش چاووشی بیژن کریمی حسام منتظری بهزاد کریمی گیتی سالمی زهرا عرفانی فره فهیمی- قدرت قلی زاده آرسین نظریان حسین ملکی داریوش مجلسی داود رحیمی خسرو رحیمی شهره رحیمی آریان پور عباس آهو چشم سیاوش محمودی آرش مهدوی شیوا مقدم مهین ارجمند نجم الدین محمود زاده مسعود شریفی بهزاد پیله ور مرجان افتخاری م . سافی منصور خالدی (ترکیه) معصومه طنابی حسین عارفی - امیر عابدی علی شاد پور- احمد مشعوف علیرضا پاک نژاد- بهروز ناصری کمال محمودی میترا ایرانی میترا راوند مریم اشرفی رسول حسن پور آراز فنی ابراهیم دین خواه- ناصر غفرانی فر- ستار فاتحی (آوی هنگ) محسن شیخی نصرت تیمور زاده- کامران دباغیان خالد اصفی محمود اشرفی صدیق اسماعیلی محمود شوشتری لیلا خالندی - ناهید ناظمی حسین انور هدایت سلطان زاده - مینا زرین شهریارمحمدی سیما شکوهی فروغ قادرجو- الهام نجیبی فرانک شریفی فرزاد محمدی کتایون رحمتی سهیلا محمدی مژگان بزرگی سینا محمدی نسرین بیگلری- سهیلا بهاری مهین بیگلری- پگاه روشنایی- پویا محمدی محمد محمودی سلیمان امین زاده- عزیزه شاهمرادی مصطفی مستوفی همایون ایوانی شاهین نوروزی لیلی دانش مسعود صنایع- حوری صهبا -

امضاء ها ادامه دارد

 

امضاء کنندگان نهاد های فرهنگی و اجتماعی :

 

۱- انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران - پاريس
۲- کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران- انگلستان
۳- کانون دفاع از آزادی بيان - گوتنبرگ (سوئد)
۴- کميته دفاع از آزادی و برابری در ايران - وين (اترايش)
۵ - سازمان پناهندگی پرايم - هلند
۶ - راديو صدای زن- ونکوور(کانادا)
۷- ک
انون پناهندگان سياسی ایرانی- برلين (آلمان )
۸ - کميته دفاع اززندانيان سياسی - برلين (آلمان )
۹ - انجمن بيداری ايرانيان هانوور- آلمان
۱۰ - کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران - آخن (آلمان )
۱۱ - تلاش - کانون حمايت از مبارزات مردم ايران - کلن ( آلمان)
۱۲ - تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران - هانوور(آلمان)
۱۳- شورای پناهندگان ايرانی برمن - آلمان
۱۴ - کانون فرهنگی - سياسی انديشه - مونستر (آلمان )
۱۵ - کانون مستقل ايرانيان لايپزيک - آلمان
۱۶ - راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا)- هانوور ( آلمان )
۱۷ - فرهنگسرای انديشه گوتنبرگ (سوئد)
۱۸- فرهنگسرای بامداد - مالمو
۱۹ - انجمن فرهنگی - اجتماعی دارکوب ، مالمو
۲۰ - کميته همبستگی استان اوره برو - سوئد
۲۱ - انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی - استکهلم
۲۲ - هييت سر دبيری نشريه آوای زن - سوئد و نروژ
۲۳- راديو همصدا - اسلو ( نروژ )
۲۴- کميته پناهندگان سياسی وان - ترکيه
۲۵- کانون دوستداران فرهنگ ايران - واشنگتن (ايالات متحده آمريکا )
۲۶ رادیو تلاش - گوتنبرگ
۲۷- کانون دمکراتيک ايرانيان - دالاس ( ايالات متحده آمريکا )
۲۸ - کانون پناهندگان سياسی سيدنی - استراليا
۲۹ - سايت چه بايد کرد - ايالات متحده آمريکا (com.chebayadkard.www)
۳۰ - انجمن گلشن - ايالات متحده آمريکا (com.golshan.www)
۳۱ - راديو برابری (net.radiobarabari.www)
۳۲
انجمن فرهنگی ایران همراه( راديو همراه) - گوتنبرگ
۳۳ - سايت سیاسی خبری گزارشگران (com.gozareshgar.www)
۳۴ - سازمان دانشجويان دمکرات ايران - امئو (سوئد )
۳۵ - آسيل کميته گروه ايران - سوئد
۳۶ - انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری - گوتنبرگ
۳۷ - کميته دفاع از زندانيان سياسی - انگلستان
۳۸-
شبکه سراسری همگاری زنان ایرانی www.shabakeh.org
۳۹- رادیو البرز گوتنبرگ
۴۰ ـ فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ایران گوتنبرگ
۴۱- سایت سلام دمکرات ایران http:// salam-democrat.com

۴۲ وبلاگ نوآوران http://noawaran.blogspot.com

۴۳ سایت ساحل شمال http://www.sahele-shomal.blogspot.com

۴۴- فدراسیون فرهنگی - اجتماعی ایرانیان اروپا - اروپرس

۴۵- رادیو پارس زوریخ http://www.pwoiran.com/radio%20pars.htm

۴۶- سایت خبری لاجور www.lajvar.se

۴۷- سایت صوتی و تصویری آوای دیگر ایرانhttp:// avayedigar.com

۴۸- کمپین نه به جمهوری اسلامی ، نه به جنگ استکهلم

۴۹- مسئول صدای اعتراض معلمان

۵۰- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

۵۱- کانون همبستگی با کارگران ایران کلن

۵۲- کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ(سوئد)

۵۳-انتشارات خاوران پاریس

۵۴- انجمن ایرانیان مقیم امئو (سوئد)

۵۵- مجله انترناسیونال از رادیو فلورا هانوفر (آلمان )

۵۶- وبلاگ جنبش در تبعید ی jonbeshetabeedi.blogfa.com http://

۵۷- بنیاد اسماعیل خویی

۵۸- سایت کاک هیوا www.kak-hiwa.com

۵۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر ری

۶۰- سایت دکتر حسام فیروزی www.hesamfiroozi.blogfa.comhttp://

۶۱- سازمان ضد اطلاعاتی - تروریستی آذرخش

۶۲- نهاد ایرانیان مدافع صلح و حقوق بشر شیکاگو

۶۳- سایت هه لویست www.helwist.com

۶۴ـ کانون فرهنگی بامداد استکهلم

۶۵ ـ عباس منصوری از سوی شورای کار www.communshoura.com

۶۶ـ تلویزیون نور ( انجمن بهنما ) گوتنبرگ

۶۷- حزب سبزهای بلژیک (Isabelle DURANT) دبیر اول حزب و سناتور

۶۸- کانون فرهنگی- اجتماعی ایرانیان لوس آنجلس (آمریکا)

۶۹- گروه وبلاگهای جمهوری شورایی www.j-shoraii.blogpost.com

۷۰- کانون فارابی - گوتنبرگ

۷۱- سایت پژواک وین http://www.pejvak-wien.com/

۷۲- کانون دانشجویان ایرانی در هلند http://www.studentfile.org

۷۳- انجمن مدافعین دموکراسی برای ایران http://www.societyfordemocracy.blogfa.com
۷۴- سایت آزادی بیان
http://www.azadi-b.com/

۷۵- کمیته سعید سلطانپور وین (اتریش )

۷۶- تشکل بین المللی نجات ایران www.iransos.com

۷۷- هما یش زنان ایرانی هانوفر (آلمان )

۷۸- شبکه همبستگی کارگری ایران http://www.iwsn.org

۹ ۷- انجمن زنان دمکرات ایرانی در بلژیک

۸۰ - جمعیت دفاع از جبهه جمهوری در ایران بلژیک

۸۱- وبلاگ کارگر ( اخبار و مقالات جنبش کارگری) http://kaargar.blogfa.com

۸۲- زن فردا ( آزادی ، برابری ، عدالت اجتماعی ) http://zanefarda.blogspot.com

۸۳ - وبلاگ روزمرگی های شهری http://roozmaregi.anzaliblog.com

۸۴- روزنامه آینده روز

۸۵- کانون و سایت آرش http://www.iranrefugee.com

۸۶- آزاد گی شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران http://www.azadegy.de

۸۷- سازمان سراسری پناهندگان ایران http://www.bimarz.net

۸۸- کانون ره آورد آخن آلمان

۸۹- شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

۹۰- کمیته امور پناهجویان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست panahjo@fedayi.org

۹۱- انجمن فرهنگی جبهه ملی ایران - سوئد

۹۲- سازمان همبستگی ایرانیان برای فرهنگ و حقوق بشرwww.humanrights1.com.

۹۳- سایت یادداشتهای یک دور مانده از وطن http://www.pilehvar.blogspot.com

۹۴- کانون همبستگی با کارگران ایران آلمان فرانکفورت و حومه

۹۵- انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران مونترال (کانادا)

۹۶- جنیش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ایران ( نروژ ) http://hambastegy.net

۹۷- انجمن همبستگی با کارگران ایران (نروژ)

۹۸- سایت دانش جام http://www.daneshjam.blogspot.com

۹۹- کمیته همبستگی با کارگران ایران هامبورگ

۱۰۰- شورای هماهنگی ایرانیان هامبورگ

۱۰۱- سایت محمد اشرفی http://www.mav2339.150m.com

۱۰۲- سایت دخا لت حداکثری http://www.dekhalat.150m.com

۱۰۳- وبلاگ کارگران http://www.marx.blogfa.com

۱۰۴- طیف چپ کارگری دانشگاههای ایران http://www.chapekargari.blogfa.com

۱۰۵- نشریه اینترنیتی سلام سوسیالیسم http://salam-socialism.blogfa.com

۱۰۶- سایت گفتگوهای زندان http://www.dialogt.org

۷ ۱۰ - وبلاگ م . شکیب (سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ) http://mshakib.blogfa.com

ما شما را دعوت می نماییم تا در صورت همراهی با اين فراخوان، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعلام نماييد:

Kanon_anjoman @yahoo.com

رونوشت :

به : پزشکان بدون مرز

-روزنامه نگاران بدون مرز

ـ مجامع حقوق بشری

ـ سندیکا ها و اتحادیه ها ی کارگری و فدراسیون جهانی دانش جویان و ...

 

(1)*اسامی برخی از زندانیان سیاسی ، عقیدتی و امنیتی ( تیر ماه 86 )

 

از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در بهمن 57 تا کنون بسیاری از انسان های دگر اندیش توسط سیستم سرکوب این رژیم بازداشت ، شکنجه و زندانی شدند.

 

واژه زندانی سیاسی در ایران توسط مسئولین رژیم جمهوری اسلامی با کلمات اسلامی تغییر پیدا کرد تا هر زمان و هر کجا از آنها به عنوان مهدورالدم ، مفسد فی الارض ، محارب ، منافق و ... یاد کند و بدین شیوه آنها را به چوبه های اعدام و تیر باران می فرستد.

 

با روی کار آمدن چنین رژیمی که تعریف زندانی سیاسی در آن قابل حل نیست و بدین وسیله با تهیه لیستی از زندانیان سیاسی ، عقیدتی و امنیتی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل متحد قصد داریم زندانیان سیاسی ، عقیدتی و امنیتی را به سازمان های حقوق بشری معرفی کرده و برای آزادی آنها تلاش کنیم .

 

در این زمینه قصد داریم آخرین وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به اطلاع مردم ایران و سازمان های حقوق بشری برسانیم .

 

فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی سازمان های حقوق بشری برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران استمداد می طلبد.

 

تاریخ به روز رسانی 2007-07-19

 

( لیست توسط گروه تحقیقات فعالان حقوق بشر در ایران در حال تکمیل است در جهت تکمیل آن از تمامی سازمان های حقوق بشری همراستا دعوت به همکاری می شود همچنین از دیگر فعالین در خواست داریم در جهت تکمیل آن به ما یاری رسانند ، کلیه مسئولیت لیست زندانیان بر عهده سازمان معرف آن می باشد )

 

شماره تماس با آقای اسفندیار بهارمس جهت دریافت نام زندانیان سیاسی ، عقیدتی ، امنیتی که در لیست وجود ندارد به قرار زیر می باشد . لطفا در صورت عدم پاسخ ضمن معرفی خود و نام زندانی شماره تلفنی جهت تماس اعلام فرمائید.

Tel: 001 - 310-598-3634

Email: Hra.Iran@Gmail.com

تا کنون 400 زندانی سیاسی به مجامع حقوق بشری معرفی شده است ، لازم به توضیح است که لیست تهیه شده اسامی زندانیانی است که هم اکنون در زندان بسر می برند.

اسامی برخی از زندانیان سیاسی ، عقیدتی و امنیتی ( تیر ماه 86 ) word

 

لیست فعالان حقوق بشر در ایران (Hra Iran )

 

شماره

نام

نام خانوادگی

اتهام

محل نگهداری

حکم

1

دکتر سعید

ماسوری

سازمان مجاهدین خلق

اتاق 122 بند 209اوین

اعدام

2

محمد

ابراهیمی

علم حق عدالت

سلول 127 بند209 اوین

 

3

ابوالفضل

جهاندار

فعال دانشجویی

اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین

2/5 سال

4

سعید

درخشندی

فعال دانشجویی

اتاق 10 - بند 209 زندان اوین

3/5 سال

5

دکتر کیوان

انصاری

فعال دانشجویی

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

4/5 سال

6

حمید

پور وثوق

 

اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین

 

7

غفور

اسمائیلی

 

اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین

 

8

صادق

کهن دل

 

بند 209 زندان اوین

 

9

حسن

عسگری

 

بند 209 زندان اوین

 

10

عبدالله

المنصوری

 

بند 209 زندان اوین

 

11

فرهاد

وکیلی

 

اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین

 

12

محمد حسن

فلاحی زاده

 

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

 

13

 

کاظمینی بروجردی

 

بند 209 زندان اوین

 

14

علی

حیدریان

 

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

 

15

رضا

ملکیان

 

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

 

16

مقداد

خلیل پور

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

17

فرزاد

کمانگر

 

اتاق 10 ، بند 209 زندان اوین

 

18

مجید

شیخ پور

 

بند 209 زندان اوین

 

19

مجید

کاووسی فر

 

اتاق 122 بند 209 زندان اوین

 

20

دکتر ابراهیم

افشار

 

اتاق 122 بند 209 زندان اوین

 

21

دکتر

آقا جانی

 

سلول 114، بند 209 زندان اوین

 

22

دکتر

قیاسی

 

سلول 10، بند 209 زندان اوین

 

23

احمد

رشیدی نیا

 

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

 

24

منصور

سعیدیان

 

اتاق 1 ، بند 209 زندان اوین

 

25

ولید

حامدی

 

بند209 زندان اوین

5 سال

26

عباس

جبلی حقیقی تنها

 

اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین

 

27

کیان

تاجبخش

امنیتی

بند 209 زندان اوین

 

28

علی

شاکری

امنیتی

بند 209 زندان اوین

 

29

مصطفی

سنگ تراش

جاسوسی

بند 209 زندان اوین

 

30

محمدحسین

مهرزاد

فعال دانشجویی

 

 

31

احمد

قصابان

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

32

پویان

محمودیان

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

33

سعید

فیض الله زاده

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

34

مازیار

سمیعی

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

35

دکترهاله

اسفندیاری

 

سلول 112،بند 209 زندان اوین

 

36

علی

فرحبخش

روزنامه نگار

سلول 123 ، بند 209 زندان اوین

 

37

سعید

ایزدبخش

فعال دانشجویی

بند 209 زندان اوین

 

38

زینب

شادفر

فعال حقوق بشر

زندان وزرا

 

39

یعقوب

یاد علی

وبلاگ نویس

 

 

40

ساسان

بابایی

 

زندان سنندج

 

41

محمد

عبداللهی

 

زندان طبس

 

42

عمر

امامی

حزب دموکرات کردستان

زندان مرکزی یزد

21 سال

43

یاسر

مجیدی

سازمان مجاهدین خلق

زندان مرکزی بیرجند

25 سال

44

حیدر

نوری

سازمان مجاهدین خلق

زندان مرکزی سمنان

25 سال

45

آرش

خاندل

 

 

 

46

اشکان

غیاثوند

 

 

 

47

حسن

محمودی

 

 

13 سال

48

دکتر ایرج

فرجادی

فعال سیاسی

زندان مشهد

 

49

ناصر

خیراللهی

انجمن پیشاهنگان راه آزادی

 

 

50

اکبر

سنجابی

سازمان مجاهدین خلق

زندان دیزل آباد کرمانشاه

ابد

51

محمد

ویضی

سازمان مجاهدین خلق

زندان دیزل آباد کرمانشاه

9 سال

52

پیمان

خنجری

سازمان مجاهدین خلق

زندان دیزل آباد کرمانشاه

27 سال

53

علی

صالحی

حزب دموکرات کردستان

زندان دیزل آباد کرمانشاه

22 سال

54

محمد

مرادی

حزب دموکرات کردستان

زندان دیزل آباد کرمانشاه

22 سال

55

حمید

عزکل

سازمان مجاهدین خلق

زندان دیزل آباد کرمانشاه

6 سال

56

ستاره

ارکزواری

سازمان مجاهدین خلق

زندان دیزل آباد کرمانشاه

10 سال

57

محمد سعید

عبدالهی

حزب کومله

زندان دیزل آباد کرمانشاه

10 سال

58

روح الله

عسگری

سازمان مجاهدین خلق

زندان اصفهان

11 سال

59

محمد

مهربان پور

سازمان مجاهدین خلق

زندان اصفهان

11 سال

60

سعید

کنگر

سازمان مجاهدین خلق

 

 

61

ناظم

بریحی

بمب گذاری - اهواز

زندان اهواز

اعدام

62

قاسم

زند

 

زندان اوین

 

63

 

اقبال پور

 

زندان اوین

 

64

مسعود

سماواتیان

یاران بروجردی

 

 

65

علیرضا

منتظر صائب

 

 

 

66

علی

شهرابی فراهانی

 

 

 

67

حبیب

قوتی

 

 

 

68

احمد

کریمیان

 

 

 

69

مجید

الستی

 

 

 

70

عبدالرضا

هلیچی

بمب گذاری - اهواز

زندان اهواز

اعدام

71

طاهر

تمیمی

فعال عرب اهواز

5 سال تبعید اردکان یزد

15 سال

72

توفیق

حمادی

فعال عرب اهواز

5 سال تبعید به سردسیر کرمان

8 سال

73

صعود

صلیتی

فعال عرب اهواز

4 سال تبعید به قزوین

9 سال

74

محمد

جلالی

فعال عرب اهواز

3 سال تبعید به آذربایجان شرقی

8 سال

75

محسن

باوی

فعال عرب اهواز

تبعید به نیک شهر

20 سال

76

عماد

باوی

فعال عرب اهواز

،تبعید به قائم شهر

25 سال

77

هانی

باوی

فعال عرب اهواز

10 سال تبعید

11 سال

78

شيث

اماني

فعال کارگری

 

 

79

صديق

كريمي

فعال کارگری

 

 

80

مسلم

باوی

فعال عرب اهواز

10 سال تبعید به اراک

16 سال

81

ضامن

باوی

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

اعدام

82

اسد

باوی

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

10 سال

83

محمد علی

سواری

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

11 سال

84

ریسان

سواری

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

اعدام

85

ارکان

سواری

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

 

86

رحیم

عفرائی

فعال عرب اهواز

محکوم به 3 سال تبعید

 

87

علی

مطبوعی

فعال عرب اهواز

زندان اهواز

 

88

علی

حلفی

فعال عرب اهواز

 

 

89

مهدی

خضیراوی

فعال عرب اهواز

 

 

90

احمد

آلبوغیش

فعال عرب اهواز

 

6 سال

91

جواد

جابری

فعال عرب اهواز

 

5 سال

92

عزیز

کارفی

فعال عرب اهواز

 

3 سال

93

عزیز

ساعدی

فعال عرب اهواز

 

2 سال

94

لیلا

کعبی

فعال عرب اهواز

 

 

95

جواد

نیمی

فعال عرب اهواز

 

 

96

دکترعوده

عفراوی

فعال عرب اهواز

تبعید به زندان اردبیل

20 سال

97

مسلم

الهائی

 

تبعید به خرم آباد

1 سال

98

عبدالله

سعیدی

 

تبعید به زندان تهران

2 سال

99

شبیب

خسرجی

 

تبعید به زندان اراک

2 سال

100

بهروز

جاوید تهرانی

فعال دانشجویی

زندان گوهردشت کرج

7 سال

101

امیر حشمت

ساران

جبهه اتحاد ملی

زندان گوهردشت کرج

15 سال

102

شهرام

پور منصوری

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

103

فرهنگ

پور منصوری

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

104

علیرضا

کرمی خیر آبادی

امنیتی - سیاسی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

105

افشین

بایمانی

سازمان مجاهدین خلق

زندان گوهردشت کرج

ابد

106

جعفر

اقدامی

سازمان مجاهدین خلق

زندان گوهردشت کرج

15 سال

107

حسین

کاووسی فر

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

108

محمد

زارع

مستند ساز

زندان گوهردشت کرج

 

109

خالد

حردانی

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

110

فاضل

رمضانی

امنیتی - سیاسی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

111

حاجت مراد

رمضانی

امنیتی - سیاسی

زندان گوهردشت کرج

اعدام

112

جواد

حسن دولابی

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

 

113

مسعود

حیدری دولابی

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

 

114

حامد

رمضانی دولابی

امنیتی

زندان گوهردشت کرج

 

115

منصور

دادپور

سازمان مجاهدین خلق

بند 4 سالن 10 زندان گوهردشت

 

116

کیوان

رفیعی

فعال حقوق بشر

بند 7 زندان اوین

 

117

علیرضا

اربابی

 

بند 7 زندان اوین

 

118

 

غلامی

 

بند 7 زندان اوین

 

119

سرهنگ

قاسمی

 

بند 7 زندان اوین

 

120

دکتر کیوان

امیری

 

بند 7 زندان اوین

 

121

سید حمید

سید علی خانی

 

بند 7 زندان اوین

 

122

علیرضا

ده هیجده

 

بند 7 زندان اوین

 

123

بابک

دادبخش

هویت طلب ترک

بند 7 زندان اوین

 

124

محمد کریم

عبدالرحمانی

 

بند 7 زندان اوین

 

125

مصطفی

دریا نورد

 

بند 7 زندان اوین

 

126

اردشیر

رازقی

 

بند 7 زندان اوین

 

127

مجید

ارجان

حزب کارگران کردستان ترکیه

بند 8 سالن 9 زندان اوین

10 سال

128

جمال

بهادری

 

بند7 زندان اوین

 

129

محمد رضا

حروی

تبلیغ علیه نظام

بند8 زندان اوین

 

130

حسین

داروغه

 

بند8 زندان اوین

 

131

حبیب

قوتی

 

بند8 زندان اوین

 

132

اصغر

طباطبایی

 

بند 7 سالن 5 ، زندان اوین

 

133

عبدالرضا

نجفیان

 

بند 7 سالن 5 ، زندان اوین

 

134

مجید

السلام السدی

 

بند8 زندان اوین

 

135

رقیه

جابری

 

بند 3 زنان زندان اوین

5 سال

136

داوود

همتی

سازمان مجاهدین خلق

زندان اوین

3 سال

137

غلام حسین

کلبی

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

ابد

138

احمد

باطبی

فعال دانشجویی

بند 350 زندان اوین

15 سال

139

سعید

شاه قلعه ای

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

ابد

140

عبدالرضا

رجبی

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

ابد

141

حشمت الله

طبرزدی

فعال سیاسی

بند 350 زندان اوین

 

142

سعید

ناصح

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

3/5 سال

143

هاشم

شاهی نیا

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

 

144

عباس

شیررضا

جاسوسی

بند 350 زندان اوین

 

145

جلیل

آقاجانی

 

بند 350 زندان اوین

 

146

دکتر مهدی

قیاسی نژاد

 

بند 350 زندان اوین

 

147

 

خانچاری

 

بند 350 زندان اوین

 

148

حمید رضا

برهانی

 

بند 350 زندان اوین

 

149

خلیل

شالچی

سازمان مجاهدین خلق

بند 350 زندان اوین

 

150

امیر

پرویزی

سازمان مجاهدین خلق

 

 

151

حسن

خبیری نیا

 

 

 

152

حسین

غضنفری

انجمن پادشاهی ایران

 

 

153

ارژنگ

داوودی

جاسوسی

زندان مرکزی بندر عباس

14 سال

154

مهندس احمد

رشید نیا

جاسوسی

 

 

155

حسین

حمزوی

سازمان مجاهدین خلق

 

ابد

156

سعید

کریمی

سازمان مجاهدین خلق

 

6 سال

157

 

عرفانیان

تبلیغ علیه نظام

 

 

158

غلامحسین

رهبری

 

 

 

159

مادح

احمدی

فعال کرد

 

 

160

امیر

لاجوردی

 

 

 

161

مسعود

باستانی

روزنامه نگار

 

6 ماه

162

محسن

باپیری

انجمن پادشاهی

زندان ارومیه

 

163

محمد

پرتوی

شرکت در تظاهرات

 

4 سال

164

مهدی

بوترابی

مدیر پرشین بلاگ

 

 

165

پوریا

مفرح

فعال حقوق بشر

 

 

166

حسن

ناهید

امنیتی

 

3 سال

167

جمشيد

لك

درویش گنابادی

 

 

168

سعيد

حميدان

بمب گذاری - اهواز

 

20 سال

169

امیر

یعقوبعلی

فعال حقوق زنان

بند 209 زندان اوین

 

170

فرهاد

بابا زاده

 

اتاق 10 بند209 زندان اوین

 

171

فرشید

بابایی ورزی

تبلیغ علیه نظام