يادداشت سياسي اويرنجي

سياست جديد وزارت اطلاعات سركوب روشنفكران آذربايجان

 

پس از پايان جنگ ايران-عراق و آغاز دوران سازندگي و گرايش دانشجويان و جوانان آذربايجان بسمت مطالبات ملي و شكل گيري نطفه حركت ملي آذربايجان در دانشگاههاي كشور كه بعضا در قالب تجمعات اعتراض آميز دانشجوئي تبلور مي يافت، عوامل امنيتي را بر آن داشت تا بزعم خود با سركوب، تهديد و زنداني نمودن مخفي فعالين ريشه حركت ملي و دانشجويان ملي گراي ترك را خشك كند. اگرچه اين سياست در مقطع كوتاهي و حتي تا اواخر دهه هفتاد ادامه يافت و نتايج بظاهر خوبي نيز عايد رژيم گرديد، اما از ربع پاياني دهه هفتاد بدين سو حركت ملي آذربايجان و جنبش دانشجوئي وارد فاز جديدي گرديد. با انتشار بیش از يكصد نشريه دانشجوئي دو زبانه فارسي-تركي در دانشگاههاي كشور و افزايش تعداد متينگ ها و تجمعات دانشجوئي بنيانهاي نظري حركت ملي آذربايجان نيز پي ريزي شد. در اواخر اقتدار خاتمي موج حمله به نشريات دانشجوئي و لغو امتياز آنها گسترش پيدا نمود. با به قدرت رسيدن دولت مهرورز احمدي نژاد موج سركوبي فعالان حركت ملي آذربايجان شدت بيشتري يافت. بطوريكه دهها نشريه دانشجوئي لغو امتياز گرديد، صدها دانشجو و فعال آذربايجاني تعليق و يا روانه زندانهاي رژيم گرديد.

بعد از قيام ميليوني ضد تبعيض نژادي-زباني و ملي آذربايجان در خردادماه 1385 تئوريسينهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم * به ناكارآمدي برخوردهاي خود كه بيشتر جنبه هدايت و مهار حركت را داشت پي برده و به تاكتيك جديد روياروئي جدي و خشن با فعالان ملي آذربايجان روي آوردند. همچنانكه بر همه روشن و واضح است در قيام ملي خرداد 1385چندين تن از هموطنان در جريان تظاهرات خياباني شهيد و صدها تن از آنها زنداني شدند. عوامل اطلاعاتي و امنيتي رژيم بخوبي مي دانستند كه موتور حركت ملي آذربايجان يعني جنبش دانشجوئي پيشرو در داخل دانشگاهها فعاليت جدي و صد البته مدني و اعتراض آميز انجام داده و موجب بسيج توده ها بر عليه سياستهاي تبعيض آميز رژيم مي گردد.

دانشجويان با بكارگيري روشهاي مدرن مبارزاتي ضمن نفوذ در بين توده هاي ميليوني باعث قدرت يافتن حركت ملي و افزايش قدرت چانه زني آن مي گردند. از اينروي رژيم بعد از قيام خرداد 1385 تصميم به سركوب فعالين دانشجوئي و به ويژه روشنفكران ملي و فارغ التحصيلان دانشجوئي مي گيرد. اينبار نوك پيكان حمله بسوي افرادي نشانه گيري شده است كه بدور از هرگونه غوغا سالاري و صرفا با مبارزه غیر خشونت آمیز خواهان برچيده شدن مظاهر تبعيض نژادي و زباني در ايران هستند. پروژه جديد با بازداشت رضا عباسي يكي از مدنی ترین فعالین سابق دانشجوئي که تحلیلهای روشنگرانه او در نشریه سس زبانزد فعالین حرکت ملی بود، تشدید شد. اين پروژه ادامه يافت تا جائيكه سعيد متين پور فارغ التحصيل فلسفه از دانشگاه تهران روزنامه نگار و وبلاگ نويس زنجاني، صالح كامراني وكيل پايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق از دانشگاه شيراز، عبداله عباسي جوان كارشناس ارشد معماري و استاد دانشگاه، محمد نصرتي كارشناس ارشد آمار از دانشگاه آنكارا و در چند روز گذشته بنا به گزارشهاي وبلاگ ساوالان سسي و سايت جنبش دانشجوئي اويرنجي http://www.oyrenci.com  با دستگيري محمد علي حيدري داراي مدرک دکتراي روابط بين الملل از دانشگاه تهران و مدرس روابط بين الملل، حقوق بين الملل و جهان سوم در دانشگاههاي تبريز و آزاد مراغه ادامه يافت. اين افراد جزو كساني بودند كه در اظهارات و نوشته هاي خود شديدا معتقد به مشي مبارزه دموکراتیک بوده و در هر شرايطي از روشهاي شفاف و غير خشونت آميز مبارزه دفاع نموده اند. بنظر مي رسد اطلاعات با دستگيري اين تعداد از فعالان قصد رسيدن حداقل به دو هدف مهم زير را ردارد:

  1. سركوب ايدئولوگهاي حركت ملي و در بن بست قرار دادن توسعه مباني تئوريكي مبارزات ضد تبعيض نژادي و زباني
  2. ايجاد زمينه براي راديكاليسم، سوق دادن حرکت به سوی خشونت و ایجاد بهانه برای افزایش خشونت متقابل از سوی حکومت و  در نهایت خروج حرکت ملی از فضای عمومی و مخفی شدن آن در لایه های زیر زمینی جامعه

 

اما رژيم در معادلات خود با يك اشتباه جدي روبروست و آن اينكه حركت ملي آذربايجان به درجه اي از رشد و بالندگي دست يافته است كه با دستگير همه فعالان دانشجوئي نيز امكان سركوب آن وجود ندارد. بدنه فعال حركت ملي آذربايجان و بويژه جنبش دانشجوئي با اعتقاد به مبارزه غیر خشونت آمیز ضمن نفوذ گسترده در بين توده هاي مردمي آذربايجان بيش از پيش زمينه شناخت بين المللي حركت را فراهم آورده است. زندانيان سياسي آذربايجان با مقاومت و پايداري كم نظريشان و فعالان حقوق بشر آذربايجان با كار شبانه روزي و خستگي ناپذيرشان حقانيت مطالبات حركت ملي آذربايجان را به جهانيان اثبات نموده اند. اين حركت ديگر قابل سركوب نيست. حركتي كه نه در قالب يك تشكل، حزب و جمعيت بلكه بعنوان حركتي سراسري ملت آذربايجان را تحت پوشش قرار داده است، بهيچ وجه قابل انحراف و كنترل نخواهد بود. امروز ديگر نه تنها دانشگاههاي دولتي و آزاد در سراسر آذربايجان بلكه مدارس نيز به كانون مبارزات ملي تبديل شده اند. حركت ملي آذربايجان به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير حركتهاي ساير ملل تحت ستم نيست. اين حركت با ريشه دوانيدن در وجب به وجب از خاك ايران و آذربايجان بسمت شكل دهي به پروژه ناتمام ملت-دولت پيش مي رود. جهان در سالهاي آتي پديده جديدي را تجربه خواهد نمود. از درون خرابه هاي قلعه بابك و ارك جنبش جديد و ميليوني متولد شده است كه با تجربه نوين حداقل صد ساله خويش خواهان برچيده شدن مظاهر تبعيض و شكل گيري حكومتي آزاد، دمكراتيك و سكولار با تمسك به اصل شناخته شده و بين المللي حق تعيين سرنوشت مي باشد. اين جنبش در پي ايجاد عدالت و گسترش سعادت و رفاه ملي در آذربايجان است.

گله جك بيزيمدير

سه شنبه هشتم آذرماه سال 1385