بيانيه دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي تهران در گراميداشت هفته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان جنوبي

"دانشجويان دانش آموزان دانش آموختگان فعالان سياسي وملت شريف آذربايجان جنوبي"

حركت ملي آذربايجان امروز به عنوان حركتي پيشرو وبالنده در شرايط بسيار حساس تاريخي قرار گرفته است. نفوذ حركت در اعماق لايه هاي اجتماعي در حالي كه نويد آينده اي پرفروغ براي ملت اذربايجان را ميدهددشمنان حقوق اوليه ملت را در تنگناي سختي قرار داده است

در اين شرايط سخت تاريخي بسياري ازپيشگامان دفاع از شما ملت مظلوم آذربايجان جنوبي در زندانهاي شونيسم فارس تحت وحشيانه ترين شكنجه ها قرار گرفته اند.تعليق از درس اخراج از دانشگاهتهديد وارعاب فعالان دستگيريهاي فله اي بازداشتهاي غير قانوني عدم امكان استفاده از وكيل عدم تفهيم اتهام متهمين بازداشت در مكانهاي نامعلومسلولهاي انفرادي طويل المدت نبود ملاقات وحتي مكالمه تلفنيشكنجه هاي روحي رواني وجسمي تنها بخشي از ظلمي است كه بر فرزندان وطن-"اذربايجان"- ميرود

"ملت مظلوم اذربايجان"

اخبلربسيارنگران كننده اي از وضعيت زندانيان سياسي اذربايجان به گوش ميرسد!

مهندس عبدالله جوان استاد دانشگاه رجائي وفعال اذربايجاني در اثر شكنجه هاي وحشيانه در زندان سكته كرده است

صالح كامراني وكيل اذربايجاني در اثر شكنجه هاي روحي وجسمي در وضعيت اسفباري به سر ميبرد

ازوضعيت دكتر محمدعلي حيدري استاد دانشگاه تبريز وفعال حركت ملي بعد از 10 روز از ربوده شدنش هيچ اطلاعي در دست نيست

دستان هادي حميدي شفيق 23 ساله درزير شكنجه هاي مزدوران شونيسم فارس در زندان اورمو شكسته است

از وضعيت ايلقار مرندلي خبري در دست نيست

"سعيد متين پوراز زنجان اذربايجان "بعد از 5 ماه از دستگيري حتي اجازه ملاقات با خانواده خود را نيز ندارد

و...

(تعداد زندانيان سياسي اذربايجان به حدي زياد است كه حتي نميتوان اسم همه ي اين افراد را در اين مختصرذكر كرد!)

در اين حال بازداشت ميرقاسم سيدين زاده دانشجوي علوم سياسي دانشگاه تهران حكايت از ورود به فاز جديدي از هجمه شوونيسم براي مقابله با جنبش دانشجويي اذربايجان را دارد....

ملت شريف اذربايجان

...تلاشهاي فرزندان شما درسالهاي اخير در دانشگاهها ومدارس و...بدون كمترين امكانات مادي رسانه اي وتبليغي زير بيشترين حجم سركوب واختناق وبايكوت خبري همه رسانه هاي مدعي دفاع از دمكراسي!وحقوق بشر فارس !تنها به اميد شما و در سايه ايمان فرزندان شما در دانشگاهها به آرمان هويت طلبانه آذربايجان دوام يافته وبا حمايت شمانيز استمرار خواهد يافت

دراين ميان سكوت تنفر برانگيز رسانه هاي فارس اعم از موافق ومخالف نظاماز اسلامگرا تاسكولاراز سلطنت طلب تاملي مذهبياز اصلاح طلب تا اصولگرا و از جمهوريخواه وليبرال تا كمونيست همه وهمه بار ديگردشمني همه اين احزاب گروهها وجريانهاي سياسي را با بديهي ترين حقوق ملت اذربايجان در معرض نمايش قرار داد.

ما دانشجويان اذربايجاني دانشگاههاي تهرانعلوم پزشكي تهرانصنعتي اميركبيرصنعتي شريفشهيدبهشتيعلوم پزشكي شهيد بهشتي علامه طباطبائي ودانشگاه ازاد اسلامي واحدعلوم وتحقيقات تهران ضمن اعلام انزجار از وحشيگريهاي شونيسم هارفارس در برخورد با فعالان سياسي ودانشجويياعلام ميداريم:

"در هفته دفاع از زندانيان سياسي اذربايجان جنوبي ودرهنگامه سكوت شرم اور مدعيان دفاع از حقوق بشر با تعطيلي كلاسها اعتراض خود را به ادامه اين وضعيت غير انساني اعلام خواهيم داشت.

از همه دانشجويان در دانشگاههاي سراسر اذربايجان مصرانه ميخواهيم با تعطيلي كلاسها واعتراض به اين اعمال ضد بشري وظيفه ملي خود را در دفاع از شرف وحيثيت ملييمان به جا اورند

از تمامي احزاب وجريانهاي سياسي اذربايجاني ميخواهيم در اين شرايط حساس تاريخي بنا به وظيفه ملي با كنار گذاشتن اختلافات با تمام توان ضمن برگزاري راهپيمائي در مقابل نهادهاي بينامللي صداي دادخواهي ملت مظلوم اذربايجان را به گوش جهانيان برسانند.

دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي تهرانعلوم پزشكي تهرانصنعتي اميركبيرصنعتي شريفشهيدبهشتيعلوم پزشكي شهيد بهشتي علامه طباطبائي ودانشگاه ازاد اسلامي واحدعلوم وتحقيقات تهران تهران.دوشنبه 14.08.1386