Reporters Sans Frontières                                   Reporters Without Bor d e r

 

http://www.rsf.org/  

اطلاعيه مطبوعاتي

سه شنبه ٣٠ آذر ماه ١٣٨٦

 

 روزنامه نگاران زنداني در وضعيت نابساماني بسر مي برند

 

يعقوب سالکي نيا در تاريخ  ٢٨ آذر ماه پس از ٥٠ روز بازداشت آزاد شد، اما ايران همچنان با يازده روزنامه نگار و دو وب نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، برخي از زندانيان در  وضعيت نگران کننده ای بسر مي برند.

"با آنکه از آزادی يک روزنامه نگار از زندان خرسنديم اما وضعيت دشوار بازداشت برای ديگر زندانيان نگران کننده است. اغلب آنها در شرايط دشوار و يا در سلول های انفرادی بسر مي برند. در اين ميان نگران کننده تر از همه وضعيت عدنان حسن پور است که به اعدام محکوم شده است. سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در سالهای اخير شدت يافته است، امروز بيش از هر زماني ديگر کارزاری جهاني در حمايت از روزنامه نگاران ايران ضرورت دارد."

يعقوب سالکي نيا روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات آذربايجان از جمله امید زنجان٬ شمس تبریز٬ و احرار، در تاريخ ۹ آبان ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از بازرسي منزل اش و ضبط دست نوشته ها، کتاب ها، سي دی و کامپيوتر بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.  وی روز  ٢٨ آذر ماه  با سپردن ٨٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد. يعقوب سالکي نيا از جمله بنيان گذاران انجمني در دفاع از زندانيان سياسي در استان آذربايجان است .                    

از سوی ديگر عادل مزاری مدير مسئول روزنامه صبح زاهدان در تاريخ ١٧ آذر ماه به دستور شعبه ويژه جرائم امنيتى دادسراى عمومى و انقلا‌ب زاهدان توسط ماموران نيروی انتظامي بازداشت و به مدت چهار روز در زندان بسر برد. وی به اتهام "تشويش اذهان عمومى " و بر اساس شکايتي از سوی استانداری سيستان و بلوچستان دستگير شده بود.

هفته‌نامه ی  آشتي که به دو زبان فارسي و کردی منتشر مي شد و در تاريخ ١٤ مرداد ماه ١٣٨٤ توقيف شده بود، با رای دادگاه كيفري سنندج برای هميشه توقيف شد.  در همين زمان از سوی دادگاه شعبه‌ي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران پروانه انتشار  نشريه ارزش لغو و علي نظري مدير مسوول اين نشريه به پرداخت ١١ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد.

هياتي از پارلمان اروپا از تاريخ ۹ تا ١١ دسامبر به ايران سفر کردند. خانم آنجليکا بير  رئيس اين هيات در پايان سفر خود اعلام کرد  " وضعيت حقوق مدني و آزادی های سياسي در ايران درطي دوسال گذشته وخيم تر شده است. آنها از مقامات جمهوری اسلامي خواستار لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور شدند.

 

وضعيت روزنامه نگاران زنداني

 

مقامات مسئول تاکنون دليل بازداشت اميد احمد زاده روزنامه نگار دستگير شده درتاريخ ٥ آذر توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر سنندج را اعلام نکرده اند.

ايرنا خبرگزاری رسمي جمهوری اسلامي با انتشار خبری از سوی قاضي پرونده، ابوالفضل عابديني نصر، روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز را که از  تاريخ سه شنبه ٢٢ آبان در زندان بسر مي برد، به " همکاری با بمب گذاران" متهم کرده است. اين روزنامه نگار در تابستان سال جاری به هنگام پوشش خبری اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه نيز دو بار دستگير شده بود.

اجلال قوامي روزنامه نگار هفته‌‏نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان در وضعيت جسمي نابساماني بسر مي برد و بايد سريعا مورد عمل جراحي قرار گيرد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤  و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت. عليرغم درخواست های متعدد وکلا، خانواده و انجمن صنفي روزنامه نگاران مقامات قضايي همچنان با مرخصي وی مخالفت مي کنند. اجلال قوامي در ١ ۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.

عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که در تاريخ ٢٢ مهرماه بازداشت شده است، همچنان در بند امنيتي ٢٠۹ زندان اوين بسر مي برد. در تاريخ ٢٤ آذر ماه جلسه بررسي دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون حضور ايشان برگزار شد. در ۹ مرداد ماه سال جاری شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد.. خانم فاطمه کمالي احمد سرایي سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي نيز از سوی همين دادگاه به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است، محکوم شده بودند. اين دو روزنامه نگار برای شرکت در گارگاه حقو بشر که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و بعد از ماه ها بازجويي به زندان محکوم شده اند.            

برای محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده ی صدای مردم کردستان که در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت بسر مي برد، قرار وثيقه ١٥٠ ميليون توماني صادر شده است. آزادی وی مشروط به تهيه اين وثيقه سنگين است که امکان فراهم کردن آن از سوی خانواده ميسر نيست. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست"  تحت فشارهای روحی و جسمي قراردارد.

 

و در آخر پس از ٧ ماه بازداشت همسر و خانواده سعيد متين پور موفق به ديدار با وی شدند .  روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، پس از دو ماه بازداشت در بند امنيتي ٢٠۹ زندان اوين به زنجان منتقل شده است.

 

برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور امضا کنيد

امضا کنيد - متن انگليسي              امضا کنيد-متن فرانسه

با ١٣ روزنامه نگار و وب نگار زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

 

گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي  دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر  است

برای اطلاعات بيشتر :

www.rsf.org

www.rsf-persan.org

persan@rsf.org