تجمع اعتراضى زنان در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد


*
تجمع زنان در محاصره نيروى انتظامي، با بستن خيابان هاى منتهى به محل، اخلال در سيستم موبايل، برخورد فيزيكى با خبرنگاران و جلوگيرى از پيوستن زنان به تجمع كنندگان برگزار شد
*
سيمين بهبهانى:مابامردان جنگ نداريم،بلكه مي‌خواهيم حقوق خود راطلب كنيم.
*شعارها:"قانون
عادلانه، آگاهى زنانه، راه رهايى ماست"، "قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغى بايد گردد"....
*
تجمع‌كنندگان:اعتراض مسالمت‌آميز و مدنى خود را ادامه خواهيم داد.

 


روشنگرى: تحصن اعتراض به قانون اساسى جمهورى اسلامى كه مورد پشتيبانى دهها تشكل و نهاد غير دولتى قرار گرفته بود امروز در مقابل در اصلى دانشگاه تهران در محاصره نيروى انتظامى برگزار شد. به گزارش خبرگزارى ايلنا در جريان برگزارى اين تحصن، "مقررات منع آمد و شد در پياده‌‏روهاى دانشگاه تهران حد فاصل خيابان قدس و 16 آذر و همچنين مقررات منع آمدوشد خودروها از ميدان انقلاب تا خيابان وصال (در لحظه مخابره خبر) از سوى نيروى انتظامى اعمال شد. مأموران نيروى انتظامى ضمن جلوگيرى از ورود خبرنگاران مرد، با سه خبرنگار حاضر در صحنه برخورد فيزيكى كردند."
بر اساس اين گزارش؛ شعارها از سوى تحصن كنندگان ادامه داشت و همچنين حضور خبرنگاران و عكاسان داخلى و خارجى در اطراف محل تحصن قابل توجه بود.
همزمان با برگزارى اين تحصن سرويس‌‏دهى تلفن‌‏هاى همراه در دانشگاه تهران و خيابان‌‏هاى اطراف آن مختل شد."

خبرگزارى ايسنا نيز در گزارشى از تجمع زنان نوشت:"اين عده در حالى كه نيروى انتظامى در محل حضور داشت با سردادن شعارهايي، بازنگرى در حقوق زنان و اصولى از قانون اساسى را خواستار شدند.

بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادى از جمله سيمين بهبهاني، فريبا داوودي‌ مهاجر، شادى صدر، نوشين احمدى ‌خراساني، مرتاضى لنگرودى و ... حضور داشتند، سيمين بهبهاني، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.

وى گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه مي‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ى ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش مي‌دهيم و جان خود را براى پرورش آنها به خطر مي‌اندازيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضى لنگرودى نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتى در قانون اساسى در جهت احياى اين حقوق شد.

بنابراين گزارش، مسوولان برگزارى از تجمع‌كنندگان مي‌خواستند كه از دادن شعار سياسى خوددارى كنند.

يكى از آنان اظهار داشت: گروه‌هاى سياسى به اندازه‌ى كافى شعار سياسى سر مي‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احياى حقوق زنان است. افراد نيروى انتظامى نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند "نيروى انتظامي، تشكر تشكر".


سرودى با اين مضمون "اى زن، اى حضور زندگي، به سر رسيد زمان بندگي، جهان ديگرى ممكن است، تلاش ما سازنده‌ى آن است. اين صدا صداى آزادى است، اين ندا طغيان آگاهى است، رهايى زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ى آن است. لاى لاى لاى" از سوى زنان شركت ‌كننده در اين تجمع قرائت شد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايى از جمله "قانون عادلانه، آگاهى زنانه، راه رهايى ماست"، "قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغى بايد گردد"، "ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقى نداريم"، "قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است"، "حقوق نوع بشر، آزادى ايران است"، "قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است"، "يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادى"، "آگاهي، آزادي، قانون انتخابى"، "قانون ظالمانه، سنت‌هاى مردانه، ملغى بايد گردد"، "حق زن ايراني، احيا بايد گردد"، "قوانين ضدزن، منشأ استبداد است"، "عدالت حقوقي، كف مطالبات است"، "تساوى حقوقي، خواسته‌ى جنبش ماست"، "قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست"، "خشونت قانوني، ملغى بايد گردد، قربانى خشونت، آگاه بايد گردد"، "قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است"، "زن ايرانى اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود".

تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود "اى ايران، اى مرز پرگهر" خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروى انتظامى با عده‌اى از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار "نيروى انتظامي، خجالت، خجالت" اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.

تجمع‌كنندگان در پايان به قرائت قطعنامه‌ى اين تجمع پرداختند.

در اين قطعنامه آمده است:

دموكراسى بدون آزادى و حقوق برابر براى زنان محقق نخواهد شد. اين جمله‌اى است كه ما برگزاركنندگان تجمع به آن اعتقاد داريم و مي‌دانيم اگر خواسته‌هاى زنان محقق شود، بي‌شك تمام آحاد جامعه از آن بهره مي‌برند.

در قطعنامه تاكيد شده بود كه خواسته‌هاى زنان به مطالبات حقوقى محدود نمي‌شود و از اين پس جنبش همبستگى زنان ايران شكل گرفته است.

تجمع‌كنندگان مدعى بودند حقوق مدنى و شهروندى زنان در سايه‌ى قانون اساسى نقض مي‌شود و حقوق قومى و مذهبى زنان به رسميت شناخته نمي‌شود.

تغييرات ساختارى در قوانين، حركت بعدى ما خواهد بود. ما حقوق برابر و انسانى مي‌خواهيم. در برابر ازدواج‌هاى اجبارى دختربچه‌ها اقدام خواهيم كرد. ما مي‌خواهيم براى حقوق مادران در حضانت فرزندانشان اقدام كنيم.

ما خواستار جلوگيرى از طلاق‌هاى ظالمانه و يكطرفه و دادن حق انتخاب زندگى به دختران جوان هستيم. شايد بتوانيم دموكراسى و آزادى را نهادينه كنيم اما تمام اين خواسته‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده است. نگرش به زن در قانون اساسى تبعيض‌آميز است.

ما خواستار انطباق قانون اساسى با قوانين ساير كشورها از كنوانسيون‌هاى بين‌المللى هستيم تا تساوى و برابرى حقوق زنان به رسميت شناخته شود.

اين تجمع‌كنندگان در پايان خاطرنشان كردند: اگر پس از 26 سال دولتمردان براى تغيير اين وضعيت كارى نكنند، اعتراض مسالمت‌آميز و مدنى خود را ادامه خواهيم داد.