درياچه اروميه خشك نشود

حسن راشدي

http://rashidi-hasan.blogfa.com/post-14.aspx

 روز 13 فروردين امسال براي بسياري از روشنفكران و محيط زيست دوستان و مردم عادي  آذربايجان تنها معناي بيرون رفتن از خانه و گذران چند ساعتي در هواي بيرون شهر و يا پاركها براي بيرون بردن نحوست روز 13 نداشت ، بلكه براي اين گروه از مردم ، اين روز معنايي به مراتب وسيع تر از آن چيزهايي را داشت كه در ساير شهرهاي ايران مردم به آن معتقد و يا دنبال آن بودند .

امسال هم  آذربايجانيها مثل سال گذشته دغدغه ديگر داشتند و آن دغدغه خشك شدن  درياچه اروميه و تبديل شدن بيشتر مناطق آذربايجان غربي و شرقي به صحرايي بي آب و علف و نمكزاري چون كوير نمك و لوت مركز ايران بود !

كوير نمك و لوت را  خداوند چنين آفريده است ، لاكن بندگان خداوند براي تبديل اين بيابان بي آب و علف به مناطق آباد و قابل زندگي براي ساكنين كوير نشين ، گاهي ايده هاي بزرگوارانه و پر هزينه مي دهند ؛ اما درياچه اروميه را خداوند عروسي آفريده در ميان گلستان زيباي طبيعت آذربايجان ؛ لاكن بندگان خداوند با دست خود در حال تبديل اين عروس به ديوي وحشناك هستند و كاري هم  براي نجات آن انجام نمي دهند !

درياچه اروميه در شرايط كنوني  در خوشبينانه ترين حالت در 7 سال و در بدبينانه ترين آن در 3 سال خشك خواهد شد (1)   با خشك شدن اين درياچه زيبا ، نمكهاي آن با وزش باد ، طبيعت زيبا و زمينهاي قابل كشت آذربايجان غربي و شرقي را به كويري همچون لوت و نمك مركز ايران تبديل خواهد كرد !

اما ملت آذربايجان نمي خواهند اين عروس زيبا به ديو نابود كننده تبديل شود و به همين خاطر هم براي اولين بار يك سال پيش و در روز 13 فروردين ، يعني در روز طبيعت سال 89 با ابتكاري نو و روشي كاملا متمدنانه كه تنها با حركت متمدن ترين مردم دنبا قابل قياس است ، در ساحل اين درياچه جمع شدند و براي نشان دادن نگراني خود از خشك شدن اين ويترين آبي زيبا و هشدار به مسئولين كشوري ، به صورت سمبوليك ، هر يك ، يك بطري آب بر آب درياچه  تشنه اروميه افزودند كه متاسفانه با برخورد نا مناسب و خشن نيروهاي امنيتي روبرو شدند !

امسال نيز  آذربايجانيان در روز طبيعت و در سيزده فروردين سال 90 بجاي جمع شدن در اطراف درياچه  و نمايش نگراني خود از خشك شدن آكواريم طبيعت زيباي خود و رساندن پيام خود به مسئولين رده بالاي كشوري و دوستداران محيط زيست در دنيا ، ترجيح دادند با تمام اعضا خانواده خود در  "ميدان آذربايجان " شهر تبريز و  پارك " ائللر باغي " اروميه جمع شده و با پلاكاردهايي به زبان توركي و انگليسي كه نشان از اوضاع وخيم خشك شدن اين درياچه را داشت و خواندن شعرهايي شبيه به مرثيه در رثاي نزديك به مرگ اين طبيعت زيبا كه بايد روزي به جاي شنا كردن در آبهايي آن كه هرگز راضي به غرق شدن انساني در اعماق خود نبوده ، نمك هاي آنرا بر زخمهاي دل مردم آذربايجان بپاشيم  ، پيام نگراني خودرا به صورت سمبوليك و متمدنانه به گوش مسئولين كشوري و جهان رساندند كه متاسفانه امسال نيز اين حركت مسالمت آميز و  مدني آنها كه بايد مورد استقبال مسئولين كشوري و امنيتي كشور قرار مي گرفت با خشونت و دستگيريهاي نيروهاي امنيتي همراه بوده  كه خبرهاي رسيده حاكي از آزادي بيشتر دستگير شدگان دارد و اميدواريم هر چه زودتر بقيه بازداشت شدگان نيز آزاد شوند .

خبرهاي رسيده از اين تجمعات كاملا حساب شده ، آرام و مدني و جهان پسند و مخصوص به ملت آذربايجان در مكانهاي ياد شده با پلاكاردهايي به زبان توركي و انگليسي كه در فضاي مجازي اينترنت منتشر شده  و جلو گيري از هرگونه سود جويي به نفع گروه و يا گروهايي كه در طول يكسال و نيم گذشته همواره با هرگونه تحرك مستقل و حساب شده مردم آذربايجان مخالف بوده و با تحقير و تحريك ملتمان آرزوي بهره برداري از هرگونه اجتماع مردم آذربايجان به نفع برنامه هاي آريايي خود داشتند ، نشان داد ملت آذربايجان به درجه اي از بلوغ مدني- فرهنگي ، اجتماعي  و سياسي رسيده كه پشيزي ارزش به اين تحقيرها و تحريكها قائل نيست و  مردم آذربايجان نه دنباله رو برنامه ديگران كه خود ابداع كننده و مبتکر روشي نو براي نمايش حضور فعالانه در نگرانيهاي جامعه مدني امروز مي باشد .

.........................................................

(۱) مصاحبه دكتر اكبر اعلمي نماينده سابق مردم تبريز  در مجلس ششم و هفتم و كانديداي رد صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ با راديو  "دويچه وله " آلمان  در تاريخ ۱۴ /۱ /۹۰