فراخوان

اتحادسراسری بازنشستگان ایران

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکار-مکانیک

جمعی از کارگران صنف فلز کارو مکانیک

 

فراخوان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

 

اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر است. این روز، روز ما کارگران در سراسر جهان است. ما این روز را که  حاصل مقاومت، ایستادگی و جانفشانی میلیونها کارگر و انسان مبارز و از جان گذشته در اقصی نقاط دنیا برای پایان دادن به فقر و نابرابری و نابودی بهره کشی انسان از انسان است گرامی می داریم.

 

برگزاری مراسم مستقل  روز جهانی کارگر یکی از بدیهی ترین و خدشه ناپذیرترین حقوق اجتماعی ما کارگران است.

 

ما پیشاپیش اعمال هر گونه محدودیتی در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به کارگران(شاغل، بیکار و بازنشسته) در سراسر کشور برای برگزاری هر چه شکوهمندانه تر مراسم این روز، دست در دست هم و متحدانه راس ساعت ده صبح روز چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد هم میائیم  و بطور یکپارچه ای خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت و گرانی،  و در کل شرایط مصیبت باری می شویم که به ما کارگران و همه مزدبگیران زحمتکش  تحمیل شده است.

 

اتحادسراسری بازنشستگان ایران

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکار-مکانیک

جمعی از کارگران صنف فلز کارو مکانیک