روز جهانی زبان مادری

پیام خانم ایرینا بوکووا دبیر کل یونسکو به مناسبت ۲۱ فوریه ۲۰۱۰

از ده سال پیش مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری با حضور کشورهای عضو در مقر سازمان یونسکو برگزار می شود. از فعالیت های بسیاری که در این ده سال در جهت ترفیع مسایل مهمی هم چون تنوع زبانی و چند زبانگی انجام گرفته است تشکر و قدردانی می نمایم. سالهاست که کارکردهای چندگانه و حیاتی زبان در عرصه های مختلفی هم چون فرهنگ, اقتصاد, آموزش به اثبات رسیده است.
اولین کلمات و هم چنین تفکرات فردی که اساس و شالوده تاریخ و فرهنگ است از طریق زبان مادری ابراز می شوند، لزوم تحصیل کودکان در مراحل اولیه آموزش بزبان مادری به اثبات رسیده است.
مفهوم زبان مادری در حقیقت مکمل سیستم آموزشی چند زبانه ایست که یونسکو در تلاش برای ارتقا و ترویج حداقل
۳ مهارت زبانی یعنی زبان مادری, زبان ملی و گویش مختلط می باشد.
امسال یازدهمین مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در چارچوب "سال بین الملی نزدیکی فرهنگ ها" واقع شده است. چرا که زبان ها ابزار مترقی تحمل و درک یکدیگر می باشند زبانها عامل کلیدی برای تضمین زندگی مسالمت آمیز بدون استثنا در بین اعضای یک جامعه می باشند.
سیستم آموزشی چند زبانه را می توان توسعه متوازن زبانهای مختلف در فضای مشترک تعریف نمود باید به این امر توجه خاصی نمود و هم چنین این امر به مولفه اساسی سیاستهای فرهنگی و آموزشی تبدیل شود.
در عین حال یادگیری زبان های خارجی از طریق استعداد فردی و بکارگیری زبانهای مختلف عامل درک فرهنگ ها از یکدیگر و باز کننده دریچه تنوع باشد و از این روست که باید به عنوان جزء سازنده آموزش پیشرفته تشویق و ترویج گردد.
با توجه به روند پر شتاب تجارت در عصر جهانی , ترجمه رشد بی سابقه ای را در تاریخ بشریت تجربه می کند و به همین دلیل به ابزار حقیقی گفتگو و درک متقابل تبدیل شده است. باید بتوانیم عرصه مبادلات علمی و فرهنگی را افزایش داده و به توازن برسانیم.
سیستم آموزشی چند زبانه , یادگیری زبان خارجی و ترجمه
۳ سیاست استراتژیک زبانی آینده هستند. به مناسبت یازدهمین مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری از جامعه جهانی درخواست می کنم تا به مسله زبان در هر ٣ محور یاد شده توجه نمایند چرا که توجه به این امر (زبان) آنرا به جایگاه بنیادی که سزاوارش است در پرتو احترام و تحمل به مسیر صلح و دوستی رهنمون خواهد ساخت

ترجمه : امید شکری