حقوق بشر با توجه به گستره ی خود می تواند بستری باشد برای طرح مطالبات آذربایجان

واحید قاراباغلی

عملکرد سرکوبگرانه ی دستگاههای قضایی و نیروهای امنیتی در طی چند ماه گذشته تنها بیانگر یک واقعیت است و آن تشدید سیاستهای دولت ایران در مقابل حرکت ملی آذربایجان و مطالبات آنهاست.

امروز، فعالان دانشجویی -سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری آذربایجانی به خاطر مطالبه ی حقوق مدنی ملت خویش به زندان می روند، از تحصیل محروم می شوند و یا از کار بیکار می گردند.

در چنین شرایطی توجه ویژه به مسئله ی حقوق بشر به وظیفه ای جدی برای تمامی فعالین سیاسی و مدنی خصوصا" آذربایجانیهای خارج از کشور تبدیل می شود.
که بنحو ممکن و همگام با آذربایجانی داخل کشور با اعتراضات گسترده خود و دادن گزارشات و خبر رسانیها در برانگیختن اعتراضات بین المللی تلاش کنند.

 در این خصوص می توان گفت خانم فاخته زمانی با تاسیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و یا کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آسمک)  کارنامه ی مثبتی از خود به جا گذاشته اند.

آنها با جان و دل اخبار مربوط به دستگیر شدگان، شکنجه ها، را به مراکز مرتبط داده و در سایه آن ما شاهد هستیم که دهها بیانیه و گزارش از مجامع بین المللی در مورد فعالین آذربایجان صادر میشود.

البته از یاد نبریم که دفاع از حقوق زندانیان سیاسی با تمام اهمیتی که دارد ، تنها بخشی از حقوق بشر است.

 در واقع حقوق بشر مفهومی گسترده است از اینرو در سطح جهانی باید ضمن توجه به نقض حقوق فعالان سیاسی آذربایجانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی - سیاسی ملت تورک آذربایجان را نیز مطرح کرد.

سعی در گسترش این قبیل ویژگیها، در حرکت ملی آذربایجان برای حل مساله آذربایجان نیازی مبرم در شرایط کنونی است.

ما باید تمام سعی خود را بکنیم تا مسأله نقض حقوق مدنی و سیاسی ترکهای آذربایجانی را از منظر حقوق بشری به الویتی جهانی تبدیل نماییم. این کوشش کاملا اخلاقی است حتی اگر منجر به نتیجه نشود،سابقه نشان داده که اینگونه فعالیتها پیشرفت زیادی کسب کرده اند. اگر چه تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری در پیش است.