مصاحبه هاى ايران گلوبال در باره مسئله ملى قومى

 

 

مصاحبه ایران گلوبال با دکتر ابریشمی ، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با سیروس مددی ، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با یوسف عزیزی بنی طرف ، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با احمد پناهنده ، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با ناصر ايرانپور ، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با احسان تبریزلی، در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با مزدک لیما کشی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با آ. ائلیار در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با ملیحه محمدی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با صمد دژبان در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با وهاب انصاری در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با رضا حسین بر در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با مناف عماری در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با امین موحدی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با دکتر یحیایی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با کاوه آهنگری در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با دکتر حسن ماسالی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با علي رضا اردبيلي در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با مسعود فتحی در باره مسئله ملی _ قومی

مصاحبه ایران گلوبال با داوود توران، در باره مسئله ملی _ قومی